Spår internasjonale universitetsalliansar

Universiteta vil koma til å etablera internasjonale storalliansar akkurat som flyselskapa. Det spår historieprofessor Roy MacLeod frå University of Sydney.

Historieprofessor Roy MacLeod frå University of Sydney.
Foto: Martin Toft

MacLeod er for tida på besøk hos Forum for universitetshistorie der han underviser hovudfags- og doktorgradsstudentar. Han er svært oppteken av debatten om framtida til universiteta i Noreg, og prøver å kopla inn eit internasjonalt perspektiv på denne diskusjonen med å visa til utviklinga i heimlandet sitt Australia.

33 universitet

- Tidlegare var det elleve universitet i Australia. Etter kvart fekk også alle høgskulane kalla seg for universitet. Difor har Australia i dag 33 universitet, men det er berre åtte av dei som kan kallast tradisjonelle universitet, og det er berre dei som til dømes har eit medisinsk fakultet, fortel han. Nokon av dei held på å inngå samarbeid utanfor Australia.
- Ja, University of Melbourne deltar i den internasjonale alliansen av 21 universitet i Storbritannia og USA som kallar seg for "Universitas 21". Denne gruppa er også ute etter å etablera nært samband med store medieselskap og det multinasjonale dataselskapet Microsoft. Dette er ei globalisering som er påskunda av at universiteta i Australia i dag berre får dekka halvparten av kostnadane sine av statlege overføringar. Resten av pengane må dei få inn gjennom studentbetaling eller gjennom andre inntektskjelder, seier han. MacLeod minner om at universiteta er gamle institusjonar som vil overleva endringane.

Undervisninga

- Du må hugsa at i det vestlege samfunnet er universiteta dei eldste samfunnsinstitusjonane ved sidan av kyrkja. Framtida til universiteta går gjennom å konsentrera enda meir ressursar om det som var det viktigaste for dei første greske lærde, nemleg undervisninga. Difor må me framleis halda dei tradisjonelle verdiane til universiteta i hevd, understreka han.
- Desse universiteta satsar anten berre på forsking eller berre på undervisning, konstaterer han, før han kjem med eit råd til norske styresmakter.
- Noreg med sin oljeøkonomi bør investera pengar i kunnskap og forsking. Viss dei norske styresmaktene gjer det, vil Noreg oppleva den same veksten som USA no er inne i. Ei slik investering vil altså samfunnet få hausta mange frukter av seinare, trur MacLeod. Han ser også ei framtid der det vil bli større variasjon i fag og studieretningar mellom dei forskjellige universiteta.

Meir spesialisering

- Det er klart at ikkje alle universiteta er like gode i alt. Difor kjem universiteta også til å bli meir spesialiserte. Universitet med forskjellige språk kjem til å samarbeida slik universitet i Italia i dag samarbeidar med universitet i Australia og i USA. Det bør også dei fattige universiteta i India, som ofte har hatt problem med å samarbeida fordi dei har forskjellige språk. Det ville dei ha tent stort på, meiner MacLeod, som trur det blir meir og meir vanleg at universitet med felles språk inngår strategiske alliansar. Sjølv ynskjer han ikkje å ha noko meining om det som skjer.

Observerer

- Nei, eg er ein historikar som berre observerer at det skjer, ikkje ein politikar som meiner noko om denne utviklinga. Dessutan skjer endringane så fort at om eg hadde meint noko om dei dag, så ville denne meininga ha vore verdilaus mest i den same augneblinken eg hadde uttrykt den, slår han fast. MacLeod er imponert over at Universitetet i Oslo har etablert Forum for universitetshistorie.
- Ja, eg trur dette er det einaste forum for universitetshistorie i Nord-Europa. I Australia har me det ikkje. Difor er det svært positivt at det finst ved UiO.

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 21. sep. 2000 09:14 - Sist endra 10. des. 2008 15:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere