Museene på Tøyen

Forrige Innhold Uniforum nr. 5 2000


Hva skjer?

Georg Sverdrups hus

"Krig for fred"

- med særlig vekt på norsk forsvarspolitikk, FNs rolle og NATOs strategi.

(Ett år etter NATOs bombestart i Jugosloavia)

fredag 24. mars kl. 12.15-14 i Georg Sverdrups hus, Blindern.

Universitetet i Oslo mener at ettårsdagen for oppstart av bombingen av Jugoslavia må være en dag for ettertanke, en dag hvor vi ønsker å vise at vi tar FNs oppfordring om å gjøre år 2000 til International Year for the Culture of peace på alvor. Seminaret Krig for fred kan være en anledning til refleksjon over det som skjedde for ett år siden. Sentrale spørsmål vil være: Hva har vi lært av krigen på Balkan? Kan denne type krig forsvares etisk?

Som hovedinnledere har vi fått Ingvald Godal, Høyres fraksjonsleder i forsvarskomiteen, Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap, UiO og Henrik Thune, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Arr.: Informasjonsavdelingen og Seksjon for internasjonale programmer, SFA.

Rasjonalitet, rettferdighet og samfunnsstyring

Seminar i anledning av professor Jon Elsters 60-årsdag

Tid: Torsdag 13. april kl. 10.15-17
Sted: Auditorium 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

Program:

kl. 10.15 Velkomsthilsen v/professor Aanund Hylland, Sosialøkonomisk institutt

Sesjon 1: Ordstyrer: professor Olav Gjelsvik, Filosofisk institutt

kl. 10.30: "Rasjonalitet og irrasjonalitet" v/professor Dagfinn Føllesdal, Filosofisk institutt

Åpen diskusjon

kl. 12: "Rettferdighet for kvinner - 'velferdisme'og Rawls" v/førsteamanuensis Hilde Bojer, Sosialøkonomisk institutt.

Åpen diskusjon

Sesjon 2: Ordstyrer: professor Ole-Jørgen Skog, Institutt for sosiologi

kl. 14.15: "Folkesuverenitet, maktfordeling og vetorett: Noen betraktninger om Norges grunnlov og dens bakgrunn" v/professor Knut Midgaard, Institutt for statsvitenskap

Åpen diskusjon

kl. 15.45: "Elster og Marx" v/professor Karl Ove Moene, Sosialøkonomisk institutt

Åpen diskusjon

kl. 17: Avslutning

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje

2. april: Mineraldag - med salg av mineraler og bestemmelse av prøver, utstilling og omvisning v/Geologisk Museums Venner og konservator Gunnar Raade.

9. april: "Historien om solsystemet vårt - fortalt av meteoritter og kometer" v/førstekonservator Reidar Trønnes.

Botanisk hage og museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Auditoriet, Botanisk museum

26. mars: "Blant orkideer og lianer i Borneos regnskog" v/skogoppsynsmann for Østmarka, Steinar Myhre.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling
er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Søndag 26. mars kl. 13 i Foredragssalen i 3. etasje: "Dit pepper'n gror". Utstilling/happening ved billedkunstneren Constanse Gjelsnes. Et lekende perspektiv på etnografiske gjenstander - når blir de det?

Søndag 2. april kl. 13 i Middelaldersalen i 1. etasje: Humanioradagene - middelalderens Jesus-fremstillinger. Omvisning v/forsker Randi Horgen. Museumsjakt for barn: Hvor er Jesus?

Samme dag kl. 14 i Foredragssalen i 3. etasje: "Melisande" - eventyrteater med teatergruppa Kjerringdrønn. Barna er selv med på å skape teaterstykket.

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 3, Niels Henrik Abels hus, Blindern

30. mars: "Nasjonenes økologi" v/Peder Anker, Ph.D., UiO.

6. april: "No fresh start: Physicists in Göttingen 1945-55" v/Dr.habil. Klaus Hentschel og stipendiat Gerhard Rammer, Institut für Wissenschaftsgeschichte, Universität Göttingen. (Dette seminaret følges opp av et diskusjonsseminar 7. april om universitets- og vitenskapshistorisk forskning i Tyskland og Norge.)

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

27. mars: Heldagsseminar fra kl. 9.15-16 i 12. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern: "Einar Gerhardsen fra statsfiende til statsmann". Innledninger ved Finn Olstad, Jorunn Bjørgum, Per Maurseth, Ole Kristian Grimnes, Tore Pryser, Hege Skjeie, Egil Helle, Knut Einar Eriksen, Helge Pharo, Edgeir Benum, Trond Bergh.

Påmelding: t.e.forland@hi.uio.no, tlf. 22 85 48 93.

3. april: "Den moralske dimensjon i historien - og i historiefaget" v/Kai Østberg, Historisk institutt.

10. april: "Finnes det en middelalderdemografi? En kritisk gjennomgang av Ingvild Øyes framstilling av demografiske data for norsk middelalder i boka Med kjønnsperspektiv på norsk historie" v/Ole Jørgen Benedictow, Historisk institutt.

Handel

Middelaldersenterets tverrfaglige seminar våren 2000

Tid: mandager kl. 14.15-16
Sted: Forskningsparken, Seminarrom 7 (plan 2)

27. mars: "Krigerøkonomi og handelsøkonomi i vikingtiden" v/Lotte Hedeager.

3. april: "Senmiddelalderens kunsthandel i Nord-Europa" v/Jan von Bonsdorff.

10. april: "Handel i Nord-Norge" v/Lars Ivar Hansen.

Poetikkseminaret

Tid: fredager kl. 12.15-14
Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

Neste møte: 28. april.

Humanistisk Kollegium

Tema: Tendenser i samtidens teologi og fromjetsliv, i retning av dialog (eller konflikt) mellom religioner og trosformer. Det underliggende spørsmål: Er religion/tro en kilde til forsoning eller konflikt?

Tid: tirsdager kl. 19-20.45
Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

28. mars: "Jobs bok. Budskap og aktualitet i religionsdialogen" v/Grete Breievne og Ole Michael Selberg (jfr. Herren gav, Herren tok. En essaysamling om Jobs bok ved Asbjørn Aarnes og Mette Nygård, Verbum Forlag).

11. april: "… men på din Kirkes tro" v/Lars Roar Langslet.

Politikk i det 21. århundre -
refleksjon og resonnement

Arr.: Institutt for statsvitenskap i samarbeid med Dagbladet

Tid: torsdager kl. 16.15-18
Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern

23. mars: Hvor går solidaritetsverdiene?: Ottar Hellevik: "Mot et nytt verdiklima i Norge?" og Tore Hansen: "Velferdsstaten og 'den tredje vei'."

30. mars: Fra union til union? Paneldebatt: "Hvilke prosedyrer skal vi velge dersom det blir en ny runde om EU-medlemskap?" v/Einar Steensnæs, Eivind Smith, Knut Heidar og Olof Ruin.

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16
Sted: Sem.rom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern

28. mars: "The Political economy of Social pacts: Competitive Corporatism and European Welfare Reform" v/Martin Rhodes, EUI, Florence.

4. april: "Voice and Loyalty: The Representation of National Civil Servants in EU Committees" v/Jarle Trondal, ARENA.

11. april: "The Legitimacy of Regulatory Comitology" v/Andreas Føllesdal, ARENA og UiO.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

24. mars: "Hjerne og bevissthet" v/Per Andersen (medisin, Oslo) og Ragnar Rommetveit (psykologi, Oslo).

31. mars: "Kulturstudier som funksjonsanalyse: Har dagens vestlige kultur alvorlige dysfunksjonelle trekk" v/Sigurd Skirbekk (sosiologi, Oslo).

7. april: "Forskningspolitik för et kunskapssamhälle? Mot bakgrund av det svenska 90-talet" v/Sverker Sørlin.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tirsdag 4. april kl. 12.15-14 i Seminarrom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern: "Fant Christopher Hansteen en sibirsk nordpol?" v/forsker Elin Strøm, Historisk institutt.

Senter for kvinneforskning

Fokus på 50-tallet

Seminarrekken med forelesninger fortsetter følgende onsdager: 29. mars og 12. april kl. 14.15-16 i Sognsvn. 70, seminarrommet, 5. etasje. 29. mars er temaet: "Hvordan er (den offisielle) statistikken normativt konstituerende for politisk debatt og samfunnsstyring?" v/førsteamanuensis Linda Sangolt, Universitetet i Bergen. Faglig ansvarlig: professor Gro Hagemann.

Forum for diskursanalyse

Tid: fredager kl. 14-16
Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

24. mars: "Konversasjonsanalyser fra politiavhør og rettsforhandlinger" v/Anna Birgitta Nilsen, Institutt for lingvistiske fag.

Ansvar for egen og fellesskapets utvikling

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.30
Sted: Aud. 3 (u.et.), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern

Neste møte: 9. mai.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

28. mars: "Hvem kan løse konfliktene i Sørkinahavet?" v/professor Stein Tønnesson (SUM).

4. april: "FNs Social Summit + 5: Hvor går den sosiale utviklingen?" v/John Jones, direktør på Diakonhjemmets Internasjonale senter og medlem av styringsgruppen for SAPRIN.

11. april: "Er gjeldskrisen over? U-landenes utsikter for utvikling og velferd". Debatt: Trond Folke Lindberg, bankseksjonen i UD vs Petter Hveem, daglig leder av Aksjon Slett U-landsgjelda.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandag 3. april kl. 15-16.45
Sted: Auditorium i Patologibygningen

Tema: "Hvem eier forskningsresultatene? Medinnova som partner" v/Jacob B. Natvig, Inger-Helene Madshus, Lars Wik.

Katolsk studentlag

Tid: tirsdager kl. 18.30-21
Sted: Aud. 6, Eilert Sundts hus, Blindern

11. april: "De hellige menn fra Oslo - St. Hallvard og Håkon 5." v/cand.philol. Jørgen Haavardsholm.

Urbaniseringsseminaret

Tema: Etnisitet i by

Tid: fredager kl. 13.15-15
Sted: Seminarrom C-455 (4. et. i C-blokken ved siden av SV-bygningen)

24. mars: "Tyrkiske immigranter iu norsk arbeidsliv - første generasjons erfaringer" v/cand.philol. Mette Moen Baatvik Aaserud.

7. april: "Vold og gjengatferd i Oslo" v/forsker Inger Lise Lien, Norsk institutt for by- og regionforskning og "Økonomisk integrasjon av innvandrere - et byperspektiv" v/forsker Geir Orderud, Norsk institutt for by- og regionforskning.

Møtet med det ekspanderende Vesten

Eurasia-seminaret

Tid: torsdager kl. 16.15-18
Sted: Kantinen, 12. etasje, Niels Treschows hus, Blindern

6. april: "Europeisering og amerikanisering i Russland og Asia - og motkreftene" v/Grigorij Pomerants, Moskva.

Østasia-seminaret

Tid: lunsj-seminar tirsdager kl. 12.15-13
Sted: møterom 389, P.A. Munchs hus, Blindern

4. april: "Miljøpolitikk og forflytningspolitikk for Three Gorges-prosjektet på Yangtze-elven i Kina" v/stipendiat Gørild Heggelund.

Sykkellunsj for UiOs ansatte

Hver tirsdag mellom kl. 11.15 og 12 inviteres universitetsansatte til å komme og sykle i den nye Spinningsalen ved Domus Athletica. Bruk lunsjpausen til å styrke kropp og sjel.

Nærmere informasjon: Harald Westby, tlf. 22 59 69 51.

Frokostmøter

Arr.: Karrieresenteret ved UiO

Torsdag 30. mars kl. 8.15-10: "Om verdinormer og etiske holdninger i omstillingsprosesser" v/Lasse Espelid, banksjef innen DnBs konsernstab for organisasjonsutvikling, med blant annet ansvar for DnBs traineeprogram.

Henv.: Jon Fredrik Alfsen, jalfsen@sio.uio.no, tlf. 22 85 32 52.

Jesus i moderniteten

Seminar tirsdag 28. mars i Seminarrom 309, Det teologiske fakultet, Blindernvn. 9.

I forkant av Humanioradagene "Jesus - 2000 ansikter" inviterer Det teologiske fakultet til bokpresentasjon og faglig seminar. Seminaret, som er en del av aktivitetene til Satsingsområdet antikken, feltet resepsjonshistorie, har følgende program:

kl. 13.15-14: Presentasjon av boka "Jesus - år 2000 e.Kr."

Redaktør: Halvor Moxnes m.fl.

kl. 14:15-16: De moderne Jesus-forskere

Førsteamanuensis Trygve Wyller, TF: "Livet i verden er saa fuldt av skin. Noen trekk ved Lyder Bruns Jesus".

Professor Sigurd Hjelde, IKS: "Jesus fra Nasaret - en mann for alle tider? Om Albert Schweitzer som Jesusforsker og Jesusdisippel."

kl. 16:30-18:30: Jesus i nasjonalismens tidsalder

Professor Halvor Moxnes, TF: "Jesu liv for det tyske folk. Den historiske Jesus som nasjonalt prosjekt hos F. Schleiermacher og D.F. Strauss."

Førsteamanuensis Knut Aukrust, IKS: "Christopher Bruuns nasjonale Jesus."

Førsteamanuensis Pål Bjørby, Nordisk institutt, UiB: "Arne Garborgs Jesus, ein 'heimlaus' jærsk sosialist?"

Professor Dag Thorkildsen, TF kommenterer.

Kontaktadresse: Halvor Moxnes, tlf. 22 85 03 18, Per A. Krumsvik, tlf. 22 85 03 03.

Jesus - 2000 ansikter

er tittelen på årets Humanioradager, som arrangeres i tiden 30. mars - 2. april. Se omtale side 8 i dette nummeret. For mer informasjon: Knut Aukrust (leder), tlf. 22 85 69 91 eller Alexa Døving (koordinator), tlf. 22 85 74 78. Fullstendig program på webadresse: www.hf.uio.no/humanioradagene-2000/

Nasjonal konferanse om helseøkonomi 22.-23. mai 2000

Sted: Gardermoen Clarion Airport Hotell
Tid. 22. - 23. mai 2000

Helseøkonomisk Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo inviterer til

Nasjonal konferanse om helseøkonomi, 22.- 23. mai i år.

Målgruppen for konferansen er ledere og beslutningstakere innen helsevesenet, politikere, forskere og andre med interesse for helseøkonomiske spørsmål. Stikkord for programmet er: Likhet og effektivitet i helsevesenet; Framvekst av forsikringsbasert privat helsevesen; Virkemidler for å bedre ressursbruken i helsesektoren; Betydning av eierskap og tilknytningsform for sykehusenes resultater.

På programmet er det foredragsholdere fra utenlandske helseøkonomiske forskningsmiljøer, og de norske universitetsmiljøene og andre forskningsinstitusjoner. For mer informasjon om program, pris og annet, se Internett på side: www.sv.uio.no/hero/konferanse.htm, eller kontakt hero@hero.uio.no

Forskningsdag ved sykepleievitenskap

27. april 2000 er det 15 år siden Institutt for sykepleievitenskap ble etablert ved Universitetet i Oslo. Dette markeres på forskjellige måter. Blant annet vil ansatte og kandidater presentere studier og vitenskapelig arbeid som er gjort og gjøres på instituttet. Arrangementet finner sted i Frederik Holsts hus (på Ullevål sykehus' område - til venstre ved Hudavdelingen, opp bakken). Mer detaljerte opplysninger kan fås ved henv. ISV, tlf. 22 85 05 60.

Mahler i Aulaen

Mandag 10. og tirsdag 11. april kl. 19.30 holder Universitetets Symfoniorkester i Oslo konsert i Universitetets Aula. På programmet står Gustav Mahlers 2. symfoni, et stort, mektig og krevende verk med utvidet orkesterbesetning, kor og to solister. Det er ikke ofte dette verket blir spilt, og slett ikke av amatører!

Dirigent: Dag NilssenKor: Valen-koret
Sopran: Ingebjørg Kosmo
Alt: Tone Kruse

Besøk ved Historisk institutt

Under SOCRATES-avtalen om samarbeid og utveksling mellom Historisk institutt og UFR-Histoire ved Université de Toulouse - Le Mirail, får instituttet 1.-4. april besøk av Maître de conférences i økonomisk historie, Jean-Marc Olivier.

Mandag 3. april kl. 14.15-16 holder han et seminar over protoindustrialisering. Sted: Grupperom 1, Georg Sverdrups hus, Blindern. Seminarleder: professor Kristine Bruland. Jean-Marc Olivier innleder på engelsk ut fra sin avhandling om gammel ur- og brillefabrikasjon i Jura-området. Konservator Gunnar Molden innleder på engelsk om Nes jernverk og dets innpassing i bondesamfunnet.

Tirsdag 4. april kl. 9.15-11 foreleser Olivier på engelsk over den franske industrielle revolusjons særtrekk.
Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern.


Forrige Innhold Uniforum nr. 5 2000

Publisert 23. mars 2000 10:29 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere