Holocaust-senter på Bygdøy først om 2 år

Rett over nyttår vil Kollegiet behandle stiftelseserklæringen for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge . Det vil imidlertid ta minst to år før senteret kan etableres i Quislings førerresidens på Bygdøy, Villa Grande.

Omfattende rehabilitering må til før Holocaust-senteret kan flytte inn i Villa Grande.
Foto: Ståle Skogstad

- Selve visjonen om et Holocaust-senter i Villa Grande, er nå realisert. Det er gledelig, sier prorektor Rolv Mikkel Blakar. Han har ledet arbeidsgruppen som for to år siden fikk i oppdrag å forberede opprettelsen av senteret. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra UiO og de mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim.

- Selv om det politiske nå er avklart, vil det likevel ta tid før senteret kan etableres i Villa Grande. Det er svært mye som må gjøres med bygningen før innflytting. Arbeidet med oppussing og istandsetting vil ta minst to år, påpeker Blakar. En interdepartemental komité er nedsatt for å ta seg av alt det praktiske, som finansiering. Samtidig vil det arbeides videre for å få på plass andre brukere til Villa Grande. Holocaust-senteret vil nemlig bare fylle en mindre del av den 3200 kvm store bygningen.

Ikke en del av UiO

Det var som en del av erstatningsoppgjøret overfor de norske jødene etter 2. verdenskrig, at Stortinget vedtok opprettelsen av et kompetansesenter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge. Senteret ble forslått etablert i samarbeid med Universitetet i Oslo.

- Holocaust-senteret er imidlertid formelt sett ikke er en del av Universitetet i Oslo. Det organiseres som en selveiende stiftelse som ivaretar alle funksjoner knyttet til senteret, som økonomi og arbeidsgiveransvar for senterets tilsatte. Universitetets oppgave har hele tiden vært begrenset til å stå som stifter av Holocaust-senteret og å komme fram til en samarbeidsavtale mellom UiO og senteret. Grunn til at dette arbeidet har tatt to år, er at vi ønsket å få avklart om vi kunne ta som utgangspunkt dette visjonære med å legge Holocaust-senteret til Villa Grande, sier Blakar.

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i begynnelsen av desember. Da var utkast til stiftelseserklæring og samarbeidsavtale ferdig. - Kollegiet vil i sitt første møte i januar 2001 opprette stiftelsen på bakgrunn av den erklæringen vi har laget. I det øyeblikk er UiOs formelle etableringsoppgave avsluttet, påpeker Blakar. Samtidig arbeides det med sammensetningen av stiftelsens styre som skal ha representanter fra de mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsminoritetet og Universitetet i Oslo.

UiO har ikke råd

- Det å sette i stand Villa Grande og drifte denne bygningen, vil bli svært dyrt. Det koster å få denne symbolverdien. Universitetet i Oslo har ikke råd til å ta seg av enda en gammel bygning. Det må derfor være helt vanntette skott mellom UiOs økonomi og Villa Grandes økonomi, understreker Blakar.

Senteret blir formelt etablert i januar, men mangler lokaler. - Vi har tilbudt stiftelsen lokalisering på Blindern inntil Villa Grande er innflyttingsklar, forteller Blakar.
- UiO ønsker et godt og nært faglig samarbeid med holocaust-senteret og gjerne et faglig fadderansvar. Vi ser med spenning fram til dette samarbeidet, først her hos og senere ytterst på Bygdøy.

Emneord: Villa Grande Av Trine Nickelsen
Publisert 21. des. 2000 12:32 - Sist endret 10. des. 2008 15:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere