Jus bør lære av Albania

- Norske jurister har helt klart for lite kompetanse om mekling, sier Karen K. Paus, konfliktrådsleder i Oslo og hovedfagsstudent ved Institutt for kriminologi ved Det juridiske fakultet. Ved Universitetet i Tirana er mekling en obligatorisk del av pensum ved jusstudiet.

Professor Nils Christie ved Institutt for kriminologi mellom sine albanske kolleger Vasilika Hysi og Mariana Semini-Tutulani.
Foto: Ståle Skogstad

Mekling var et sentralt tema på seminaret "Faculties of Law and Conflict - Solutions" i regi av Institutt for kriminologi og Institutt for offentlig rett 8. november. Seminaret ble holdt som en del av konferansen " The Role of Universities in Democratisation and Regional Stabilisation " som markerte åpningen av det nye samarbeidsprogrammet mellom Norge og landene i Sørøst-Europa. Blant deltakerne på seminaret var representanter fra Justisdepartementet, fra Albania, fra Det juridiske fakultet ved UiO og fra konfliktrådene i Norge.

Mangler kompetanse

- Målsettingen med seminaret var først og fremst å bidra til større interesse for området mekling og alternativ konfliktløsning ved Det juridiske fakultet, forteller Karen K. Paus. Som konfliktsrådsleder opplever hun at norske jurister generelt har lite kunnskaper om mekling som metode. - Dersom samarbeidet med påtalemyndigheten skal fungere godt, må juristene ha kunnskaper om innholdet i den virksomheten vi driver. Denne kompetansen er også utslagsgivende for hvorvidt påtalemyndigheten tør å bruke oss, sier hun.

Mekling som en del av pensum

På konferansen fortalte professor Mariana Semini-Tutulani om erfaringene med mekling i det albanske samfunnet og om den rollen mekling har fått i undervisningen ved universitetet i Tirana. Ved Det juridiske fakultet er et kurs om voldgift utvidet til å omfatte mekling, og temaet inngår som en del av pensum ved flere andre kurs ved fakultetet. Det undervises også om mekling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og ved Magistratskolen i Tirana, som utdanner dommere og aktorer.

I Albania er mekling en obligatorisk del av pensum, slik er det ikke ved Det juridiske fakultet i Oslo kunne professor Knut Kaasen ved Nordisk institutt for sjørett, fortelle. Mekling inngår som en liten del av kurs i kliniske emner, men dette kurset er ikke obligatorisk og baserer seg utelukkende på undervisning gjennom forelesninger. Som et ledd i innføringen av ny studieordning ved Det juridiske fakultet foreligger det imidlertid planer om et kurs i kliniske emner som skal være obligatorisk og hvor man i stor grad vil basere undervisningen på praktiske øvelser og oppgaver. Mekling vil også her inngå som en mindre del av kurset. Kanskje vil det i framtiden bli uteksaminert flere jurister med kompetanse om mekling fra UiO.

Samarbeid med Albania

Institutt for kriminologi har samarbeidet med Det juridisk fakultet i Tirana siden 1995. - Samarbeidet har i første rekke gått ut på å utveksle erfaringer og kunnskaper om mekling, forteller professor Nils Christie. Han deltok som en del av en internasjonal ekspertgruppe, aktivt under utformingen av den nye loven om mekling som ble vedtatt i Albania i 1999.

- Vi vil fortsette samarbeidet med Universitetet i Tirana, opplyser instituttbestyrer og førsteamanuensis Hedda Giertsen. Hun ønsker å ta imot albanske studenter og forteller at en gruppe fra instituttet sammen med en gruppe fra Institutt for rettssosiologi, planlegger en reise til Tirana for å forelese, delta på seminarer og utveksle erfaringer blant annet om mekling. På lengre sikt vil det også være aktuelt å bidra til opprettelse av et institutt for kriminologi i Tirana.

Om konfliktråd

Alle norske kommuner er pålagt ved lov av 15. mars 1991 å ha konfliktråd alene eller i fellesskap med andre kommuner. Det er i dag over 700 meklere i Norge. I 1999 mottok konfliktrådene 6644 saker, hvorav 3627 sivile saker og 3017 straffesaker. En tredjedel av sakene gjaldt personer under den kriminelle lavalder. Det ble inngått avtale i 91 prosent av sakene som kom opp i konfliktrådene. Ca fem prosent av avtalene ble ikke overholdt.

Emneord: Balkan Av Grethe Tidemann
Publisert 24. nov. 2000 13:51 - Sist endret 10. des. 2008 15:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere