UiO og det tyske industrikonsernet RWE-DEA samarbeider

Universitetet i Oslo underteikna 8. september ein samarbeidskontrakt med det tyske oljeselskapet RWE-DEA Norge AS som er ein del av det store tyske industrikonsernet RWE-DEA.

Administrerande direktør Hugo Sandal i RWE-DEA Norge AS og universitetsdirektør Tor Saglie skriv under samarbeidsavtalen.
Foto: Martin Toft

- Avtalen gjer at det tyske industrikonsernet kan bruka forskingssressursane ved UiO aktivt i staden for å byggja opp ein eigen forskingsavdeling. Det sa ein av initiativtakarane til samarbeidsavtalen, styrar ved Institutt for geologi, professor Anders Elverhøi då avtalen endeleg var i boks. Også rektor Kaare R. Norum var nøgd med at RWE hadde festa seg ved det geologiske forskingsmiljøet ved UiO.
- Dette viser at UiO er eit universitet som tar konsekvensen av at det er ein del av samfunnet. Grunnforskingsmiljøet og industrien kan på denne måten ha gjensidig nytte av kvarandre, sa Norum.

Ingen solefaseindustri

Formålet med avtalen er å styrkja samarbeidet mellom UiO og petroleumsindustrien for å utvikla og betra kompetansen for begge partar, spesielt retta mot forsking og utdanning innan geologiske fagområde. Avtalen kan få mykje å seia for å gi UiO og Oslo ein større plass i offshoresektoren. Administrerande direktør for RWE-DEA Norge AS, Hugo Sandal, understreka at oljeindustrien langt frå er ein solefaseindustri.
- Kva andre næringar sysselset mellom 70 000 og 80 000 personar og skal investera 1000 milliardar kroner i løpet av dei neste ti åra? spurte han retorisk.
- Nei, det er ingen næringsgrein som kan erstatta oljeindustrien, meinte Sandal.

150 000 tilsette

Det tyske industrikonsernet RWE-DEA tél over 150 000 tilsette og er det nest største gasselskapet i Tyskland. Delar av selskapet er aktive innan kjemisk industri og petroleum. Avtalen har sprunge ut av eit seminar i vår som blei arrangert av Institutt for geologi. Denne avtalen er i tråd med UiOs langtidsplan der målet blant anna er å auka kontakten med næringslivet og bidra til den økonomiske verdiskapinga i Noreg.
RWE-DEA Norge AS har som målsetjing å utvikla eigen og meir langsiktig kunnskap og dermed leggja grunnlaget for framtidig utdanning. Det er denne målsetjinga RWE-DEA ynskjer å realisera i samarbeid med Universitetet i Oslo. Det er allereie sett i gang fleire konkrete prosjekt, og partane diskuterer no fleire nye framlegg til prosjekt.

Elverhøi understrekar at offshore-sektoren framleis vil ha svært mykje å seia for norsk økonomi.
- Eg trur ikkje at det er i tråd med røyndomen når miljø innan petroleumssektoren, både blant styresmaktene og ein del forskingsmiljø nedtonar behovet for nyskaping. Offshorebransjen er framleis svært levedyktig og Noreg vil i lang tid framover vera ein oljenasjon, meiner han. Han ser klart at RWE-DEA gjennom den store kompetansen sin innan fleire område på norsk sokkel også vil gi instituttet viktige faglege impulsar.

Emneord: Næringsliv Av Martin Toft
Publisert 12. sep. 2000 15:02 - Sist endra 10. des. 2008 16:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere