Gir IBM skulda for LØP-rot

IBM står ikkje særleg høgt i kurs blant dei som har hatt prosjektansvaret for innføringa av LØP-systemet ved dei tre største norske universiteta. Det seier både økonomidirektør Stein Helgesen og assisterande personaldirektør Jan Thorsen. Begge gir IBM skulda for oppstartingsvanskane med det nye løns- og personalsystemet PR 2000.

Assisterande personaldirektør Jan Thorsen gir IBM skulda for rotet med det nye løns- og personalsystemet PR 2000.
Foto: Ståle Skogstad

- Det viktigaste no er å få eit stabilt løns- og personalsystem ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim. Me vil ikkje risikera at dei tilsette der enda ein gong opplever å få utbetalt løna si for seint. Det seier nyleg avgått nasjonal prosjektleiar for innføringa av LØP-systemet, Jan Thorsen, som også er assisterande personaldirektør ved Universitetet i Oslo.
Det er grunnen til at prosjektgruppa har foreslått å utsetja iverksetjinga av det nye løns- og personalsystemet PR 2000 ved UiO frå 1. mai 2001 til 1. januar 2002. Difor krevde dei tre største fagforeiningane på UiO, Norsk Tenestemannslag, Forskarforbundet og LUHF i eit møte med Stein Helgesen og Jan Thorsen 22. august, at alle LØP-utgiftene blei lagde på bordet.

LØP-prosjektet er inndelt i tre delprosjekt - økonomi, innkjøp og lønn-/personal.
- Sluttrapport for innføring av økonomisystem og teknisk iverksetjing av innkjøpsmodul er ferdig og blei oversendt fagforeiningane før møtet 22. august i år. Desse to prosjekta har ein samla nasjonal ekstern kostnad på høvesvis 28 millionar og 2 millionar kroner. Av dette er UiOs del på om lag 13 millionar og 1 million kroner. I tillegg kjem bruk av interne timar, som kun i liten grad er registrert på prosjekta. Samla er innføringa av løns- og personalsystemet PR rekna å kosta dei tre universiteta i Oslo, Bergen og Trondheim 27 millionar kroner. Av dette vil UiOs del vera på om lag 10 millionar kroner, seier Helgesen og Thorsen.

Nytt møte med fagforeiningane

- I løpet av denne månaden skal me kalla inn til nytt møte med fagforeiningane, og då skal me gå nærare gjennom dei tre prosjekta både med omsyn til å gi ein oversikt over dei interne kostnadane og med å orientere om det vidare arbeidet med dei, lovar Helgesen og Thorsen.
Når det gjeld kritikken om manglande opplæring av dei som skal bruka det nye administrative datasystemet, viser Helgesen til at det har vore gjennomført omfattande opplæring i systemet, og at det er lagt planar for repeterande og vidare opplæring. Det blir satsa på å få i gang den vidare opplæringa så fort som mogleg.

- Fagforeiningane hevdar at det er gjeve opplæring i eit system som ikkje blir tatt i bruk. Dette er ikkje korrekt. I oktober 1997 var det mange tilsette som fekk opplæring i det valde økonomisystemet Oracle. Sjølvsagt er det seinare kome versjonsendringar av systemet, men dette gjer ikkje den opplæring som er gitt mindre nyttig. Vår filosofi er at opplæringa må vera så nær oppstartinga av systemet som mogleg, understrekar Helgesen.

Både Jan Thorsen og Stein Helgesen vedgår at brukar-terskelen både for det nye økonomisystemet og det nye løns- og personalsystemet PR 2000 er mykje høgare enn dei systema dei erstattar.
- På den andre sida gir dagens system i større grad høve til ei god oppfylgjing av verksemda på fleire nivå i organisasjonen. Dette fører til at fleire enn før kjem i direkte kontakt med systemet, og at behovet for differensiert opplæring aukar, meiner dei.

Emneord: LØP Av Martin Toft
Publisert 5. sep. 2000 14:46 - Sist endra 10. des. 2008 15:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere