Bedre seniorliv ved UiO

En ny avtale gir mulighet for mer fleksible ordninger for eldre arbeidstakere. Redusert arbeidstid og høyere lønn er eksempler på virkemidler som enheter ved UiO kan benytte for å få eldre arbeidstakere til å bli i stillingene sine.

VIL REDUSERE ANTALLET FØRTIDSPENSJONERTE: - UiO har som målsetting å stimulere seniorene til aktiv yrkesdeltakelse, opplyser personalsjef Erik Gulbrandsen.
Foto: Ola Sæther

Universitetet i Oslo har rundt 800 ansatte som har fylt 60 år, og det er ventet at antallet vil øke i de nærmeste årene. I desember inngikk universitetsledelsen en ny avtale med fagforeningene om seniorpolitiske tiltak ved Universitetet i Oslo, en avtale som trådte i kraft 1. februar. Målsettingen er ifølge personalsjef Erik Gulbrandsen, å dra nytte av den kapasitet eldre arbeidstakere representerer og gi eldre medarbeidere en meningsfylt arbeidssituasjon i den siste fasen av arbeidslivet.
- Vi ser på våre eldre arbeidstakere som en ressurs, og vi ønsker derfor å redusere antallet som førtidspensjonerer seg, uttaler han.

Ekstra fridager

- Hva er nytt i avtalen i forhold til tidligere praksis?
- Universitetet i Oslo har ikke hatt noen slik avtale tidligere, opplyser Gulbrandsen. Han understreker at hovedfokus i avtalen er individuell tilrettelegging og fleksibilitet. Redusert arbeidstid er et eksempel på tiltak.
- Staten har inngått en avtale med partene i arbeidslivet som gir arbeidstakere over 60 år rett til én ekstra ferieuke. Arbeidstakere over 62 år har i tillegg rett til to ekstra fridager, og arbeidstakere over 65 år har rett til fem ekstra fridager. Vi har utvidet antall fridager til fire for arbeidstakere som har fylt 62 år og sju for arbeidstakere over 65 år. I tillegg kan den enkelte senior mellom 62 og 65 år få inntil seks dager ekstra etter individuell avtale.
Gulbrandsen poengterer at den reduserte arbeidstiden ikke nødvendigvis trenger å tas ut i form av hele dager. Den kan for eksempel brukes til å redusere ukentlig arbeidstid.
- Hensikten er å gi ledere og arbeidstakere mulighet til å lage fleksible arbeidstidsordninger som er tilpasset universitetets og den enkeltes behov.

Individuell tilpasning

I avtalen blir det slått fast at ansvaret for å implementere seniorpolitikken ved UiO først og fremst er et lederansvar. Dette innebærer blant annet at medarbeidere som passerer 60 år skal innkalles til en samtale.
- Den enkelte ansatte og dens leder skal i fellesskap lage et opplegg som gjør at den ansatte fungerer best mulig i jobben. Vi er alle forskjellige, og det er et poeng at tiltakene skal møte individuelle behov, slår Gulbrandsen fast.

Erik Gulbrandsen forteller at seniorene i tillegg skal få tilbud om kurs. Det nye seniorkurset skal fokusere på seniormedarbeideren som en ressurs og på UiOs målsetting om å stimulere seniorene til aktiv yrkesdeltakelse. Avtalen skal også gjøres kjent gjennom en brosjyre som distribueres til ledere og til ansatte som nærmer seg 60 år.

Særbehandling av eldre arbeidstakere

Blant tiltakene som kan benyttes i UiOs seniorpolitikk, er tilrettelegging av arbeidsoppgaver. For vitenskapelige ansatte kan dette for eksempel innebære at en større andel av arbeidstiden brukes til forskning eller undervisning. Avtalen åpner også for å bruke lønnsopprykk for å beholde arbeidstakeren.

- Hvorfor skal seniorer særbehandles i forhold til andre grupper i utsatte livssituasjoner, for eksempel småbarnsforeldre?
- Det er behov for mer fleksible ordninger også for andre arbeidstakere. Vi arbeider derfor for å legge forholdene bedre til rette for fleksible løsninger også for andre grupper ansatte, i en livsfasepolitikk, svarer Gulbrandsen.

Emneord: Arbeidsforhold Av Grethe Tidemann
Publisert 7. feb. 2008 09:37 - Sist endret 10. des. 2008 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere