Leiar for Kina-senteret: – Me må vera opne for kritikk

– Kritikk av Kina og kinesisk politikk kan også bli tatt opp på dette senteret. Det er eg open for, seier Chunrong Liu som både er visedirektør og dagleg leiar for Fudan-europeisk senter for kinastudiar på UiO. 

Ein mann med briller står framfor eit skilt plassert i ei bokhylle

PÅ PLASS: – Eg forstår godt at det har vore masse debatt rundt dette. Det er akademikarane si plikt å engasjera seg i debattar og dialogar. Så eg er verken sky eller redd for å snakka om det, seier Chunrong Liu, som er på plass som  dagleg leiar for Fudan-europeisk senter for kinastudiar på UiO. Det låg tidlegare på Københavns Universitet. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Det var den 18. mai Kina-senteret blei offisielt opna på UiO etter at det i åtte år har lege ved Københavns Universitet. Det var om lag seks månader etter at Universitetsstyret fekk presentert planane på siste møtet før nyttår 2021. Etter at senteret er flytta til UiO, har det fått namnet Fudan-europeisk senter for kinastudiar (FECCS)

Og no litt over ni månader seinare har dagleg leiar og visedirektør Chunrong Liu kome på plass på eige kontor i tredje etasje i  P. A. Munchs hus  på Det humanistiske fakultetet. I etasjen over held verten, næraste leiar og direktør Rune Svarverud til. Han er også leiar for Institutt for kulturstudium og orientalske språk (IKOS). 

Me treffer begge på instituttet og tar intervjuet på Rune Svarveruds kontor etter å ha sett skiltet Fudan-European Centre for China Studies som enno ikkje har kome opp på kontordøra til Chunrong Liu. 

Fudan-europeisk senter for kinastudiar (FECCS):

- etablert ved Københavns Universitet i Danmark i 2013 på initiativ frå Fudan University i Shanghai.

Nettsidene seier at senteret:

- "har som målsetning å fungere som arena for å fremme akademisk samarbeid mellom Kina og Europa innen kinastudier i ordets bredeste forstand"

- "Senteret legger til rette for nye og eksisterende felles forskningsprosjekter, akademisk nettverksbygging og kinesisk-europeisk samarbeid. Fokuset er på forskning, forskningsbasert formidling og utveksling av master- og ph.d.-studenter.

- ved UiO har senteret Rune Svarverud som  direktør i kraft av stillinga som institutttleiar for IKOS.

- visedirektør er Chunrong Liu som held fram i stillinga når senteret  no er flytta til UiO.

Aktuelt: Chunrong Liu er no på plass som visedirektør og dagleg leiar for Fudan-europeisk senter for kinastudiar (FECCS) på Det humanistiske fakultetet ved UiO.

(Kjelder: Kjelder: Fudan-Europeisk senter for kinastudier (FECCS) og UiO)

– Flyttinga til UiO vil gi oss ein ny dynamikk

Han uttrykkjer stor glede over å ha kome til Universitetet i Oslo.

– Hovudoppgåva vår er å setja forskarar som har dei same faglege interessene i kontakt med kvarandre. Flyttinga til Universitetet i Oslo vil gi oss ein ny dynamikk med forskjellige partnarar med forskjellige fokus. Samtidig vil det bli mykje kontinuitet og nyfikneforsking på den grøne agendaen, berekraft og klima, emne som eg ser fram til å leggja til rette for forskarar på Universitetet i Oslo. Det er mange som har felles faginteresse på sine område. Senteret har også ein europeisk profil, og som også er ein del av rammeverket vårt, fortel han.

Professor Rune Svarverud er både instituttleiar og Kina-ekspert.

 – Det er viktig å kunna byggja på dei kontaktane du etablerte etter at du kom til København, fortel han og vender seg direkte til Chunrong Liu, før han held fram.

– Her på senteret kjem me til å hjelpa norske forskarar til å koma i kontakt med forskarar frå Kina. Me har store forventningar til at me ved hjelp av senteret skal klara å få til meir samarbeid og utveksling med forskarar på Fudan University, seier Rune Svarverud.

Chunrong Liu er glad for mottakinga han har fått av fagfellar og andre på Det humanistiske fakultetet.

– Dei er svært vennlege. Så langt har dei forskarane eg har knytt saman, forska mykje på nordiske emne, sidan Fudan University også har eit skandinavisk senter. No har me blitt godt omfamna av Universitetet i Oslo, synest han.

Rune Svarverud peikar også på at det praktiske samarbeidet alt er i gang.

– Det er også viktig å få forskarar ved UiO og forskarar ved Fudan i kontakt med kvarandre.  Slik er det bra at senteret har kome hit. For no kan dei utvida nettverket sitt.

– Er blitt godt motteken

Chunrong Liu er takksam for at UiO-rektoratet også gir senteret støtte i dette arbeidet.

Rune Svarverud peikar på at Chunrong Liu allereie har starta arbeidet til senteret.

– Ja, det som du og UiO har gjort, er å kartleggja kva forskarar ved UiO som samarbeider med Fudan University, og som har felles interesse i å samarbeida nærare og utvikla nye ting saman, og kanskje få eit endå tettare samarbeid enn før.

– Korleis har interessa for senteret vore så langt?

– Eg føler at eg har blitt godt motteken, seier Chunrong Liu. Han peikar på at dei har hatt både uformelle møte og uformelle samtalar med kvarandre.

Og senterleiaren er glad for å fortelja at dei har blinka ut nokre område som dei gjerne vil samarbeida om.

– Det handlar både om klima, offentleg helse, litteraturstudiar og «governance». Desse tema kjem alle under ein felles paraply. Samtidig vil eg gjerne gjera merksam på at me er opne for all slags tverrfagleg samarbeid. Me håpar også at det kjem eigne initiativ frå forskarane slik at me får eit botn-opp-perspektiv på tinga, fortel han.

– Så langt eg ser, har de på UiO eit viktig fokus på klima og miljø og den menneskelege dimensjonen innanfor dette. Eg ser dette som grenseoverskridande fagområde. På senteret er me opne for alle slags former for samarbeid, understrekar Chunrong Liu.

 

EINIGE: Dagleg leiar og visedirektør Chunrong Liu og instituttleiar og direktør Rune Svarverud på IKOS er einige om at det nyetablerte senteret Fudan-europeisk senter for kinastudiar på UiO ikkje har nokon politisk agenda. – Alle slags fag og alle slags tema kan bli tatt opp på dette senteret, forsikrar Rune Svarverud om. (Foto: Ola Gamst Sæther)

– Er verken sky eller redd for å snakka om det

Senterleiaren er også klar over kritikken og debatten som har kome mot UiO fordi universitetet har sagt seg villig til å husa dette senteret. Og han garanterer at det vil vera fullt mogleg å diskutera kjenslevare tema som Kinas politikk, og ikkje minst utanrikspolitikk på senteret. 

– Me må vera opne for kritikk.  Kritikk av Kina og kinesisk politikk kan også bli tatt opp på dette senteret. Sjølv er eg statsvitar, og eg er vant til å diskutera både Kinas og andre lands politikk.  Eg har forska på diplomati, samfunn og politikk. Derfor ser eg fram til å samarbeida også innanfor politikk og statsvitskap. Eg forstår godt at det har vore masse debatt rundt dette. Det er akademikarane si plikt å engasjera seg i debattar og dialogar. Så eg er verken sky eller redd for å snakka om det. Det er dyktige forskarar på UiO, men så langt har eg ikkje møtt så mange frå samfunnsvitskapane, men det står på planen min, avslører han. 

– Me helsar velkommen slike diskusjonar, akkurat som me også gjorde tidlegare, legg han til. 

Rune Svarverud er einig.

– Her på senteret har me full akademisk fridom. Og me har ingen politisk agenda med dette senteret. Alle slags fag og alle slags tema kan bli tatt opp på dette senteret, fortel  Svarverud.

– Eg er heilt samd med Rune. Me har ingen politisk agenda. Jobben vår er å gjera det lettare for forskarar i Noreg og Europa å samarbeide med forskarar i Kina. Men av og til kan det bli litt knuffing mellom oss, konstaterer Chunrong Liu.

Har vore i møte med UiO:Energi

No har Chunrong Liu  begynt arbeidet med å etablera nye kontaktar på UiO.

– I førre veke var eg i møte med direktør Vebjørn Bakken i UiO: Energi for å sjå korleis senteret er organisert og korleis det er mogleg å få til eit samarbeid også med det senteret.  Vebjørn Bakken er også med i styret vårt, så me har diskutert temaet energi svært grundig, fortel han. 

Eit anna tema Chunrong Liu har tatt opp med forskarar på UiO, er forskingssamarbeid etter pandemien. 

– Felles arrangement og felles finansiering av prosjekt vil vera aktuelle emne me vil ta opp. Me ynskjer også å gi starthjelp til yngre forskarar som ynskjer å samarbeida med fagfellar på Fudan University, fortel han.

 – Eigentleg har eg masse uformelle samtalar og konversasjonar, og det likar eg svært godt, smiler han.

For Rune Svarverud og Institutt for kulturstudium og orientalske språk (IKOS) er etableringa av senteret ein akademisk styrke.

– Det er ikkje direkte kinastudiar, slik som me kjenner det frå instituttet. Dette handlar om å etablera kontaktar og føra forskarar frå nære fagområde saman på tvers av landegrenser.  Dette er eit senter administrert frå instituttet vårt, fordi UiO har bestemt at det vil vera ein god match. Me har mange som jobbar med Kina, dermed blir det fint for Chunrong Liu å vera i eit slikt akademisk miljø. Men me er svært glade for at senteret blei etablert hos oss, synest Svarverud.

– Mange felles interesser

Chunrong Liu er heilt sikker på at etableringa av eit senter vil skapa eit endå betre samarbeid mellom forskarar frå UiO og Fudan University.

– Ja, dei har mange felles interesser både innanfor helse, klima og miljø, fortel han. 

No ser han fram til ein stor konferanse som senteret står bak i oktober. 

– Det skal handla om vitskapspolitikk i Kina og i Europa. Og eg er glad for at rektor Svein Stølen har sagt ja til å delta på Shanghai Forum, sjølv om dette blir ein virtuell konferanse.

– Har du sjølv fått høve til å dra til Kina etter at pandemien starta?

– Nei, det har eg ikkje fått til. Så eg har vore i Danmark og i Noreg fram til no.

 

• Les meir om Kina og UiO i Uniforum: 

UiO sparkar no i gang Kina-senter i samarbeid med Fudan University

Fudan-European Centre for China Studies er klar til å flytta inn på UiO

No overtar UiO ansvaret for europeisk Kina-senter

Jonas Gahr Støre: – Demokrati med gode helsetenester for alle taklar pandemien best

Regjeringa gir 100 millionar til utvida internasjonalt forskingssamarbeid

Mangel på ytringsfridom i Kina trugar no liv over heile verda

Kina-forsker om koronautbruddet: - Vi trenger ikke retningslinjer

Nils Christian Stenseth fikk hederspris i Kina

Norge og Kina inngår forskningssamarbeid

Tok opp akademisk frihet i Kina

Iselin Nybø snakket næringslivets sak i Kina

Kinesiskprofessor Halvor Eifring får ikkje visum til Kina

Norske universitets- og høgskulerektorer i Den forbudte by

Svein Stølen: – Framleis utfordringar når det gjeld Kina

Rekordstor Kina-delegasjon besøkjer norske universitet

Emneord: Kina. Internasjonalisering Av Martin Toft
Publisert 28. sep. 2021 17:50 - Sist endra 29. sep. 2021 10:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere