SUM overlever som eget senter

Velforberedte interne styrerepresentanter vant en knepen seier med vedtaket om å videreføre Senter for utvikling og miljø (SUM) under møtet i Universitetsstyret tirsdag 14. oktober.

EGET SENTER: Flertallet i Universitetsstyret stemmer for å videreføre Senter for utvikling og miljø som eget senter.
Foto: Ola Sæther

Rektor Geir Ellingsrud foreslo å nedsette en gruppe som skulle vurdere SUMs organisatoriske plassering og rolle. De interne styrerepresentantene med professor Johanne Sundby i spissen og med støtte fra professor Boel Flodgren fra Lunds universitet, satte foten ned. Dermed overlever SUM som eget senter.

En dirrende spenning under votering ble utløst i jubel og klemmer først da de ansatte kom ut i høstsola utenfor Administrasjonsbygningen. En lang tid med usikkerhet var over. Ingen visste før styremøtet hva styrets flertall ville falle ned på.

Positivt om SUM

I en kort pause på gangen etter voteringen sa viserektor Inga Bostad til Kristi Anne Stølen, direktør for SUM; - Det ble sagt mye positivt om SUM fra alle rundt hele bordet. Det er viktig. Prorektor Haakon B. Benestad stoppet opp, smilte og nikket samtykkende til Stølen og Bostad. Forslagsstiller Johanne Sundby sluttet seg til ansamlingen i gangen, nikket nøkternt til Stølen og sa: - Nå er rammene avklart.

Rektors forslag

Usikkerheten om SUMs framtid har lenge hengt over de omlag 50 ansatte. Rektors forslag ble kjent onsdag 8. oktober, da styrepapirene ble lagt ut. Han la fram et forslag i to punkter:

1. at det skulle nedsettes en gruppe for å vurdere SUMs administrative og organisatoriske plassering og rolle. Gruppen må særlig vurdere hvordan SUMs fagmiljø skal
a) delta i og eventuelt koordinere det tverrfakultære området "Miljøendringer og fornybar energi" og et tilsvarende tverrfakultært område innen utviklingsforskning,
b) innpasses i fakultetsstrukturen,
c) utvikle CIENS-samarbeidet.

2. lage en skisse til programplan for et tverrfakultært område knyttet til utviklingsforskning.
Resultatet skulle legges fra for Universitetsstyret våren 2009.

Forslag om ny utsettelse

De ansatte og ledelsen ved SUM opplevde forslaget som en ny utsettelse og oppfattet punkt b) å gå i retning av å ville legge SUM under SV-fakultetet, et forslag som har vært framme tidligere. SV-fakultetet har tydelig uttrykt at de ikke synes det er noen god ordning. Dersom det skulle skje, vil fakultetet plassere prosjektene og de ansatte i de instituttene de faglig hører inn under, og dermed også til andre fakulteter. En slik løsning ville løse opp det tverrfaglige miljøet SUM utgjør i dag.

Rektor framhevet i sin framlegging av forslaget hvor viktig SUM var for UiO, og for UiOs omdømme. Ingen av de negative vurderingene som sto i saksdokumentet for styret ble nevnt. Han sa at grunnen til endringene var bare faglige vurderinger, ikke organisatoriske.

Sundbys forslag

Professor Johanne Sundby, representant for de vitenskapelige ansatte, fremmet følgende alternative forslag:

1) SUM videreføres som egen enhet direkte under Universitetsstyret.

2) Vedtektene revideres i tråd med Evalueringskomiteens forslag (option IV) om et nærmere samarbeid med CIENS.

Sundby begrunnet sitt forslag blant annet med at hun hadde gått til valg på at hun ville arbeide for å styrke utviklingsforskning. Å beholde SUM organisatorisk direkte under styret, ville styrke SUM og ivareta mulighetene til det viktige tverrfaglige og tverrkakultære samarbeidet.

Hun fikk umiddelbart støtte fra professor Boel Flodgren fra universitetet i Lund, som er ekstern representant. Hun pekte på at det er viktig å ha slike enheter frie fra fakultetene. Det har de også ved universitetet i Lund. Der har de også en tilsvarende enhet som SUM, men ikke så kjent og ikke så vellykket, fortalte Flodgren.

Miljø og utvikling viktig

De fleste interne representantene holdt sine innlegg på rad og rekke. Alle unntatt studentrepresentant Jomar Heggdal støttet Sundbys alternative forslag. Professor Nils Damm Christophersen sto langt ned på talerlista. Det ble stadig mer spennende hvilket forslag han ville støtte.

Grete Berget framholdt betydningen av å forske på koblingen mellom miljø og utviklingen som særlig viktig.

- Det kan være en styrking av SUM å ta seg tid til en slik utredning som rektor foreslår, sa hun og ga sin støtte til rektors forslag.

Paul Chaffey trakk blant annet fram viktigheten av SUM i et rekrutteringsperspektiv, men begrunnet støtten til rektors forslag ved å minne om at SUM var kommet dårlig inn i og dårlig ut av strategidebatten.

Egil Myklebust støttet rektors forslag særlig med tanke på å få vurdert SUMs organisatoriske plassering.

Spennende avstemning

Da professor Nils D. Christophersen hadde argumentert med at han ville styrke SUM og anså dagens plassering som mest egnet for å få det til, spredte det seg en stemning av usikkerhet og håp i lufta i det fullsatte møterommet på toppen av Administrasjonsbygningen. Avstemningssituasjonen ble intens.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe fremmet forslag om å stryke punkt b) i rektors forslag, om å innpasse SUM i fakultetsstrukturen. Et forsøk på imøtekomme dem som nå syntes å utgjøre flertallet.

Sundby opprettholdt sitt forslag, og det ble votert ved håndsopprekking. Fem styremedlemmer stemte for rektors forslag; rektor Ellingsrud, Berget, Chaffey, Myklebust og Heggdal. Seks stemte imot. Seks stemte for Sundbys forslag; Sundby, Christophersen, Bliksrud Aavitsland, Brox Kielland, Mollestad og Flodgren. Fem stemte mot.

Overrasket og lettet

- Jeg er overrasket, lettet og veldig glad, sa direktør for SUM, Kristi Anne Stølen til Uniforum etter avstemningen.

- De interne representantene hadde satt seg svært godt inn i saken, lest evalueringsrapporten på nytt, satt seg godt inn i hvordan vi jobber. Vi gleder oss over å ha fått arbeidsro. Nå kan vi sette alle krefter inn i det faglige arbeidet, og komme i gang med de to store, tverrfakultære prosjektene "Miljøendringer og fornybar energi" og "Levekår, miljø og helse i utviklingsland", sa Stølen, som hastet tilbake til sentret for å delta i en boklansering.

- Jeg tror det blir boklansering med et lite glass, la hun til smilende.

Emneord: SUM, Universitetspolitikk Av Bitte Vatvedt
Publisert 16. okt. 2008 10:10 - Sist endret 10. des. 2008 15:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere