Får 30,2 millionar tilbake

Dei 30,2 millionar kronene som UiO fekk tildelt i det reviderte statsbudsjettet skal delast mellom alle fakulteta og einingane ved UiO. Til saman har Universitetet i Oslo kutta 120 millionar kroner på budsjettet for 2008. Alle einingane får tilbake ein prosentdel som svarar til det kuttet dei tidlegare har gjennomført. Det vil seia at dei som har skore mest ned, vil få mest tilbake. Saka blir avgjort i styremøtet i morgon 17. juni.

MEST TILBAKE: MN-fakultetet får truleg 5,3 millionar kroner tilbake av dei pengane det sparte på 2008-budsjettet. (Arkivfoto)
Foto: Ståle Skogstad

Det er universitetsdirektøren som ber Universitetsstyret om å dela dei 30,2 millionar kronene mellom alle fakulteta og einingane ved UiO.

Dersom innstillinga blir vedtatt, får
Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet mest tilbake, med 5,3 millionar kroner. Det er 17,6 prosent av den samla potten på 30,2 millionar kroner. Det medisinske fakultetet får tilbake 4,4 millionar kroner, medan Det humanistiske fakultetet får 4,3 millionar.

I tillegg får Teknisk avdeling rundt 3,5 millionar av den samla potten på 30,2 millionar kroner. Deretter fylgjer Det samfunnsvitskaplege fakultetet med 2, 7 millionar kroner.

Det juridiske fakultetet, som i fjor haust hadde fleire krisemøte om den vanskelege økonomiske situasjonen sin, får rundt 1,5 millionar kroner tilbake, dersom Universitetsstyret vedtar framlegget frå universitetsdirektøren.

Som Uniforum tidlegare har meldt, skal Universitetsstyret også avgjera om Kontrollutvalet skal førast vidare ut valperioden til det sitjande styret. Det går både fagforeiningane og fleire av styremedlemene i mot.

Styret skal dessutan ta stilling til framlegget om å innføra ny intern finansieringsmodell frå neste år. Eit av elementa inneber at det skal innførast internhusleige ved UiO. Fagforeiningane ved UiO har gått sterkt imot det framlegget. Både UiOs endelege rekneskap og konsernrekneskap for 2007 kjem også opp til godkjenning

Tildeler prisar

Universitetsstyret skal også vedta kven som får UiOs forskingspris, formidlingspris og pris for godt læringsmiljø for 2008. Og det blir avgjort kven som får UiOs menneskerettspris for 2008. Styret skal formelt avgjera kven som får stillinga som tilsett instituttleiar ved Institutt for arkeologi, konservering og historie på HF. Dette er det siste instituttet på HF som innfører ei ordning med tilsetting i staden for val av instituttleiar.

Resultata frå fase 2 av Prosess fagleg prioritering skal også opp til handsaming i Universitetsstyret denne gongen.

Styremøtet byrjar kl. 9.00 og varer heilt fram til kl. 18.00. Møtestaden blir Rådssalen i 10. etasje i Administrasjonsbygningen.

Av Martin Toft
Publisert 16. juni 2008 10:49 - Sist endra 10. des. 2008 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere