- Det odontologiske fakultet i tet

Rammene for den faglige prioriteringen er på plass ved Det odontologiske fakultet. - Nå er vår største utfordring de enorme rekrutteringsproblemene som sektoren står overfor, mener dekan Pål Brodin .

FORSPRANG: - Det odontologiske fakultet startet allerede i 2001 en prosess mot å konsentrere forskningen om noen utvalgte felt, forteller dekan Pål Brodin.
Foto: Ola Sæther

I løpet av de neste månedene skal Universitetet i Oslo avslutte en prosess som har større faglig konsentrasjon som målsetting. Universitetsstyret hadde ingen vesentlige kritiske merknader da Det odontologiske fakultet presenterte sine faglige prioriteringer på et møte 8. april.

- Det skyldes nok både at rammene for vår virksomhet i stor grad er gitt gjennom føringer fra myndighetene, og at vi hadde et forsprang i forhold til de øvrige fakultetene ved at vi allerede i 2001 begynte en prosess for å konsentrere forskningen om noen utvalgte felt, mener fakultetets dekan Pål Brodin.

Prioriterer fem tematiske områder

- Vi startet med å fokusere virksomheten på oralbiologi og klinisk odontologi, forteller han, og forklarer at dette blant annet innebærer at ansatte som ønsker å forske på andre felt, må søke finansiering utenfor fakultetet.

Neste skritt var å be forskerne spesifisere interessante områder. Gjennom dette arbeidet er fakultetet kommet fram til fem tematiske områder det ønsker å prioritere. Fire av disse områdene, forskning på bakterier i munnhulen, kraniofacial utviklingsbiologi*, helsefremmende og forebyggende virksomhet og biomaterialer er forskningsområder hvor fakultetet i dag er ledende. Det femte området, vevsregenerasjon, er et nytt strategisk satsingsområde.
- Vi har visjoner om at vi i framtiden skal bruke stamceller til å bygge opp igjen skadet vev i munnhulen istedenfor rotfylling, sier Brodin.

Viktig prosess

Selv om Det odontologiske fakultet hadde startet opp en uavhengig prosess for fagprioritering, ser ikke dekanen arbeidet med den UiO-initierte prosessen som overflødig.

- Prosess faglig prioritering er viktig ikke minst fordi den har bidratt til å utvikle nye interessante tverrfaglige perspektiver. Vi har allerede et tett samarbeid med forskere fra Det medisinske fakultet, men ser at det også er rom for mer samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, ikke minst innenfor det tverrfaglige satsingsområdet Life science, understreker han.

Nasjonalt rekrutteringsproblem

Den største utfordringen for fakultetet de neste årene blir rekruttering.
- Det er mangel på kvalifiserte odontologer i hele den vestlige verden. Innenfor feltet klinisk odontologi må vi i dag være glad om vi får en eneste kvalifisert søker, konstaterer Brodin.

- Myndighetene har vedtatt at det skal undervises i odontologi ved tre norske læresteder, i tillegg til at det skal bygges opp fem regionale kompetansesentre. Skal vi klare dette, må vi satse på egne krefter. Dekanen forteller at fakultetet har lyktes i å rekruttere flere studenter til forskning, blant annet gjennom betalte sommerjobber. Bedre finansiering av fakultetets spesialistprogrammer er også en forutsetning, ifølge dekanen.

- Å opparbeide professorkompetanse innenfor odontologi er et langt løp. I tillegg til master- og doktorgradsutdanning, krever fakultetet tre til fem års spesialistutdanning. Til forskjell fra medisin og psykologi får våre studenter ikke lønn under spesialistutdanningen. Nå vil Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utlyse noen femårige stillinger hvor stipendiatene vil få både doktorgrad og spesialistutdanning, men dette er ikke tilstrekkelig for å bøte på de enorme rekrutteringsproblemene som sektoren står overfor. Skal vi lykkes i å rekruttere flere til spesialistutdanningen, må vi få penger både til å drifte programmene og til å lønne studentene, sier han.

Merk: I neste nummer vil Uniforum presentere de faglige prioriteringene ved Det medisinske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

* Kraniofacial utviklingsbiologi beskriver prosessene som fører til utvikling av vev og organer i hode- og halsregionen.


Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet har ca. 440 studenter og rundt 260 årsverk, deriblant mange kliniske lærere i deltidsstillinger. Fakultetet driver grunnforskning og klinisk forskning på områder knyttet til munnens helse. I tillegg til tannlegestudiet, som er femårig, tar fakultetet opp studenter til en treårig tannpleierutdanning. Fakultetet tilbyr dessuten seks treårige og ett femårig program for tannleger som ønsker å spesialisere seg. Det odontologiske fakultet driver også en stor klinikk med ca. 50 tusen pasientbesøk per år.


Prosess faglig prioritering
Prosess faglig prioritering er en toårig prosess igangsatt av Universitetsstyret i juni 2006, som et supplement til UiOs strategiske plan. Det overordnede målet er å styrke UiOs posisjon som et forskningsuniversitet på høyt internasjonalt nivå gjennom større faglig konsentrasjon.

Prosessen er delt i tre faser. I fase 1 og 2 har det vært arbeidet med fakultetenes langsiktige forsknings- og utdanningsprioriteringer. I fase tre skal UiO gjøre helhetlige vurderinger på institusjonsnivå på basis av fakultetenes tilbakemeldinger, eksterne vurderinger fra et samfunnspanel og et nordisk fagpanel og en samlet vurdering av tverrfaglige områder.

Resultatet skal foreligge i september 2008 og skal gi et samlet bilde av hvor UiO har sin styrke eller har som mål å bli sterk. Prioriteringene skal være langsiktige, og de skal legges til grunn for utvikling av forsknings- og studieporteføljen og formidlingsvirksomheten.

Emneord: Prosess faglig prioritering. Av Grethe Tidemann
Publisert 16. apr. 2008 14:39 - Sist endret 10. des. 2008 14:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere