UiO vil på nytt øremerke professorat for kvinner

Universitetet i Oslo ønsker igjen å øremerke stillinger for kvinner. Dette satte EFTA-domstolen bom for i en kjennelse i 2003. Øremerking er blitt mulig etter at EUs rammedirektiver for likebehandling nå er endret ved at FNs kvinnekonvensjon er inkorporert i lovverket. Det åpner for at man kan utlyse stillinger spesifikt for kvinner for å bedre kjønnsbalansen blant vitenskapelig ansatte.

FÅR FØLGE AV FLERE: Norges første kvinnelige professor, Kristine Bonnevie på Mysuseter i 1931. 76 år etter er bare 21 prosent av professorene ved UiO kvinner.

- Denne utviklingen ser vi meget positivt på, sier UiO-rektor, Geir Ellingsrud i ei pressemelding.

I 2003 slo EFTA-domstolen fast at Norge brøt loven da Universitetet i Oslo øremerket 12 professorater for kvinner. Universitetet ble da fratatt et viktig virkemiddel for å øke kvinneandelen i sterkt mannsdominerte miljøer. Øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner fungerte som en brekkstang i fagmiljøer hvor kvinner ellers ikke naturlig ville slippe til, uttalte tidligere rektor ved UiO, Arild Underdal til Uniforum da dommen falt.

Lovendringen åpner nå opp for at man kan vedta midlertidige særtiltak for å fremme faktisk likestilling mellom menn og kvinner, og at dette ikke skal anses som diskriminerende. Tiltakene skal imidlertid falle bort når målene på området er oppnådd.

Til tross for at Norge har en Likestillingslov, gode velferdsordninger og politiske mål på likestillingsområdet, er det langt igjen før målene er nådd. Likestillings- og diskrimineringsombudet lanserte nylig sitt samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Norge, og vi kan se et tydelig kjønnsdelt akademia: 83 prosent av professorene er menn, 87 prosent av professor II er menn, 68 prosent av førsteamanuensis/-lektor-stillingene er besatt av menn.

- Universitetet i Oslo har stor tro på og er tilhenger av øremerking av stillinger som virkemiddel for å oppnå bedre kjønnsbalansen i akademia. Vi håper at Kunnskapsdepartementet behandler denne saken raskt. Universitetet vil på sin side allerede nå se på hvordan bruk av øremerkete stillinger best kan utnyttes for å bedre kjønnsbalansen, sier Ellingsrud

Kvinneandelen blant professorene ved Universitetet i Oslo er på 21 %, mens andelen kvinnelige førsteamanuenser ligger på 37 %. Målet er imidlertid at man skal opp på en kvinneandel blant professorene på 35 % og 50 % blant førsteamanuensene innen 2009.

Emneord: Universitetspolitikk, Likestilling Av Martin Toft
Publisert 12. sep. 2007 11:22 - Sist endret 10. des. 2008 16:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere