ILOS vil kutte stillinger

ILOS vil kutte stillinger i de kommende fire årene, men setter ellers sin lit til økt pengestøtte fra HF-fakultetet. Arbeidsgruppen la fram langtidsplan for 2007-10 med harde spareforslag på ILOS' allmøte fredag 13. april.

SPAREPLAN: Forskningsdekan på HF, Mette Halskov Hansen, har ledet arbeidsgruppa som la fram spareplanen for ILOS på instituttets allmøte.
Foto: Ola Sæther

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) på Universitetet i Oslo hadde allmøte fredag 13. april for å informere om arbeidsgruppens plan for å få ned det oppsamlede underskuddet på 6,9 millioner kroner. HF-dekanatet var også til stede. Gruppen som ble nedsatt i januar, har bestått av hele instituttledelsen og HFs to prodekaner. Det var leder av gruppen, forskningsdekan Mette Halskov Hansen, som la fram langtidsplanen for økonomistyring ved ILOS på allmøtet. Hun trakk fram lønnsutgiftene som hovedgrunnen til det store underskuddet. I 2007 vil hele 83,5 prosent av instituttets budsjett gå med til å betale lønn til de fast ansatte.

Undervisningen skal dimensjoneres ned

- ILOS har en kompleks og omfattende emneportefølje fra fem ulike tidligere institutter. De var kommet ulikt langt i forhold til Kvalitetsreformen, da instituttet ble opprettet i 2005. Men også det at fagene kommer fra så ulike tradisjoner, har gjort det tidkrevende å realisere samarbeidspotensialet. Undervisningstilbudet har vist seg å være for stort i forhold til de ansattes arbeidsplikt. Instituttet har mange ressurskrevende språkfag, fremhevet Halskov Hansen.

I forslaget til langtidsbudsjett 2007-10 heter det at budsjettet heretter skal gå i balanse. 2007 skal isolert sett ikke gå i underskudd, mens i de neste tre årene skal underskuddet nedbygges til null. Det skal bli en bedre balanse mellom drift og lønn. Undervisningen skal dimensjoneres i forhold til de faste vitenskapelige ansattes forskningstid, men undervisningen opprettholdes i alle språkfag. Det skal utlyses færre stillinger enn det blir ledige. Bruk av vikarer skal kuttes. Mulighetene for å øke inntektene fra EVU skal undersøkes nærmere, og det skal settes tak på overføringer av personlige driftsmidler fra ett år til det neste.

Kun fem nye stillinger på fire år

- Hvis vi tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig pensjoneringsalder på 68,5 år, vil det i løpet av de neste fire årene bli 11,8 ledige årsverk. Arbeidsgruppen foreslår at det i samme periode kun utlyses fem nye vitenskapelige stillinger, og kun på områder hvor undervisnings- og forskningsbehovet er stort, sa Halskov Hansen.

Etter instituttledelsens ønske foreslår arbeidsgruppen at det i år utlyses en stilling i spansk språk, med tilsetting i 2008, og at det neste år, med tilsetting i 2009, utlyses to stillinger i henholdsvis engelsk og moderne russisk språk. I alle tre tilfeller er begrunnelsen at disse fagene har mange studenter, særlig har det vært en eksplosjon i antallet spanskstudenter.

- Profilen på den fjerde stillingen, som skal utlyses i 2009, med tilsetting i 2010, er ennå ikke helt avgjort, sa Karen Gammelgaard, nestleder for ILOS. - Men vi ser for oss at stillingen skal kombinere allmenn litteraturvitenskap og tysk litteratur, og den skal utlyses internasjonalt. Profilen på den femte stillingen står foreløpig helt åpen, sa hun videre.

Ber fakultetsstyret om tre ekstra millioner

Arbeidsgruppen ber også om at fakultetsstyret bevilger én million kroner per år i omstillingsmidler i årene 2008-10 for å dekke ILOS' oppsamlede underskudd. Halskov Hansen opplyste at dekanatet stiller seg bak dette ønsket. Instituttstyret skal behandle arbeidsgruppens forslag til langtidsplan på sitt neste møte 30. april, før det kommer opp i fakultetsstyret en gang i juni. HF-dekan Trine Syvertsen lovte å styrke administrasjonen på ILOS, særlig økonomiseksjonen, noe som ikke skal belaste ILOS' budsjett.

Et 60-tall ansatte var til stede under møtet, og mange uttrykte uro for fremtiden. Professor i germanistikk, John Ole Askedal, var bekymret for ILOS' profil på lang sikt. - ILOS er Norges største og mest sammensatte fremmedspråkinstitutt, og en svekkelse av ILOS vil også få nasjonale konsekvenser, sa han og minte om at fire språkfag alt er blir nedlagt på HF-fakultetet de siste årene. Andre mente at arbeidsgruppen hadde tenkt for defensivt i forhold til nye inntjeningsmuligheter.

Emneord: Økonomi, Fakultetene, HF: nytt institutt for språk Av Lars Hoff
Publisert 15. apr. 2007 23:21 - Sist endret 10. des. 2008 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere