Jussprofessor fikk 204 000 mer i lønn

Professor i juss, Hans Petter Graver, fikk en økning i lønnen på 204 500 kroner ved lønnsforhandlinger tidligere i høst. Også flere av hans professorkolleger fikk store lønnstillegg i de såkalte 2.3.4-forhandlingene. - Fakultetet misbruker avtaleverket til å heve lønningene til utvalgte professorer, mener NTL-leder Sten Morten Henningsmoen.

MÅ REAGERE: : -Når vi opplever så grove overtramp som under forhandlingsrundene ved de to fakultetene, er vi imidlertid nødt til å reagere, sier Sten Morten Henningsmoen og Geir Senum i NTL.
Foto: Ola Sæther

Professor Hans Petter Graver går fra en årslønn på 590 300 kroner til 794 800 kroner. Og han er ikke den eneste som kom godt fra lønnsforhandlingene: I alt 15 professorer ved Det juridiske fakultet får lønnsøkninger på mellom 100 000 og 200 000 kroner etter de lokale 2.3.4-forhandlingene i september. Disse forhandlingene på "særlig grunnlag" skjer uavhengig av de årlige lokale forhandlingene og føres etter hvert som det blir fremmet krav, ca. én gang i måneden.

Krav etter Hovedtariffavtalens (HTA) punkt 2.3.4 - 2 kan føres i tilfeller der det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller når arbeidstakere har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.

- Ønsker professorene seg bort?

- Vi ser ikke at lønnskravene oppfyller de betingelsene som HTA setter for lønnsopprykk i tilfeller der det er vanskelig å rekruttere eller holde på arbeidskraft som er spesielt kvalifisert, sier leder i NTL, Sten Morten Henningsmoen.

- Kravene ble fremmet individuelt, men med få unntak inneholdt ingen av kravene individuell argumentasjon som tilsier at den enkelte professor har tilbud om stilling et annet sted, eller ønsker seg bort fra UiO, påpeker Henningsmoen.

NTL hadde protokolltilførsler til lønnsforhandlingene både ved Det juridiske fakultet (Jus) og Det odontologiske fakultet (OD), som for begges vedkommende ble ført i september.

- De to fakultetene har fordelt nærmere fire millioner kroner til noen utvalgte professorer. Da budsjettene ble lagt fram til drøfting med tjenestemannsorganisasjonene, kom det ikke fram at det var satt av midler til disse lønnsøkningene. Pengene er tatt fra fakultetenes egne budsjetter uten at det er klart hvilke budsjettposter som rammes. At så store beløp tas fra fakultetenes budsjetter for så å fordeles blant en relativt liten gruppe professorer, er ingen god forvaltningspraksis, mener Geir Senum i NTL.

- Selsom opplevelse

Leder i Parat, Ole Martin Nodenes, synes 2.3.4-forhandlinger ved OD og Jus var en selsom opplevelse.

- Fakultetene mener de har problemer med å rekruttere og beholde professorene, men uten at de i forkant har invitert tjenestemannsorganisasjonene til å diskutere problemet. Arbeidsgiver har hele tiden benyttet hovedtariffavtalens punkt 2.3.4 - 2 som vi ikke har forhandlingsrett på. Tjenestemannsorganisasjonene kan derfor ikke tviste, og arbeidsgiver kan velge å se bort fra våre betraktninger, sier han.

Nodenes peker på at begge fakulteter ga generell argumentasjon, mens individuelle argumenter var underordnet.

- Det sier sitt når både OD og Jus benytter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4, om at "det er særlig vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft", og flere av dem det gjelder er 65 år og eldre!

- Snever juridisk forståelse

Dekan ved Det juridiske fakultet, Jon T. Johnsen, svarer at begrunnelsene for alle 2.3.4-kravene fakultetet har fremmet, er godt forankret i HTAs bestemmelser, og at NTL og Parat har en for snever juridisk forståelse av regelverket.

- Den budsjettmessige dekningen har vært behandlet både i Universitetsstyret og ved flere anledninger i fakultetsstyret. Fagforeningene har rutinemessig vært informert om budsjettforslagene og hatt full anledning til å drøfte dem. Etter eget ønske har fagforeningene også vært invitert til et særskilt møte med fakultetet om lønnspolitikken hvor de kunne legge fram sitt syn, og de har vært gitt all informasjon som vi har vært i stand til å gi, påpeker dekanen.

- Fakultetet har notert at NTL og Parat er uenige i lønnsjusteringen for juridiske professorer, mens de to fagforeningene som organiserer de juridiske professorene, har støttet den. Lønnsjusteringen har også hatt bred støtte i fakultetets styringsorganer. Fakultetet har videre notert at NTL har fremmet krav om tilsvarende lønnsplasseringer for professorer i andre fag enn juss, sier Johnsen.

- Meget attraktiv arbeidskraft

Også fra Det odontologiske fakultetet slås det tilbake mot NTL og Parats uttalelser.

- Våre kliniske lærere i toppstillinger er for øyeblikket å betrakte som meget ettertraktet arbeidskraft. Privat sektor lokker med skyhøye lønninger - i tillegg har opprettelsen av kliniske kompetansesentra og nytt odontologisk studium i Tromsø neppe bidratt til å bremse lønnsutviklingen, fastslår instituttleder Pål Barkvoll. Han sier at OD derfor så seg nødt til å innlede 2.3.4-forhandlinger i høst med bakgrunn i å rekruttere og beholde kompetente kliniske lærere i toppstillinger.

- Dette er således i tråd med HTA - under begrepet rekruttere og beholde. Flere av våre kliniske professorer har i de siste årene vært forsøkt rekruttert til tannlegeutdanningene i Bergen og Tromsø. Det var derfor viktig for oss å innlede forhandlinger med sikte på å sikre oss deres arbeidskraft videre fremover, understreker Barkvoll.

- Fagforeningene er opptatt av at vi fremmet noen professorer over 60 år under disse forhandlingene. Samme begrunnelse her: Vi står overfor et rekrutteringsskifte, og det er derfor viktig at vi kan beholde våre eldste gode kliniske professorer i arbeid så lenge som mulig, og at de ikke heller avslutter sin karriere i privat praksis eller rett og slett velger en tidligere pensjonisttilværelse.

Noen av de andre professorene som fikk lønnstillegg ved 2.3.4-forhandlinger i september:


Jussprofessorer:

Are Stenvik (+)194 400 (ny årslønn) 769 800

Inger Johanne Sand (+)179 500 (ny årslønn) 769 800

Lasse Simonsen (+)175 000 (ny årslønn) 859 800

Dag Wise Schartum (+)170 500 (ny årslønn) 724 800

Tone Sverdrup (+)154 500 (ny årslønn) 744 800

OD-professorer:

Tor Arne Larheim (+)100 400 (ny årslønn) 664 800

Bjørn Øgaard (+)100 400 (ny årslønn) 664 800

Emneord: Fakultetene, Lønn/lønnsforhandlinger Av Trine Nickelsen
Publisert 23. nov. 2006 08:54 - Sist endret 10. des. 2008 15:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere