Lærer for å skapa

- Gründerskulen gir oss praktiske oppgåver som me må løysa i fellesskap med andre studentar. Samtidig blir me involverte i undervisninga i langt større grad enn på andre fag. Det gir eit svært godt læringsmiljø, synest studentane Randi Aalgaard og Petter Hareim. - Me arbeider heilt medvite med å skapa eit godt sosialt miljø, seier prosjektleiar Eli Berge. Universitetsstyret har premiert Gründerskulen med prisen for godt læringsmiljø for 2006.

GODT MILJØ: Prosjektleiar Eli Berge ( i midten) og studentane Petter Hareim og Randi Aalgaard gler seg over at Gründerskulen har fått UiOs pris for godt læringsmiljø.
Foto: Ståle Skogstad

Etter å ha halde hus i PO-bygningen på Blindern dei første barneåra, er heile Gründerskulen no flytta inn blant forskingsgruppene og dei nystarta selskapa i Forskingsparken i Gaustadbekkdalen. Skulen starta med seks UiO-studentar i 1999, medan det i dag går 150 studentar frå undervisningsinstitusjonar over heile landet på Gründerskulen. Inspirator og grunnleggjar er informatikkprofessor Nils D. Christophersen som under eit forskingsopphald på Stanford University såg den synergieffekten som låg i eit samarbeid mellom universitetet og næringslivet. Dei første seks studentane drog til Silicon Valley i California der dei både fekk undervisning i entreprenørskap og praksis i nystarta selskap. I dag ligg Gründerskulen under Senter for entreprenørskap ved UiO.

Praksisopphald på fire kontinent

No får studentane velja mellom praksisopphald i Johannesburg, Shanghai, Singapore, London, Boston eller San Francisco. Det eitt semester lange studiet startar opp i januar og blir avslutta i oktober og gir studentane 30 studiepoeng. Undervisninga tar til i januar med eit innføringskurs der deltakarane får eit teoretisk innblikk i alle delar av ein forretningsplan. Det blir fylgt av eit tre månader langt utanlandsopphald, før studiet blir avslutta i september med eit innføringsseminar og eit avsluttingsseminar med innlevering av eit eige essay. I fjor hadde Gründerskulen 300 søkjarar, men berre 150 av dei kom inn. 40 prosent er kvinner.

Intervjuar søkjarane

Og opptaket er ikkje akkurat som opptaket på andre studium.
- Me ber alle søkjarane om å senda inn eit motivasjonsbrev saman med ein CV. På grunnlag av dette plukkar me ein del av søkjarane ut av bunken og ber dei om å stilla opp i eit intervju. Slik får me godt motiverte studentar til Gründerskulen, seier prosjektleiar Eli Berge. Studentane Randi Aalgaard og Petter Hareim synest det var uvanleg.
- Det er ikkje alltid like lett å koma på kva du skal seia når fire personar stiller deg vanskelege spørsmål samtidig. For oss var det om lag som eit jobbintervju, konkluderer dei med. Men den verkelege sveineprøva kjem når dei skal finna ut kva bedrift dei kjem til å jobba for under utanlandsopphaldet.
- Då blir alle studentane intervjua av representantar for desse bedriftene og så plukkar bedriftene ut dei kandidatane dei vil ha. Det er ei både tøff og nyttig røynsle for desse studentane. Eg kan likevel garantera at alle blir utplasserte, lovar Eli Berge.

Johannesburg og London

Medan informatikkstudent Petter Hareim har valt å ta utanlandsopphaldet i London, har statsvitskapsstudent Randi Aalgaard valt Johannesburg.
- Eg veit at det er eit land og ein region som er på veg opp når det gjeld å etablera nye verksemder. Det finst blant anna eit selskap som er basert på eit patent som gjer det mogleg å fjerna HIV-viruset frå morsmjølk, slik at barn av HIV-smitta mødre ikkje får den sjukdomen. Og så er det både fint og eksotisk å dra til eit land så langt borte for å observera korleis dei skaper nye bedrifter, synest ho. Medstudent Petter Hareim har andre motiv for å velja London.
- Det blir sagt at om du overlever på arbeidsmarknaden i London, så kan du overleva over alt. Eg fann ut at det kunne vera både praktisk og smart å dra til ein by som er så nær at det går an å reisa tilbake dit for å pleia kontaktane sine ved eit seinare høve, seier han.

Tøffe utfordringar

Eli Berge er overtydd om at studentane får ei unik røynsle.
- Dei blir kasta ut i ganske tøffe utfordringar i utlandet med ein gong dei kjem dit. Ikkje berre må dei jobba for ei utanlandsk bedrift, men dei må også bu saman med 20-30 medstudentar i tre månader på det same universitetsområdet. Fordelen er at dei får eit godt internasjonalt nettverk og høve til å jobba meir for den utanlandske bedrifta seinare. I eit slikt miljø vil dei veksa på det personlege planet, trur Berge. Gjennom åra har studentane vore plasserte i mange forskjellige selskap. I hovudsak er det oppstartsbedrifter og teknologibaserte verksemder, men det finst unntak.
- Det mest spesielle var eit barne-TV-produksjonsselskap i Singapore, minnest ho.

Praktisk læring

Aalgaard og Hareim synest Gründerskulen har skilt seg kraftig ut i høve til det dei har vore vande med frå statsvitskap og informatikk.
- Det er eit svært praktisk opplegg, der studentane får vera med i undervisninga og der forelesarane spør deg kva du meiner. Sidan me held på med problembasert læring, har me heile tida kontakt med andre studentar på gruppa vår, men me blir også opptekne av å diskutera korleis dei andre studentane har løyst dei oppgåvene dei har fått. Det er den viktigaste lærdomen vår, men me set sjølvsagt stor pris på arbeidet som blir gjort for å skapa eit godt sosialt studentmiljø, understrekar Hareim og Aalgaard. Ingen av dei har enno planar om å starta opp eiga bedrift. Men blant alumniforeininga sine medlemar har ein tredel gjort det.
- Ein student frå 2001-kullet grunnla eit rekrutteringsfirma som seinare blei kjøpt opp av StepStone. I dag er han dagleg leiar i StepStone Norge. Andre studentar har fått jobb i Telenor, Statoil, Birkeland innovasjon eller på Gründerskulen, fortel Eli Berge, som også har vore student på den skulen ho i dag er prosjektleiar for.
- I dag kan Gründerskulen bli godkjent som ein del av ein mastergrad blant anna i entreprenørskap og i informatikk her på UiO. Men me håpar fleire etter kvart skal kunna integrera kurset i mastergradsprogrammet sitt, seier ho.

Fakta om Gründerskulen:

- starta opp i 1999 av informatikkprofessor Nils D. Christophersen
- ligg under Senter for entreprenørskap ved UiO.
- eit samarbeid mellom norske universitet og høgskular
- 150 studentar tar eit semester langt kurs i korleis dei kan starta nye selskap
- kurset inkluderer eit tre månader langt praksisopphald i utlandet
- aktuelt: Gründerskulen er tildelt UiOs pris for godt læringsmiljø på 250 000 kroner

Emneord: Undervisning Av Martin Toft
Publisert 14. juni 2006 14:22 - Sist endret 10. des. 2008 15:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere