November - Side 2

Publisert 10. nov. 2004 14:15

"HF-vedtaket er skadelig for UiO," uttalte professor Kristian Gundersen til Uniforum i oktober.
- Jeg synes ikke det er grunn til å dramatisere dette slik Gundersen gjør, svarer prorektor Anne-Brit Kolstø .

Publisert 10. nov. 2004 13:48

- Me ynskte ikkje val på instituttleiarar midt i omorganiseringsprosessen fordi det kunne ha ført til ein strategisk valkamp mellom ulike faggrupper der store fag kunne ha "kuppa" små fag. Dessutan ville me ha kompetente leiarar. Slik grunngjev dekan Bjarne Rogan kvifor leiinga på HF-fakultetet ikkje ynskte valde instituttleiarar.

Publisert 9. nov. 2004 14:48

- Skal noen han opprydding på loft eller i kjeller, er vi rette instans, sier Bjørn Vidar Johansen . Første september ble han leder for Museum for universitets- og vitenskapshistorie, eller MUV som navnet forkortes til.

Publisert 5. nov. 2004 16:54

Innstilling av gruppeundervisninga på Matematisk institutt og ikkje lenger nokon dekning av utgifter for masteroppgåver på Fysisk institutt. Det kan bli fylgjene av innsparingstiltak på til saman 6,3 millionar kroner ved dei to institutta. Dette vil gi minimale høve til å oppfylla intensjonane i Kvalitetsreforma, skriv instituttleiarane i eit brev til rektor Arild Underdal.

Publisert 4. nov. 2004 17:22

Riksrevisjonen påpeker at universitetenes interne styringssystemer ikke i tilstrekkelig grad sikrer vurdering av resultat- og måloppnåelse, og at det i liten grad er utviklet tilfredsstillende systemer for god intern kontroll. Dette er to av konklusjonene i Dokument nr 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene , som ble overlevert Stortinget 4. november.

Publisert 4. nov. 2004 14:16

Universitetsbiblioteket bør som hovedregel bare tilby tidsskrifter i elektronisk form. Abonnementer i trykt form bør innstilles der tidsskriftet kjøpes i elektronisk form, og unntak fra disse prinsipper må være faglig begrunnet. Det har bibliotekstyret ved Universitetet i Oslo vedtatt.

Publisert 2. nov. 2004 13:22

I 50 år har fysikarar frå 80 land og 500 universitet frå heile verda kome saman ved Det europeiske laboratoriet for partikkelfysikk (CERN) for å få testa ut teoriane sine i praksis. Forskinga på CERN har resultert i to Nobelprisar i fysikk og i verdsveven. Den 19. oktober feira laboratoriet 50-årsjubileet med Frankrikes president Jaques Chirac og Spanias kong Juan Carlos som dei mest kjende gjestene. Uniforum har besøkt partikkelfysikarane sitt tempel i Genève.