Riksrevisjonen kritiserer universitetenes styringssystemer

Riksrevisjonen påpeker at universitetenes interne styringssystemer ikke i tilstrekkelig grad sikrer vurdering av resultat- og måloppnåelse, og at det i liten grad er utviklet tilfredsstillende systemer for god intern kontroll. Dette er to av konklusjonene i Dokument nr 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene , som ble overlevert Stortinget 4. november.

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om universitetsledelsene har etablert gode nok verktøy og prosedyrer for å styre og følge opp virksomheten, går det fram av en pressemelding fra Riksrevisjonen.

Undersøkelsen omfatter foruten sentralt nivå de medisinske og historisk-filosofiske fakultetene og instituttene for samfunnsmedisinske fag og nordisk litteraturvitenskap ved alle de fire universitetene.

Fravær av mål og virkemidler og mangel på fastsettelse av ansvar innebærer grunnleggende svakheter i gjennomføringen av mål- og resultatstyring, viser undersøkelsen:

 Ansvars- og myndighetsforhold for lederne ved universitetene er ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjort i stillingsbeskrivelser, instrukser eller andre typer formaliserte dokumenter, slik departementet har forutsatt.

 Plandokumenter for årsplanlegging spesifiserer i liten grad konkrete målsettinger og resultatmål for hva som skal oppnås.

 Det fastsettes i liten grad virkemidler og ansvar for gjennomføring i planer, og resultatrapporteringen knyttes i liten grad til målene for virksomheten.

Stortinget sluttet seg til prinsippet om målformulering og rapportering på resultater i statlige virksomheter i budsjettreformen i 1985.

I pressemeldingen heter det videre at undersøkelsen viser at det utover den årlige rapporteringen av måltall i liten grad er utarbeidet formelle rutiner eller systematikk for hvordan mål og resultater skal følges opp. Det er gjennomgående etablert faste rutiner for økonomikontroll ved alle universitetene, men en fjerdedel av lederne oppgir i undersøkelsen at økonomirapportene er vanskelige å forstå, eller at de gir for liten oversikt.

Utdannings- og forskningsdepartementet sier seg enig i at undersøkelsen peker på en rekke utfordringer for virksomhetsstyringen ved universitetene, og uttaler at de vil fokusere på forholdene som er avdekket i rapporten, gjennom den videre oppfølgingen av Kvalitetsreformen i høyere utdanning, og i den formelle styringsdialogen med institusjonene.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 4. nov. 2004 17:22 - Sist endret 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere