KUF tilrår ny praksis ved tilsetting av stipendiater

Da Lone Semmingsen søkte på en stipendiatstilling ved Økonomisk institutt, ønsket hun å kommentere den sakkyndige komiteens rapport før den ble behandlet av institutt og fakultet. Men SV-fakultetet avviste dette. Nå har KUF gitt henne medhold. Departementet tilrår at praksis på dette området endres.

I mars i år søkte Lone Semmingsen på en stilling som stipendiat ved Økonomisk institutt. - Jeg mener at universitetets behandling av denne tilsettingssaken reiser viktige prinsipielle spørsmål.

"Vareta partens tarv"

Reglene er slik at ved tilsetting av personer i vitenskapelige stillinger, skal det aktuelle instituttet eller den aktuelle enheten oppnevne en sakkyndig komité. Komiteen har i oppgave å vurdere søkernes kvalifikasjoner. Komiteens uttalelse skal i neste omgang behandles av instituttrådet, som så innstiller overfor fakultetets arbeidsutvalg som er ansettelsesorgan.

I mai mottok Semmingsen rapporten fra sakkyndig komité fra Økonomisk institutt.
- I brevet fra instituttet heter det at jeg bare kan bruke opplysningene i saken til "å vareta partens tarv i saken, dvs. å kontrollere at det er foretatt en saklig bedømmelse". Men instituttet konkretiserer ikke hvordan jeg som søker kan ivareta denne rettigheten, påpeker Semmingsen.
Hun sendte så et brev til instituttet med bemerkninger til rapporten fra den sakkyndige komiteen. Det hun ikke visste, var at tilsettingssaken på det tidspunktet allerede var avsluttet.

Avvist av SV-fakultetet

I sitt svarbrev hevder Det samfunnsvitenskapelige fakultet at søkere til stipendiatstillinger ikke har krav på å få oversendt den sakkyndige komiteens vurdering. Søkerne har heller ikke anledning til å kommentere denne. Fakultetet viser til at slike rettigheter ikke framgår av retningslinjene for tilsetting i stipendiatstillinger.
- Fakultetet skriver også i brevet til meg at praksis ved tilsetting av stipendiater er å sende rapporten fra sakkyndig komité som en orientering etter at tilsettingssaken er ferdigbehandlet. Dette står i motsetning til innholdet i brevet fra Økonomisk institutt, som ga inntrykk av at søkerne har mulighet til å gjøre noe for å ivareta sine rettigheter, sier Semmingsen.

Hun mener at det ikke kan være slik at manglende regelverk på et område gir et forvaltningsorgan frie hender når det gjelder å praktisere saksbehandlingen. - I slike tilfeller er det nødvendig å se på regler som gjelder for beslektede områder, i dette tilfellet reglene som gjelder for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger. Søkere til disse vitenskapelige stillingene får lov til å kommentere den sakkyndige komiteens vurdering, og deres kommentarer følger saken videre til innstillende og tilsettende myndigheter.

Semmingsen peker på at fakultetet ikke begrunner hvorfor søkerne ikke bør gis mulighet til å kommentere bedømmelsen, uavhengig av de vedtatte retningslinjene. - Det er flere gode grunner for at søkerne bør ha rett til å uttale seg. Misforståelser kan oppklares før tilsetting skjer, og eventuelle saksbehandlingsfeil kan komme for en dag og repareres før saken ferdigbehandles.

Støtte fra KUF

Lone Semmingsen bestemte seg for å gå videre til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) med saken. Den 30. august mottok hun svarbrev fra departementet. I brevet heter det at: "Ettersom stipendiatstillingene kommer inn under § 30 i universitets- og høgskoleloven, vil departementet tilrå at institusjonene følger samme praksis med sakkyndige uttalelser ved tilsetting i stipendiatstillinger som ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger."

Det framgår av forarbeidene til loven at utdanningsstillingene, altså stipendiatstillingene og vitenskapelige assistentstillingene, er inkludert i undervisnings- og forskerstillinger i § 30 i loven. Det betyr at de samme reglene som gjelder ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger, også gjelder ved tilsetting i stipendiatstillinger.
- Dette innebærer at jeg burde ha mottatt den sakkyndige komiteens rapport før den ble behandlet av institutt og fakultet, og hatt mulighet for å kommentere den, sier Semmingsen.

Hun tror imidlertid ikke at det bare er SV-fakultetet som har oversett søkernes rettigheter. - Jeg kjenner til tilfeller ved andre fakulteter hvor tilsetting i stipendiatstillinger har foregått helt uten faglig vurdering fra en sakkyndig komité.

- Saken er beklagelig

- Dekan Marit Melhuus, vil SV-fakultetet endre sin praksis ved tilsetting i stipendiatstillinger?
- Hele denne saken er meget beklagelig. - Vi merker oss KUFs konklusjon og vil ta opp problemet med Organisasjons- og personalavdelingen for å få til en felles praksis for hele UiO. Vi vet at det er stor variasjon mellom fakultetene når det gjelder tilsetting av stipendiater.

Melhuus peker på at stipendiater er i en mellomposisjon. - På den ene siden er de studenter - med alle studenters rettigheter, og de får sin forskeropplæring hos oss. På den andre siden er de ansatte med lønn og har del i arbeidstakers rettigheter. Grensene blir dermed uklare. Dette i motsetning til i mange andre land hvor doktorgradsstudenter regnes som studenter og finansieres gjennom stipend. Jeg tror dette er en diskusjon som må bringes videre.

Emneord: Tilsetjing Av Trine Nickelsen
Publisert 20. sep. 2000 10:50 - Sist endret 10. des. 2008 15:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere