Nettsider med emneord «Universitetspolitikk»

Fleire personar er samla rundt eit møtebord
Publisert 7. des. 2022 17:38

I 2023 vil UiO få 160 millionar kroner i ekstra energikostnader. Desse utgiftene blir fordelte på einingane på grunnlag av kor stort areal dei disponerer. Det vedtok Universitetsstyret i går.

Mange personar sit rundt eit bort
Publisert 6. des. 2022 16:44

Tre av medlemane i Universitetsstyret meinte det bør innførast studieavgifter for studentar frå land utanfor EØS og Sveits. Dei åtte andre medlemane frykta det kan gå utover internasjonalt samarbeid med det globale sør. 

Publisert 5. des. 2022 04:30

Framlegget til statsbudsjett for 2023 vil gi UiO ein samla reduksjon på 86,2 millionar kroner i høve  til det universitetet hadde kalkulert med. I tillegg reknar UiO med at energikostnadane vil kosta 160 millionar meir enn budsjettert. Dei ekstra kostnadane vil bli fordelte på alle einingane på universitetet.

Ei kvinne og ein mann står på eit podium
Publisert 1. des. 2022 14:51

Alderstillegg og kjønnspoeng kan bli fjerna for søkjarar til høgare utdanning og ein standardisert opptaksprøve kan erstatta privatisteksamenar, føreslår Opptaksutvalet. NSO-leiaren er skeptisk til ein opptaksprøve.

Ein mann med kappe står midt mellom studentar
Publisert 1. des. 2022 04:30

UiO meiner forslaget om studieavgifter for studentar frå land utanfor EØS og Sveits ikkje bør innførast. Det går fram av utkastet til ei høyringsfråsegn som blir lagt fram i Universitetsstyret på tysdag.

Portrett av en kvinne som står i ei gate
Publisert 29. nov. 2022 23:43

Fulltidsstudenter får 5400 kroner i økt støtte til studier. – Et solid løft for studentene, sier Arbeiderpartiet. Seier med bismak, kommenterer NSO-leder. – Et statsbudsjett som forverrer studenters helse, ifølge samskipnadsleder.

Publisert 11. nov. 2022 04:30

UiO ber om at tomtene det festar av Opplysningsvesenets fond  på Nedre Blindern blir gitt vederlagsfritt til staten ved Kunnskapsdepartementet slik at UiO får ansvaret for dei. Direktøren for fondet er gjort kjent med at Barne- og familiedepartementet slår fast at festeavtalen med UiO er gyldig. 

Fire menn står i samtale i eit laboratorium
Publisert 21. okt. 2022 11:12

I mai kravde UiO 100 millionar i kompensasjon dersom Statsbygg ville tvinga forskingsmiljø på  OD ut av lokala som dei deler med FHI i Lovisenberggata 6. – Det håpar eg me finn ei grei løysing på, sa forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe under eit besøk på Det odontologiske fakultet torsdag.

Portrett av ein mann
Publisert 18. okt. 2022 16:57

Det er ikkje mogleg å gjennomføra kontroll av tryggleiken, driva med internkontroll eller utføra revisjonar av det nye lønns- og rekneskapssystemet frå DFØ. Det konstaterer revisjonsdirektør Jørgen Bock på UiO.

Ein mann sit ved eit bord
Publisert 17. okt. 2022 15:44

Lite effektiv økonomistyring og svekka internkontroll. Det er konsekvensen av nytt lønns- og rekneskapssystem på UiO, skriv Eining for intern revisjon i halvårsrapporten til Universitetssstyret. 

Fire kvinner og ein mann  langs eit bord.
Publisert 14. okt. 2022 17:39

Skal Nasjonalgalleriet bli eit museum for samisk kunst, ein filial av Nationaltheatret eller eit museum for mellomalderkunsten til UiO?

Portrett av en mann på en talerstol
Publisert 4. okt. 2022 15:29

- Er det noe nyhetsbildet de siste månedene virkelig har vist oss så er det at vi trenger nettopp det for å komme oss gjennom de mange utfordringene vi står oppe i, sa Ola Borten Moe da han i en «førpremiere» presenterte hovedpunktene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Publisert 14. sep. 2022 10:51

Med åpningen av nye Domus Bibliotheca i sentrum tenker UiO å trekke et bredere publikum. 

Portrett av ein mann
Publisert 7. sep. 2022 15:40

60 millionar kroner meir enn budsjettert  vil miljøstraumen frå fjernvarmeanlegget til Fortum truleg kosta Universitetet i Oslo i 2022. Til saman ligg  UiO an til å gå 84 millionar over dei budsjetterte straumkostnadane for i år.

Mange personar av begge kjønn sit rundt eit møtebord i Professorboligen
Publisert 6. sep. 2022 09:02

Strategi for open tilgang og ein ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet er to av sakene som kjem opp i dagens møte i Universitetsstyret.

Mange personar er samla rundt eit møtebord i Professorboligen
Publisert 5. sep. 2022 11:17

UiO skal no setja i gang arbeid  å utarbeida retningslinjer for open tilgang av forskingsartiklar retta mot kvar enkelt forskar. Det går fram av ei sak Universitetsstyret skal diskutere på møtet tysdag 6. september.

Portrett av en kvinne med briller
Publisert 27. aug. 2022 12:32

Vi som institusjon skal gjøre mer for å minske vårt eget klimaavtrykk og bidra til å bevare og styrke naturen, skriver viserektor Mette Halskov Hansen ved UiO.

Publisert 17. aug. 2022 11:53
En mann med paraply i regn
Publisert 17. aug. 2022 11:45

Universitetet hans tok initiativ til ubehagelige samtaler under Arendalsuka. Selv sliter Svein Stølen med å være ubehagelig. Han gjør så godt han kan.

Ein mann står i forgrunnen med ei stor folkemengd i bakgrunnen
Publisert 15. aug. 2022 20:23

– Spørsmåla kan vera ubehagelege, og svara er sjeldan enkle, ofte komplekse, og dei kan vera kontroversielle.. Det vil seia at de må læra dykk til å bli eksponerte for tankar og idear som de er djupt ueinige i. Det var bodskapen frå UiO-rektor Svein Stølen til dei nye studentane i ettermiddag. 

Fleire personar er samla rundt eit møtebord
Publisert 27. juni 2022 11:24

Universitetet i Oslo kan tapa 400 millionar kroner over seks år dersom kutta i den frie prosjektstøtta frå Forskingsrådet blir gjennomførte. Det viser ein prognose avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar nyleg presenterte for Universitetsstyret.    

Portrett av en mann
Publisert 22. juni 2022 10:32

Regjeringen foreslår at myndigheten til å legge ned studiesteder skal være under politisk kontroll, og ikke være noe hvert enkelt styre ved universiteter og høyskoler kan bestemme alene.

Publisert 22. juni 2022 05:40

Studentene fikk ikke gjennomslag for å øke vektingen av studentstemmer i rektorvalg. I stedet fikk de beskjed av rektor om å øke valgengasjementet.

Mange folk er samla rundt eit møtebord
Publisert 21. juni 2022 15:58

UiO:Demokrati og UiO:Energi og miljø får pengar til ytterlegare satsing i 2023 slik at kvar av forskingsprosjekta får 20 millionar kvar.  Det er klart etter at Universitetsstyret vedtok forslaget til stipulert budsjett for 2023 i dag. 

Fleire personar er samla rundt eit styrebord
Publisert 21. juni 2022 09:05

Klokka 10 i formiddag begynner det siste møtet i Universitetsstyret før sommarferien. På saklista står mellom anna stipulert budsjett for 2023 og eit forslag frå UiO om lågast mogleg vekting av studentstemmer under rektorval.