Hans Petter Graver kritisk til at UiO stengte bygningane for studentane

– Medan Oslo kommune skjermar studentane for nye koronatiltak, er det underleg at UiO likevel vel å stengja studentane ute, seier jussprofessor Hans Petter Graver.

En mann med briller står i en liten park

KRITIKKVERDIG: – Når me ser kor tøft dette året har vore for studentane, er det kritikkverdig at UiO kjem med strengare reglar enn det styresmaktene pålegg dei, synest jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Det var måndag kveld det blei kjent at Oslo kommune ville stengja alle ungdomsskular og vidaregåande skular frå i dag på grunn av auka smitte frå det britiske koronaviruset i hovudstaden.  I tillegg må også elevar frå 5. til 7. trinn i barneskulen halda seg heime frå skulen frå denne datoen og til fredagen etter påske. 

Like etter denne kunngjeringa sende universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO ut ei melding som gjorde det klart at UiO ville ta konsekvensen av dei utvida koronatiltaka i Oslo. Derfor ville dei frå og med tysdag formiddag og til etter påske halda alle universitetsbygningane stengde for studentane.

– Studentane har lidd mest

Jussprofessor Hans Petter Graver hjelpte Stortinget med å utforma ei koronalov som alle partia kunne samla seg om for rundt eitt år sidan. No meiner han at å stengja studentane ute frå biblioteka og lesesalane på UiO er ei hovudristande avgjerd.

– Studentane er mellom dei som har lidd mest av alle koronatiltaka det siste året. No er mange av dei på lesesalane og held på med å førebu seg til innspurten før alle eksamenane til våren.  No blir dei forstyrra med ei ny stenging medan dei er i fullt arbeid med å lesa seg opp på faga sine, før dei skal opp til eksamen i fagområda sine,  peikar han på.

– Etterlyser ei god forklaring

Hans Petter Graver har ikkje sett noka god grunngjeving frå UiO-leiinga for at dei sett i verk eit så dramatisk tiltak utan at dei har fått pålegg om det.

– Verken OsloMet eller Handelshøyskolen BI har gjort det. Eg etterlyser difor ei god forklaring på kvifor UiO likevel gjer det, seier Hans Petter Graver til Uniforum.

I Viken fylke har både Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) på Ås, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Søraust-Noreg stengt universitetsbygningane for studentane. På NMBU er det berre dyresjukehuset og ambulatorisk klinikk som får halda ope, går det fram av nettsidene til NMBU. I går kveld stengte også  Noregs idrettshøgskule i Oslo alle bygningane sine etter at to studentar og ein tilsett hadde fått påvist koronasmitte.

Smittenivået er høgt i Oslo

Uniforum har vore i  kontakt med rektor Svein Stølen som forsvarar vedtaket om å stengja universitetsbygningane for studentane.

– Det gjorde me på grunnlag av ei heilskapleg vurdering. Smittenivået av det muterte britiske koronaviruset er på eit høgt nivå i Oslo, også i bydelen Nordre Aker som UiO tilhøyrer. Arbeidet med smittesporing er under stort press i Oslo. Med tanke på at 20 000 av UiO-studentane bur langt frå universitetsområda, medan berre rundt 10 000 bur i nærleiken, er det viktig å stengja universitetsbygningane for studentar for å unngå stor mobilitet gjennom bruk av kollektivtransport, forklarar Svein Stølen overfor Uniforum. Han viser også til at Oslo nyleg  har stengt alle biblioteka i byen.

– Det ville seia at me også såg oss nøydde til å stengja Universitetsbiblioteket med alle lesesalane, seier han.

– Har hatt kontakt med relevant kompetanse

Før UiO-leiinga i går kveld bestemte seg for å stengja biblioteka og lesesala for studentane, hadde dei også søkt råd. 

– Me har hatt kontakt med relevant kompetanse både internt og eksternt, fortel han. Det er likevel ikkje absolutt all undervisning som er stengt for studentane.

– Nei, det er framleis i gang praksis, ferdigheitstrening og  laboratorieforsøk for både naturvitskap og musikk etc. Men all tradisjonell fysisk undervisning i små grupper er avlyst, gjer UiO-rektor Svein Stølen klart.

– OsloMet og Handelshøyskolen BI held alle sine universitetsområde opne for studentane sine. Korleis kan dei velja å gjera det, medan UiO stengjer bygningane for studentane?

– Det får stå for deira rekning. UiO har også ein campus på Kjeller som me har stengt for studentar i dag. Den ligg også i Viken fylke, der alle universitet og høgskular er pålagde å stengja bygningane for studentar, understrekar han.

– Ikkje tatt avgjerda med eit lett hjarte

–Trur du at det vil vera mogleg å opna universitetsbygningane igjen for studentane ?

– Skulle smitta gå ned, vil det vera mogleg å opna igjen. Førebels gjeld stenginga fram til rett etter påske, men me fylgjer situasjonen nøye og prøver å vera i god dialog med styresmaktene  nasjonalt og lokalt.

– Korleis reagerer du på kritikken frå jussprofessor Hans Petter Graver og andre på at UiO har avgjort å stengja bygningane for studentar?

– No har eg ikkje sett Hans Petter Gravers kritikk, men diskusjon og meiningsutvekslingar er alltid bra, og me skal lesa og vurdera kritikken nøye. Og eg har fått mange forskjellige spørsmål om dette i dag. Eg forstår godt at studentane er frustrerte. Me prøver å kommunisera kvifor me gjer dette, så godt som me kan, Dette er ikkje ei avgjerd me har tatt med eit lett hjarte, seier Svein Stølen til Uniforum.

– Måtte ha fullført testperioden

Jussprofessor Hans Petter Graver slår seg ikkje til ro med forklaringa til rektor Sven Stølen om kvifor UiO sette i verk strenge koronatiltak utan at dei var nøydde til det.

– Om Oslo kommune hadde hatt eit ynske om det, ville dei hatt heimel til å avgjera stenging. Hurtigtestinga på Blindern viste dessutan at det var langt mindre smitte blant studentane enn blant resten av innbyggjarane i Oslo, konstaterer han.

Graver peikar på at UiO for to veker sidan sette gang massetesting av studentar og sa at det var for å halda campus open.  

- Skulle det ha noka meining, måtte ein i alle fall ha fullført testperioden, som ein då sa var på tre veker. Dette tyder på inkonsekvens og mangel på strategi for handsaming av smittesituasjonen, meiner Graver.

– Kritikkverdig

Han tykkjer det var forhasta av UiO å stengja bibliotek og lesesalar for studentar.

– UiO skil seg ut ved å avvika frå OsloMet og BI. Når me ser kor tøft dette året har vore for studentane, er det kritikkverdig at UiO kjem med strengare reglar enn det styresmaktene pålegg dei, synest Hans Petter Graver.

 

 

Emneord: Koronavirus, Koronaviruset, Studentforhold Av Martin Toft
Publisert 17. mars 2021 05:30 - Sist endra 17. mars 2021 10:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere