– Anken bør forkastes

Tingrettens dom bygger på riktig rettsanvendelse og bevisvurdering. Anken bør derfor forkastes, skriver UiO og advokat Elisabeth Stenwig i sitt tilsvar til Arnved Nedkvitnes anke.

VIL UNNTA DOKUMENTER FRA INNSYN: Nedkvitne-saken både er og har vært gjenstand for stor interesse både fra media og andre. I UiO og Stenwigs tilsvar argumenteres det derfor for at enkelte dokumenter bør unntas fra innsyn. På bildet forbereder Elisabeth Stenwig (til venstre) og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe seg til en ny dag i tingretten.

Foto: Ola Sæther (arkiv)

Det er tidligere kjent at den oppsagte middelalderprofessoren Arnved Nedkvitne anker dommen fra Oslo tingrett.

– Ankeerklæringen bringer ikke noe nytt, heter det i tilsvaret UiOs advokat Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten nå har gitt Nedkvitnes anke.

Ifølge tilsvaret bygger tingrettens dom på riktig rettsanvendelse og bevisvurdering, og anken bør derfor forkastes.

– Handler ikke om ytringsfrihet

I anken formulert av Nedkvitne og hans advokat Vidar Strømme, hevdes det at ytringsfrihet og akademisk frihet bør stå sentralt i den rettslige vurderingen av saken. Det påstås også at tingrettsdommens generelle perspektiv på den akademiske ytringsfriheten er direkte feil og skadelig for det akademiske virke.

Stenwig og UiO er ikke enig:

– Problemstillingen i saken er ikke om Nedkvitnes ytringer er rettsstridige, men om disse ytringene får slike konsekvenser for arbeidsmiljøet at det gir arbeidsgiver saklig grunn til å ta disse konsekvensene opp med Nedkvitne og kreve at han endrer atferd, heter det i tilsvaret.

– Det sentrale spørsmål i saken er derfor hvilke grenser den lojalitetsplikten som følger av arbeidsforholdet setter for hvordan Nedkvitne kan oppføre seg i det arbeidsmiljøet han er en del av, påstås det videre.

Det understrekes også at arbeidsmiljøloven også gjelder ved universitetene, og at vitenskapelig ansatte dermed plikter å avstå fra ytringer som innebærer mobbing og trakassering av andre ansatte, stipendiater og studenter.

Ønsker å unnta dokumenter fra innsyn

Avskjedigelsen av Nedkvitne og den påfølgende rettssaken både er og har vært gjenstand for stor interesse både fra media og andre. I UiO og Stenwigs tilsvar argumenteres det derfor for at enkelte dokumenter bør unntas fra innsyn:

– Det er allerede fremlagt en betydelig mengde dokumenter i saken. Som nevnt ovenfor kan det bli aktuelt å fremlegge ytterligere noen dokumenter, heter det innledningsvis under overskriften ”Dokumentbevis”.

Videre heter det altså at ”Saken er omfattet av en betydelig interesse fra media og andre, og det kan være grunn til å regne med at tvistelovens regler om allmennhetens innsynsrett kan bli påberopt. Jeg antar at det under saksforberedelsen bør vurderes om enkelte dokumenter skal unntas fra innsyn (…).”

Neste runde til høsten?

18. februar bestemte Forskerforbundets hovedstyre seg for å innvilge Nedkvitnes søknad om økonomisk bistand til ankebehandling. Saken kommer trolig opp til høsten.


 

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 20. apr. 2010 13:45 - Sist endret 20. apr. 2010 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere