Kutter 205 millioner i 2008

Et stramt 2008-budsjett vil blant annet føre til en reversering av Kvalitetsreformen ved flere fakulteter og sterk reduksjon i utlysinger av vitenskapelige stillinger.

MÅ KUTTE 205 MILL: Universitetet i Oslo må trolig kutte 205 millioner kroner på 2008-budsjettet. Fredag 23. november tar styret stilling til kuttforslaget.
Foto: Ståle Skogstad

- UiO må som følge av videreføringen av kuttet i statsbudsjettet og egeninitiert aktivitet finne inndekning for 205 millioner kr. i 2008. 70 millioner skyldes sviktende inntekter og 135 millioner skyldes økte kostnader, sier Marianne Mancini, avdelingsdirektør i Økonomi- og planavdelingen.

- Budsjettet for 2008 blir derfor en kursendring, fra å øke aktivitetsnivået på UiO til å redusere det, sier hun.

Svekker Kvalitetsreformen

Felles for alle fakultetene er vissheten om at kuttene vil ramme både forskning, undervisning og drift. De fleste er imidlertid fremdeles inne i en prosess der de avgjør hvor de forespeilte kuttene skal tas.

HF, SV og TF varsler en reversering og svekking av Kvalitetsreformen.
Trine Syvertsen på HF forteller om utsikter til mindre ressurskrevende undervisningsformer, færre valgmuligheter, mindre oppfølging av studentene samt færre midler til vikarer, timelærere og sensorer.
Et forslag som har vakt stor oppsikt ved Det medisinske fakultet, er å kutte praksisperiodene i allmennpraksis og ved lokalsykehus.

Skjermer forskningen

På HF vil de på grunn av stort behov for fornyelse, forsøke å unngå å stoppe planlagte utlysinger, og også skjerme post doc.- og rekrutteringsstillinger.
Også Det utdanningsvitenskapelige fakultet ønsker å skjerme forskningen ved fakultetet best mulig, opplyser dekan Karen Jensen.

På Det odontologiske fakultet kan kuttene derimot føre til full stopp for inntak av nye stipendiater. De risikerer også at nytt og dyrt avansert utstyr vil bli stående ubrukt på grunn av mangel på penger til drift. Det juridiske fakultet har alt stoppet de tidligere planlagte utlysingene av vitenskapelige stillinger i 2007, og lagt utlysing av stipendiatstillinger på to mot normalt åtte.

Nulles ut

- Budsjettsituasjon er meget anstrengt, og vi har latt en rekke stillinger stå ubesatte etter at de er blitt ledige ved naturlig avgang, sier Elen Roaldset, direktør på Naturhistorisk museum. Hun forteller at forslaget til budsjettinnsparinger innebærer at hele UiOs avsetning til samlingsarbeid (REVITA) ved museene inndras. Egil Mikkelsen, direktør på Kulturhistorisk museum tror dette skyldes at Kunnskapsdepartementet i 2008-budsjettet har foretatt en engangsstyrking av de to museenes REVITA-prosjekter på totalt 18 millioner.

- Konsekvensen av innsparingene er at det sterke politiske signalet og viljen til statlig oppfølging av samlingene i stor grad blir nullet ut av universitetets inndragning av midler, sier Roaldset.

Emneord: Økonomi, Forskning, Universitetspolitikk, Forskningspolitikk, Fakultetene, Kvalitetsreformen Av Helene Lindqvist
Publisert 20. nov. 2007 13:55 - Sist endret 10. des. 2008 15:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere