Satser millioner etter web-kritikk

Arbeidet med å forbedre Universitetet i Oslos nettsted skal prioriteres i de kommende årene, lover kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum. En ekstern virksomhetsanalyse av uio.no pekte på svak organisering, dårlig styrt ressursbruk, manglende koordinering mellom enhetene og lite kompetanseutvikling lokalt.

VIL HA TIPP TOPP WEB: - Målet vårt er et tipp topp nettsted for et forskningsuniversitet av høy internasjonal standard, sier UiOs kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum.
Foto: Ola Sæther

- BEKK-rapporten inneholdt velkjent kritikk av UiOs nettsted. Det var som om vi skulle ha skrevet den selv. Rapporten peker på svake punkter som vi visste om fra før, men vi ville ha et uhildet blikk på nettstedet vårt utenfra. Deler av rapporten er interessant lesning, og vi vil følge opp mange av BEKKs anbefalinger, uttaler kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum, men understreker at UiO fortsatt er midt i utredningsfasen. Som leder av Informasjonsavdelingen står hun som systemeier av Universitetet i Oslo sitt nettsted, uio.no. Hun sitter i styringsgruppen for det nylig igangsatte web-prosjektet sammen med IS-direktør Arne Laukholm, USIT-sjef Lars Oftedal og assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen.

Web-tikamp

- Som BEKK understreker: Når UiO presenterer seg som et forskningsuniversitet på høyt internasjonalt nivå, så bør også nettstedet vårt reflektere dette. Weben er vårt viktigste vindu utad for informasjon, formidling og rekruttering. Studentene bruker stort sett bare UiOs web til å hente informasjon. Vi vet at vi står foran et omfattende og komplisert arbeid, som kanskje vil ta 3-4 år, før vi har et nettsted som oppfyller denne ambisjonen. Det blir som å gjennomføre en tikamp, sier Nordrum og viser til BEKKs betegnelse på den endringstypen som de anser er best egnet for uio.no.

I motsetning til i sprint, maraton eller høydehopp gjennomføres tiltakene i en tikamp i løpet av relativt lang tid og har relativt høy kompleksitet. I dette arbeidet er det viktig at "man sikrer felles forståelse for at det videre arbeidet blir krevende. Dette vil bidra til at UiO lykkes bedre med både planlegging og gjennomføring av det videre arbeidet", som det står i rapporten.

- Det er viktig at web-arbeidet vårt er målrettet, fordi det er lett å trå feil. Samtidig ønsker vi ikke at det daglige arbeidet med nettet skal stoppe opp mens prosjektet pågår. Vi er nå i ferd med å nedsette en prosjektgruppe som skal jobbe konkret med organiseringen av nettstedet. Til det har vi fått avsatt et prosjektkontor i NEMKO-bygget. Til høsten blir Marianne Braaten Wold tilsatt som prosjektleder, og skal rapportere direkte til meg, sier Nordrum.

Uklare ansvarsforhold

- BEKK peker også på svak organisering og uklare ansvarsforhold. Lokale web-ansvarlige har ikke visst hvor de skulle henvende seg, til USIT eller Informasjonsavdelingen, fordi det er glidende overganger mellom innhold og tekniske løsninger. Å få til en bedre organisering og ansvarsfordeling er også noe vi skal jobbe med i prosjektet.

Nordrum understreker at web-satsingen har høy prioritet hos universitetsledelsen, som vil bruke 3 millioner ekstra kroner på prosjektet i år. - Solid ledelsesforankring er nøkkelen til suksess, det understreker også BEKK. Vi vil også i størst mulig grad involvere fakultetene og enhetene i arbeidet med å utvikle nettstedet vårt.

- Skal det tilføres flere stillinger til det lokale web-arbeidet også?
- Ja, det må vi se på, men vi er som sagt midt i en utredningsfase. Vi vet at det er et problem at ansvaret for weben mange steder bare har utgjort 20 prosent av en stilling, og derfor ikke har vært prioritert. Men kanskje er det like mye snakk om prioritering? spør hun.

Brukerorientering og enkelhet

Brukerorientering og enkelhet er nøkkelord for universitetets videre web-arbeid. Nordrum sier at UiO ikke skal gå i den fella å lansere nettsidene før de er blitt testet ut på målgruppene.

- Vi har mye spisskompetanse på UiO når det gjelder IT, som vi kan bruke når det gjelder å gjøre nettstedet vårt brukervennlig, sier Nordrum, som tilføyer at manglende brukervennlighet er et generelt problem for offentlige nettsteder.

- Det blir ingen motorvei fram til målet. Det blir hardt arbeid og sikkert mange feilslag. Men målet vårt er helt klart, nemlig et tipp topp nettsted for et forskningsuniversitet av høy internasjonal standard.

BEKK-rapporten: UiO mangler fundament for nettsatsingen

Bekk Consulting AS (BEKK) er et norsk konsulentselskap med "inngående kjennskap til Internett-teknologi og design av brukervennlige systemløsninger" (egen presentasjon). Det var UiOs web-redaktør John Baarli som etterspurte en virksomhetsanalyse av uio.no, etter at en gjennomgang høsten 2005 viste at nettstedet generelt sett er middelmådig.

BEKK gjennomførte sin virksomhetsanalyse av uio.no i november/desember 2006, og konkluderte med følgende:
- UiO mangler et strategisk fundament for internettsatsingen.
- uio.no er dårlig organisert, noe som gir seg utslag i ulik forståelse av roller og ansvar og lite profesjonalisert samarbeid på tvers av virksomheten.
- Det mangler felles arbeidsprosesser for arbeidet med nettstedet. Enhetene har ulik praksis og lite profesjonaliserte beslutningsprosesser, og det mangler koordinering på tvers av virksomheten.
- Arbeidet med nettstedet har lav prioritet, ansvarsområder er ikke definert, og det er for lite fokus på kompetansebygging.
- UiO sentralt mangler kontroll med den totale ressursinnsatsen.

BEKK foreslo en trinnvis implementering av web-prosjektet på UiO over to år, etter en planleggingsfase på et halvt år, hvor også et strategisk fundament for virksomheten utvikles. BEKK-rapporten hadde en prislapp på 500 000 kroner.

Emneord: Økonomi, Web Av Lars Hoff
Publisert 19. apr. 2007 13:43 - Sist endret 10. des. 2008 15:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere