Full gransking av kreftsaken ved NTNU

Regjeringen ønsker full gransking rundt håndteringen av krefttilfellene med utgangspunkt i de tidligere Rosenborg-laboratoriene. Det vil derfor bli oppnevnt et uavhengig granskningsutvalg. - Sakene representerer en tragedie for de som er berørt og deres familier. Regjeringen har derfor reagert raskt og vil gjøre alt som er mulig for å bringe klarhet i det som har skjedd, lover kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding. NTNU tar nå selvkritikk.

ALT OFFENTLIGGJØRES: - Staten skal ikke holde tilbake informasjon rundt behandlingen av disse sakene, lover kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Foto: Ola Sæther

I tillegg oppnevner Kunnskapsdepartementet et rådgivende medisinsk ekspertutvalg som skal gi departementet råd i det videre arbeidet med saken, herunder en vurdering av omfanget og tiltak som nå bør settes i verk.

Det er regjeringen som skal oppnevne granskingsutvalget og vedta utvalgets mandat. Dette vil være klart før jul, og det forberedende arbeidet vil bli gjort av Justisdepartementet. Utvalget skal vurdere både departementets og NTNUs håndtering.

Det medisinske ekspertutvalget skal ledes av divisjons-direktør Erik Dybing ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Den øvrige sammensetningen av utvalget vil være avklart i løpet av kort tid.

Utvalget vil ha behov for bred kompetanse-messig dekning, herunder medisinsk ekspertise fra andre nordiske land. Blant annet må det besitte kompetanse innen kreftepidemologi, yrkesmedisin, kompetanse om eksponering for kjemiske stoffer og radioaktivt materiale og klinisk kompetanse. Representanter for de ansatte og studentene ved NTNU skal trekkes inn i utvalgets arbeid.

- En tragedie

Kunnskapsminister Øystein Djupedal ser meget alvorlig på kreftsaken:

- Dette er en sak som fortsatt krever mye arbeid, og vi knytter derfor til oss de fremste eksperter på området til å bistå oss. Sakene representerer en tragedie for de som er berørt og deres familier. Regjeringen har derfor reagert raskt og vil gjøre alt som er mulig for å bringe klarhet i det som har skjedd.

Djupedal påpeker også at det videre arbeidet skal skje i full åpenhet:

- Staten skal ikke holde tilbake informasjon rundt behandlingen av disse sakene, det har vært min linje helt siden jeg fikk de første henvendelsene for vel en uke siden. Vi må ta hensyn til at enkelte berørte og deres familier av hensyn til personvernet ønsker konfidensiell behandling av sine saker, men i de tilfeller der de berørte ønsker åpenhet omkring sakene, vil selvsagt staten følge samme linje, sier Djupedal.

Det medisinske ekspertutvalget skal gi regjeringen råd om den videre håndteringen av saken. Dette vil blant omfatte vurderinger av sakens helsemessige omfang, herunder bringe klarhet i om man har funnet frem til alle som kan ha tatt skade av arbeidet ved laboratoriet. Utvalget skal også komme med forslag på hvilke videre tiltak som er mulige og riktige i forhold til tidligere studenter og ansatte.

Kan gjelde andre universiteter også

Utvalget skal samtidig vurdere om slike saker også kan ha tilknytning til andre universiteter og høyskoler i Norge. I den forbindelse vil Kunnskapsdepartementet i løpet av kort tid sende et brev til disse institusjonene og be om tilbakemelding på om tilsvarende saker også kan gjelde dem.

Staten ved Kunnskapsdepartementet har, med bakgrunn i sannsynlig årsakssammenheng, inngått seks forlik. Dette gjelder fire forlik med etterlatte etter personer som er døde og to forlik med skadelidte. To saker ligger nå til behandling i departementet.

Det ble inngått tre forlik med etterlatte i Jon Lilletuns statsrådsperiode (inngått i 1999). Det er videre inngått to forlik i juli og desember 2004 mens Kristin Clemet var statsråd. Det er inngått ett forlik etter at Øystein Djupedal ble statsråd, går det fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

NTNU tar selvkritikk

- NTNU kunne vært mer aktive i oppfølgingen av tidligere studenter og ansatte som har jobbet eller studert på Rosenborg, erkjenner rektor Torbjørn Digernes. Han beklager at noen opplever at de ikke er blitt fulgt opp godt nok.

Samtidig understreker Digernes at NTNUs ledelse hele tiden fra 1997 har handlet slik den mente var best, ut fra den kunnskap den har hatt til enhver tid, og i samråd med den beste ekspertise.

- Helse og sikkerhet er viktigst
- NTNU er og skal være en god arbeidsplass og et godt studiested. Ansattes og studenters helse og sikkerhet er overordnet alle andre hensyn. Som rektor forsikrer jeg derfor at vi skal gjøre alt som er i vår makt for å bidra til at alle berørte får den oppfølging som er hensiktsmessig og nødvendig, sier Torbjørn Digernes i en pressemelding fra NTNU.

Digernes fremholder at NTNU ser det som positivt at det nå vil bli gjennomført en uavhengig gransking av alt som har skjedd i Rosenborgsaken. Han lover at NTNU vil stå til disposisjon for de som skal utføre undersøkelsen, og stille alt tilgjengelig materiale til rådighet.

Svarer på departementets spørsmål

I dag (fredag 8.desember) overleverte NTNU en redegjørelse om saken til Kunnskapsdepartementet. Departementet ba tidligere i uka om svar på fire spørsmål. De ønsket en oversikt over bygningsmessige og bygningstekniske forhold ved laboratoriene på Rosenborg, hvor mange ansatte og studenter som antas å kunne være berørt og hvordan disse har vært fulgt opp fra NTNUs side. Det ble også spurt om hva som er skjedd av forskningsstudier i tilknytning til saken og hvilke forebyggende tiltak NTNU for øvrig har gjort.

Varslet selv
I den åtte sider lange redegjørelsen fra NTNU blir utviklingen i saken gjennomgått. Rosenborg-anlegget stod ferdig i 1960 og ble flere ganger ombygget og utbedret, før det ble fraflyttet i 2000.

Høsten 1997 gjorde NTNU kreftmistankene selv kjent gjennom en pressekonferanse. Bakgrunnen var en rapport fra Arbeidsmedisinsk avdeling (AMA) ved tidligere Regionsykehuset i Trondheim som beskrev fire tilfeller av hematologisk kreftsykdom som kunne vært forårsaket av eksponering i forbindelse med laboratorievirksomhet.

Emneord: Arbeidsmiljø, Universitetspolitikk
Publisert 8. des. 2006 14:58 - Sist endret 10. des. 2008 15:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere