- UiO har et middelmådig nettsted

- UiOs nettsted gjenspeiler ikke den akademiske kvaliteten som universitetet står for. UiO vil framstå som en attraktiv studieplass og som dyktig på forskning, og da holder det ikke med et middelmådig nettsted, sier John Baarli, UiOs webredaktør og tilknyttet Informasjonsavdelingen.

UTEN KOORDINERING: - Det publiseres for mange nettsider uten noen form for koordinering, sier UiOs webredaktør, John Baarli.
Foto: Ola Sæther

I juli leverte webredaktør John Baarli rapporten om UiOs nettsted til universitetsdirektøren. Gjennomgangen, som er fra høsten 2005, viser at uio.no er et "middelmådig nettsted som verken er veldig bra eller veldig dårlig".

Bakgrunnen for å gjennomgå uio.no er at nettstedet stadig blir evaluert og at det har vært stor variasjon i resultatene. UiOs nettsted er blant Norges mest omfattende, både når det gjelder struktur og innhold. Til sammen er det en halv million nettsider her. I gjennomgangen er det blitt lagt vekt på fire kriterier - navigasjon, sidestruktur, tekst/språk og troverdighet. Så er det blitt gitt karakterer på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er topp. Troverdighet går på hvorvidt brukeren oppfatter nettstedet som "til å stole på" - for eksempel når det gjelder sannhetsgehalten i informasjonen og at innholdet er oppdatert.

Langt under standard

Om de åtte fakultetene og to museene står det i rapporten: "Et av hovedproblemene er at navigasjonen ikke er konsistent og gjennomgående. Ofte må brukerne tilbake til forsiden til enheten for å finne fram, og det benyttes ulike navigasjonsmåter på ulike sider. Når det gjelder troverdigheten er sidene for ofte preget av et uprofesjonelt uttrykk og feil dato og brutte lenker. Sidestrukturen varierer ofte internt på sidene, slik at brukeren må forholde seg til flere ulike sideoppsett." Med unntak av SV- og MN-fakultetet (som begge fikk sluttkarakteren 4), får alle sluttkarakteren 3, det vil si at de fortsatt befinner seg "langt under den standarden som UiO ønsker at de nettbaserte tjenestene skal holde".

Det står ikke bedre til på Universitetsbiblioteket og fagavdelingene. De sentrale UiO-sidene "Om UiO", "Forskning" og "English" får en sluttkarakter på 4, mens "For ansatte"-siden bare får 3.

Den distribuerte gjennomgangen av UiOs nettsteder, hvor enhetene selv svarte på spørreskjemaer, viser at den redaksjonelle kvalitetssikringen ofte svikter. Flere enheter mangler dessuten "rutiner og har ikke organisert driftsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Dessverre viser det seg at flere enheter ikke respekterer det faktum at UiO har innført en standardisert profil for uio.no". I tillegg svikter ofte kvalitetssikringsrutinene i forhold til pekere.

- Utfordringen er tredelt. For det første må det tilføres mer ressurser, slik at vi får et nettsted som gjenspeiler institusjonens ønske om kvalitet. For det andre må UiO sørge for å tilføre webarbeidet den nødvendige kompetansen, enten ved å tilsette profesjonelle webfolk eller gjennom opplæring av dem som jobber med weben. Den tredje utfordringen går på organiseringen av webarbeidet. Folk som jobber med weben i dag, sitter som regel i en annen stilling. Det publiseres for mange nettsider uten noen form for koordinering. Og det er liten forståelse for at svikt på én nettside rammer hele universitetets nettsted, sier Baarli.

Generelt er det store svakheter i navigasjonen og dårlig sidestruktur, og folk gjør stort sett som de vil. Det er også mye dårlig språk og mangel på troverdighet, faktafeil og manglende oppdateringer, påpeker Baarli.

Sommerskolen på topp

Hjemmesiden til International Summer School (ISS) framheves. ISS fikk sluttkarakteren 5, og skårte hele 6 på troverdighet.

- Hva skiller ISS fra resten av UiO? Jo, for det første har de en klart definert målgruppe som de kjenner godt. De har ryddige sider og fokus på hva de vil. De har gjort en grundig analyse av målgruppen sin, som andre på UiO ikke har fått til, sier Baarli.

Han ønsker at UiO nå får gjennomført en virksomhetsanalyse av hvordan de ulike enhetene jobber med weben og at det blir en bedre samordning av UiOs nettsider.
- Virksomhetsanalysen bør sette premissene for den videre ressursfordelingen, og den skal gjennomføres i år! avslutter Baarli. Webrapporten skal behandles på et direktørmøte i begynnelsen av oktober.

- Trenger hardere sentralstyring

Jostein Magnussen er spesialist på brukervennlighet hos Netlife Research, som er et uavhengig rådgivningsselskap innenfor brukervennlighet for nettsider. Han har sammen med Baarli vært med på å gjennomgå UiOs nettsted. Han har følgende konklusjon:

- UiOs nettsted er altfor dårlig i forhold til hvor viktig informasjonskanal dette er. Slik sett ligger UiO omtrent på samme nivå som de andre universitetene i Norge. Navigasjonen og søkemulighetene er for dårlige i forhold til den enorme informasjonsmengden som finnes. Man er for lite opptatt av brukernes reelle behov og for mye av nyheter og å fortelle om egen organisasjon. Det er vanskelig å finne den informasjonen man leter etter. Dessuten mangler helheten, det er for stor variasjon på UiOs nettsider. Og det fokuseres for lite på hvem som er målgruppen for nettsidene, sier han.

- Hva er hovedårsaken til at det står så dårlig til?
- Jeg tror at UiO har vært litt for seine til å omstille seg i forhold til hvor viktig Internett er som informasjonskanal. Det er blitt brukt for lite ressurser på webarbeidet, både på lokalt og sentralt nivå. Webpublisering er tydeligvis noe som bare kommer i tillegg til alt annet man driver med.

- Hva kan gjøres for å forbedre UiOs nettsted utover det å tilføre mer ressurser?
- En hardere sentralstyring. Som oftest fungerer en demokratisk styring av webarbeidet dårlig. For brukerne er det ikke interessant å besøke de ulike enhetene på UiO for å bli kjent med deres særpreg. Sidene bør være bygd opp på en noenlunde lik måte, fordi det gjør det lettere for brukeren å orientere seg, svarer Magnussen.

Emneord: Informasjonsavdelinga, Web, Universitetspolitikk Av Lars Hoff
Publisert 21. sep. 2006 09:28 - Sist endret 10. des. 2008 16:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere