Historisk dekanvalg blant teologene

Det blåser historiske vinder over Det teologisk fakultet i disse dager: For første gang stiller to kandidater til direkte valg på ny dekan. Valget blir det første elektroniske valg av denne typen ved UiO og finner sted 16. og 17. oktober.

VALGET AVGJØR: Professorene Trygve Wyller (t.v.) og Halvor Moxnes ønsker begge å bli dekan ved Det teologiske fakultet.
Foto: Ståle Skogstad

Det er to som ønsker å overta etter sittende dekan Helge Kvanvig, nemlig professor i Det nye testamentet Halvor Moxnes og professor i systematisk teologi og diakoniforskning, nåværende prodekan og studiedekan, Trygve Wyller. Uniforum har møtt kandidatene til en aldri så liten "valgduell".

- Hvorfor vil du bli dekan på TF?
Moxnes: - For å påvirke utviklingen av faget. Jeg mener at fakultetet nå må samle seg og spørre: Hva er vår kjernekompetanse? Den ligger etter min mening i et kritisk og konstruktivt arbeid med kristen tro, tradisjon og fortolkning inn i den moderne verden. Det er dette som er TFs spesielle kompetanse innenfor universitetet, og det er dette som er selve grunnlaget når vi tar opp samtidsspørsmål og inngår i forskningssamarbeid med andre fag. Dette ønsker jeg å arbeide for.

Wyller: - En av de aller viktigste oppgavene i de kommende årene er å etablere godt samarbeid ved hele fakultetet. Det er en lederoppgave jeg ønsker å gå inn i. I den protestantiske, teologiske tradisjonen som fakultetet er forankret i, må teologisk forskning komme til uttrykk både som historiske studier, samtidsstudier og etikk. Det er dette tredobbelte ansvaret for både kirke, universitet og samfunn jeg vil føre videre. I dag betyr religion, etikk og tro mer enn på mange tiår. Samtidig øker den globale volden, marginaliseringen og den urettferdige fordelingen mellom rike og fattige. Profesjonsstudiet i teologi må sette framtidige prester i stand til å tolke evangeliet inn i den nye samtiden på en offensiv og solidarisk måte.

- Hva gjør deg kvalifisert til oppgaven?
Moxnes: - Jeg har mangfoldig erfaring fra etablering og ledelse innen forsking og utdanning over et bredt spekter, både ved fakultetet, universitetet og Norges forskningsråd (NFR). Jeg har blant annet ledet arbeidet som førte til opprettelsen av NFRs etikkprogram, nå videreført ved UiO. Jeg har ledet flere forskningsprosjekter innen NFR, jeg har arbeidet med å etablere et nettverk for utveksling av studenter og lærere ved utdanningsinstitusjoner i fire verdensdeler og har de siste årene utviklet og ledet ph.d-programmet ved TF.

Wyller: - Jeg har sittet i ledelsen ved fakultetet som prodekan og studiedekan og har erfaring fra den sentrale ledelsen ved UiO. Jeg har deltatt i en rekke styrer og råd i og utenfor universitetet og bidratt til utviklingen av flere store forskningsprosjekter. Jeg vet hvilke utfordringer ledelsen står overfor. Minst halvparten av arbeidet som dekan er rettet inn mot universitetsledelsen. Jeg mener jeg har kompetanse og erfaring til å fylle den krevende dobbeltrollen, nemlig å lede både lokalt og sentralt.

- Hva er hovedpunktene i ditt program?
Moxnes: - Det viktigste er å fokusere på vår kjernekompetanse, utvikle potensialet til nyorientering som ligger i den, og å integrere denne kompetansen i våre felles satsinger. Jeg vil styrke det internasjonale forskningssamarbeidet. Kvalitetsreformens oppsplitting i moduler stiller store krav til å skape enhet og sammenheng. Jeg ønsker at fakultetet utvikler en gruppe av felles kjernefag som basis for disse utdanningene. Vi må dessuten få internasjonaliseringen av studiene til å fungere.

Wyller: - Fakultetsledelsens utfordring er kvalitet og samarbeid på tvers av fag og grupperinger. Dette er det jeg vil bli dekan for å få til. Vårt fakultet skal utdanne landets beste prester og kompetente og reflekterte kandidater i alle de øvrige utdanningsprogrammene. Alle studieprogrammene må radikalt styrke sin internasjonale profil. Det er en lederoppgave. Jeg vil gi rom for økt forskning, opprette et forskningsbasert senter for tverrkulturell etikk, religion og helse. Jeg vil fastholde og styrke TFs profesjonsstudium i teologi og holde åpent for mange studenter på lavere grad.

- Hva skiller deg klarest fra motkandidaten?
Moxnes: - Jeg er uenig i den retningen Wyller har bidratt til å utvikle fakultetet. Den har vært for ensidig knyttet opp til behovene innenfor helse- og sosialsektoren i studier og i videre- og etterutdanningen. Problemet ligger ikke primært i selve satsingen, men i at potensialet i fakultetets kjernekompetanse ikke har vært utnyttet godt nok innenfor de nye satsingene, ikke bare i teologistudiet. På et lite fakultet som vårt kan det føre til ubalanse.

Wyller: - Det har vært bred enighet på hele fakultetet om at den nye mastergraden i profesjonsetikk og diakoni styrker fakultetet og markerer vårt samfunnsansvar og etiske kompetanse. Dette programmet har mange, godt fornøyde studenter og en fin forskerutvikling. Et protestantisk teologisk fakultet tar ansvar for samfunnets etiske kvalitet. Ingenting er bedre enn at Moxnes varsler at han og hans nærmeste kolleger nå vil ta et medansvar for utviklingen av dette programmet. Men det aller viktigste bidraget fra Moxnes' fagområde vil være å styrke nærværet sitt i profesjonsutdanningen teologi. Det er altfor få studenter som nå skriver oppgaver innenfor bibelfag på profesjonsstudiet vårt.

- Hvor befinner du deg politisk i forhold til rektoratet ved UiO?
Moxnes: - Jeg er enig i at det må stilles krav til universitetene om gode utdanningsmiljøer og effektiv bruk av forskningsressurser og at universitetene har et samfunnsansvar. Men jeg er skeptisk til det markedsstyrte universitet slik det nå utvikler seg i store deler av Europa. Selv om jeg altså deler en del av synspunktene det nåværende rektorat ble valgt på, er jeg avventende. Hittil har jeg ikke sett mange initiativ.

Wyller: - Det er ett år siden jeg var med i rektorvalget som del av Fanny Duckerts team. Det er vel ingen hemmelighet at jeg ikke tilhører "Ellingsrud-siden". Jeg mener det er viktig at vi får dekaner som ønsker en annen aktivitet enn det sittende rektoratet. I dagens styringssystem på UiO er dekanen en viktig deltaker i den sentrale universitetsledelsen gjennom dekanmøtet og andre oppdrag for rektoratet.

Prodekankandidat er førsteamanuensis Aud V. Tønnessen.

Emneord: Dekanvalg, Fakultetene, Universitetspolitikk Av Trine Nickelsen
Publisert 21. sep. 2006 11:38 - Sist endret 10. des. 2008 15:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere