Mangelfull planlegging preget styrevalget

Mangelfull planlegging er den viktigste årsaken til forholdene som det er blitt reist kritikk mot ved gjennomføringen av valgene til rektor og styrerepresentanter i 2005. Ikke minst var beslutningen om å utsette fristen for å nominere kandidater til styrevalget, uheldig. Dette kommer fram i en rapport som evaluerer rektorvalget og valgene av ansatterepresentanter til Universitetsstyret.

VIKTIG ARBEID: Valgstyret teller opp stemmene ved rektorvalget høsten 2005.
Foto: Yngve Vogt

Valgene til rektor og styrerepresentanter høsten 2005 er blitt gjenstand for sterk kritikk. Spesielt gjelder dette valget av ansatterepresentanter til Universitetsstyret. Både gjennomføringen av valget, dekningen i Uniforum og tolkningen av opptellingsreglene i valgreglementet er blitt kritisert.

På bakgrunn av klagene og kritikken som er framkommet, satte tidligere rektor Arild Underdal 1. desember i fjor ned en gruppe ledet av professor Geir Ulfstein, som fikk i oppdrag å evaluere gjennomføringen av valgene. Gruppen leverte sin innstilling til universitetsledelsen 6. februar.

Kritikken mot rektorvalget gjelder blant annet tidspunktet for utsendelse av stemmemateriell. Evalueringsgruppen slutter seg til kritikken om at stemmemateriellet til rektorvalget ble utsendt for tidlig. Den viser til at det er viktig at velgerne er informert om kandidatene før stemme avgis, men påpeker samtidig at det må tas hensyn til at mange på grunn av reisevirksomhet og lignende vil ha behov for å avlegge forhåndsstemme.

Tabbe å utsette fristen

Mye av kritikken som er rettet mot valget av ansatterepresentanter til universitetsstyret, har ifølge evalueringsrapporten sitt utspring i at fristen for å nominere kandidater til valget ble utsatt. Denne fristen var i utgangspunktet 13. oktober. 8. oktober ble fristen utsatt til 21. oktober av Underdal i samråd med valgstyret. Begrunnelsen for forlengelsen var at mange av universitetets ansatte ikke hadde fått med seg kunngjøringen om den opprinnelige fristen, som var lagt ut på nettet.

17. november var siste frist for å levere inn stemmer. Utsettelsen av nominasjonsfristen skapte ifølge evalueringsgruppen tekniske og valgkampmessige problemer fordi planlagte tidspunkter for presentasjoner, utgivelse av aviser, valgarrangementer og annet var lagt opp etter den opprinnelige fristen.

Evalueringsgruppen konkluderer med at det må være rimelige tidsintervaller mellom kandidatpresentasjon, utsending av valgmateriell og selve avstemningen. De fastsatte tidsfrister bør så langt det er mulig, ikke endres.

I rapporten blir det påpekt at flere av punktene har sammenheng med at planleggingen av valget ikke var god nok. At det ikke forelå en samlet sentral plan, resulterte i mangelfull koordinering mellom valgstyret,Informasjonsavdelingen og kandidatene om hvem som skulle gjøre hva og når dette skulle skje.

Evalueringsgruppen mener derfor at det må utarbeides en plan for valgene, med en klar arbeidsfordeling mellom valgstyret og universitetsdirektøren, og hvor én person har det koordinerende ansvaret. Den tilrår også at neste valg bør gjennomføres som elektronisk valg, fordi dette vil muliggjøre og lette valgdeltakelse fram til valgdagen.

Uniforum kan ha påvirket valgresultatet

Uniforums dekning av styrevalget er også blitt kritisert fra flere hold. I rapporten viser evalueringsgruppen til at avisen ut fra journalistiske hensyn valgte å konsentrere omtalen i papirutgaven om styrekandidatene som var tapende prorektorkandidater. Alle kandidatene ble presentert, men ikke så omfattende. Dette er bakgrunnen for at avisen er blitt kritisert for skjev dekning av de vitenskapelige kandidatene, og for at flere har ment at Uniforum kan ha påvirket valgresultatet.

Evalueringsgruppen sier seg enig i at presentasjonen av styrekandidatene kan oppfattes som skjev, men understreker at redaktøren står fritt til å velge sin tilnærming. Evalueringsgruppen viser til at Uniforum fra 1. mars 2005 fikk Redaktørplakaten, og derfor ikke lenger er å betrakte som et offisielt informasjonsblad for universitetet. Behovet for balansert informasjon må derfor imøtekommes utenfor Uniforum. Evalueringsgruppen foreslår derfor at universitetet utarbeider en valgavis som innstikk i Uniforum og i Universitas.

Informasjonsavdelingen må også ta sin del av kritikken. I forbindelse med valgene påtok avdelingen seg å opprette web-sider med presentasjon av kandidatene samt å arrangere valgarrangementer. Ved rektorvalget ble det raskt opprettet et nettsted. Ved styrevalget ble imidlertid opprettelsen av et nettsted forsinket flere dager. Dette var særlig uheldig fordi tiden til valgarrangementene og selve valget var kort.

Universitetet må ta ansvar for å gjøre et minimum av informasjon om kandidatene tilgjengelig på web. Dette må være forutsigbart for kandidatene og ikke løses ad hoc, slik det ble under valgene i 2005, understreker evalueringsgruppen.

Dekaner bør ha rett til å nominere kandidater

Evalueringsgruppen kommenterer også kritikken som er framkommet rundt valgreglementet. Gruppen ser ingen grunn til å rokke ved dekanenes og instituttlederes rett til å foreslå kandidater, men mener alle som har stemmerett, må kunne gi sin oppfatning om hvem de mener er best skikket til å ivareta UiOs interesser. Den ser videre et behov for å gjennomgå og presisere reglene for praktiseringen av kjønnskvotering i et preferansevalg.

De formelle klagene på valgene er blitt behandlet av valgstyret. At valgstyret behandler klager på egne vedtak, mener evalueringsgruppen kan oppfattes som en uheldig sammenblanding av roller. Den tilrår derfor at det opprettes en egen uavhengig klageinstans.

Uniforums redaktør forsvarer dekning
Uniforums redaktør, Martin Toft er positiv til ideen om en egen valgkampavis som innstikk i Uniforum, men tror leserne vil foretrekke Uniforums egne artikler framfor en offisiell valgkampavis.

- I evalueringsrapporten beskrives Uniforums dekning av valget av ansatterepresentanter til styret som skjev. Er kritikken berettiget?

- Vi hadde svært kort tid til rådighet og valgte derfor av redaksjonelle hensyn å intervjue de to kandidatene som var tapende prorektorkandidater. Vi skrev om alle kandidatene, men det ville vært umulig å intervjue samtlige 17 kandidater på de få arbeidsdagene vi hadde til disposisjon før deadline, svarer Toft.

- Kan Uniforums lesere forvente balansert dekning av kandidatene i framtiden?
- Vi mener dekningen i 2005 var balansert, fordi de to kandidatene som vi intervjuet, representerer to universitetspolitiske syn, sier Toft.
- Dersom tidsrommet fra kandidatene kunngjøres til selve valget blir lengre, vil det selvfølgelig bli lettere å presentere flere, legger han til og oppfordrer framtidige kandidater til å ta kontakt med avisen straks de har bestemt seg for å stille til valg.


Gode grunner til å forlenge nominasjonsfristen
Valgstyrets leder Aanund Hylland hevder det var gode grunner for å utsette fristen for å nominere kandidater til styrevalget.

- Ser du i ettertid at beslutningen om å utsette fristen for å foreslå kandidater til styrevalget var uklok, fordi dette hindret en grundig presentasjon av kandidatene før avstemningen?

- Valgstyret ble forespurt av rektor Arild Underdal om det ville være teknisk mulig å forlenge fristen for å nominere kandidatene. På dette spørsmålet svarte vi ja. Vi tok ikke stilling til hvorvidt dette ville få uheldige konsekvenser for valgkampen, svarer Hylland.
- Det bør imidlertid tilføyes at det var gode argumenter for å forlenge fristen. Relativt få kandidater var blitt nominert, og mange hevdet å være uvitende om den opprinnelige fristen, sier han.

Aanund Hylland har ikke lest rapporten og ønsker derfor ikke å kommentere innholdet ytterligere.

Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalet 2005 Av Grethe Tidemann
Publisert 16. feb. 2006 12:23 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere