DEBATT:Trine-Lise Wilhelmsens dekanteam svarer Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein

Vårt poeng her er at vi ønsker en bredere ekstern finansieringsplattform, som også legger til rette for private finansieringskilder, skriver jusdekankandidat Trine-Lise Wilhelmsen og prodekankandidatene Geir Stenseth og Benedikte Høgberg i et svar til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.

ENIG:  VI er vi helt enig i at dagens nivå på eksternfinansiering må opprettholdes og helst økes, skrivver jusdekankandidat Trine-Lise Wilhelmsen og prodekankandidatene Geir Stenseth og Benedikte Høgberg i et svar til Andreas Føllesdal og  Geir Ulfstein. 

Vi viser til Føllesdals og Ulfsteins artikkel Eksternfinansiert forskning til besvær eller til inntekts ervervelse?, hvor de tar opp spørsmålet om forholdet mellom frikjøp ved eksternfinansierte forskningsprosjekter og mangel på undervisningskrefter for profesjonsstudiet. Deres hovedpoeng er at «disse prosjektene tilfører ekstra frie ressurser og årsverk til fakultetet og instituttene – midler de står fritt til å bruke til mer undervisning på profesjonsstudiet, til ‘kjernefag’ forstått på ulike måter, eller til forskning om mer eller mindre spesifiserte tema», og at det samlet dreier seg om netto bidrag fra prosjekter til basisvirksomheten ved fakultetet, altså utover de vitenskapelige og administrative stillingene som utfører selve prosjektene. Dette skyldes blant annet overheadbidrag og stimuleringsmidler fra departementet. I snitt de siste tre årene er det snakk om ca. 23 millioner kroner.

Vi har ikke oversikt over regnskapstallene, men legger til grunn at dette er riktig.  Det vi gjerne vil se på, er forholdet mellom de undervisningskreftene som tapes pga. frikjøp og de som tilføres gjennom dette nettobidraget. Dersom vi skal få til en styrket kobling mellom forskning og utdanning – slik UiOs utkast til Strategi 2030 legger opp til – er det ikke nok å bli tilført midler til undervisningskrefter, vi må ha en strategi for å skaffe til veie de humane ressurser som trengs. Det er bl.a. dette behovet som tilsier en styrking av forskningen innenfor de sentrale juridiske fag, slik vår plattform legger opp til (punkt 3 under Om forskning).

For øvrig er vi helt enig i at dagens nivå på eksternfinansiering må opprettholdes og helst økes. Vi viser her til punkt 5 i vår plattform under Om forskning:

Vi vil styrke den eksterne forskningsfinansieringen, særlig ved å tilrettelegge for etablering og bruk av private finansieringskilder for rene juridiske søknader, og for å få Forskningsrådet til å opprette et eget juridisk program. Vi vil også støtte tverrfaglige søknadsprosesser fra miljøer som kan nå frem hos NFR, Nordisk Forskningsråd og europeiske finansieringskilder.

Vårt poeng her er at vi ønsker en bredere ekstern finansieringsplattform, som også legger til rette for private finansieringskilder. Dette har dels sammenheng med at det er vår erfaring at det er vanskelig å nå frem i Forskningsrådet med rent juridiske søknader. Vi trenger derfor alternative kilder. Dels mener vi at finansiering gjennom NFR i stor grad dreier seg om politisk definerte temaer, og at det er behov for et profesjonsstudium også å bygge et samarbeid med næringslivet og departementene.

Nordisk institutt for sjørett har hatt finansiering fra næringslivet i forskjellige former gjennom mange år, og vi mener andre fag bør kunne få til et tilsvarende finansieringssamarbeid. Et eksempel er den avtalen som nylig er inngått med forsikringsnæringen, og som vil finansiere en ny fast, vitenskapelig stilling i forsikringsrett. Denne stillingen vil bli underlagt ordinær undervisningsplikt, slik at vedkommende som ansettes, i tillegg til undervisningen i forsikringsrett må undervise i de obligatoriske fagene i masterstudiet. Dette er en modell for eksternfinansiering som faktisk vil tilføre fakultetet undervisningsressurser uten frikjøp av etablerte lærere.

Emneord: Dekanvalg, Det juridiske fakultet, Juss, Jus Av Trine-Lise Wilhelmsen, Geir Stenseth og Benedikte Høgberg
Publisert 15. okt. 2019 10:24 - Sist endra 15. okt. 2019 15:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere