UiO-styrevalget: Direktørene ble avvist som forslagsstillere

Livsvitenskapsdirektøren ble først strøket som forslagsstiller i UiO-styrevalget. Så snudde valgstyret. Se hvordan han og andre forslagsstillere beskriver sin kandidat.

STILLER TIL VALG: Jan Helge Solbakk, Ingrid Lossius Falkum, Helene Amundsen Nissen-Lie, Helge Jordheim, Mariel Cristina Støen og Finn-Eirik Johansen.

Foto: Ola Sæther og UiO

Sist uke ble kandidatene til valget på to nye representanter for de faste, vitenskapelige ansatte i UiO-styret kunngjort. Seks kandidater fra til sammen fire fakulteter og ett senter, stiller til valg i denne gruppen.

Sammen med listen over kandidater, ble også kandidatenes forslagsstillere presentert. Halvparten av kandidatene oppdaget imidlertid at én eller flere av forslagsstillerne deres manglet. Årsaken til manglene varierte, men alle tre fikk oppdatert listene sine med minst én person.

Livsvitenskapsdirektør Carl Henrik Gørbitz og direktør for UiO:Norden Tore Rem var blant dem som først ikke ble oppført som forslagsstillere. Valgstyret vurderte at de to ikke hadde forslagsrett.

Valg til UiOs styre 2021–2025

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelig ansatte, én midlertidig vitenskapelig ansatt (velges årlig), én teknisk-administrativ ansatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).
I år er det valg på alle stillingskategorier
Seks kandidater stiller til valg i gruppen faste, vitenskapelige ansatte. Her skal det velges én representant av hvert kjønn.
Kandidater til gruppene midlertidige, vitenskapelige ansatte og teknisk-administrative ansatte kunngjøres 11. mai.
Valget pågår elektronisk fra 31. mai til 7. juni.

Ikke forberedt på å bli avvist

I ettertid er både Rem og Gørbitz blitt godkjent som forslagsstillere. Uniforum spurte valgstyrets leder Marit Halvorsen om hva som hadde skjedd, før beslutningen ble omgjort:

– Rem og Gørbitz er i permisjon fra sine faste, vitenskapelige stillinger på UiO for å lede tverrfaglige satsinger. Dermed regnes de altså ikke som faste, vitenskapelige ansatte?

– Det sentrale valgstyret har vurdert saken på nytt, og de er begge godkjent som forslagsstillere. Valgstyret har lagt til grunn § 6 nr. 2, som lyder: Ansatte ledere av grunnenheter og fakulteter har stemmerett og er valgbare som fast vitenskapelig ansatte, med unntak av det som gjelder i § 8, skriver Marit Halvorsen.

I UiOs valgreglements §8 står det hvilke verv enkelte ledere ikke er valgbare til.

Livsvitenskapsdirektør Carl Henrik Gørbitz var i dialog med valgstyret da han ikke ble godkjent, og er fornøyd med valgstyrets nye vurdering.

– Ble du overrasket da du ble avvist som forslagsstiller?

– Jeg var ikke forberedt på det, men jeg skjønte hvordan valgstyret tenkte da de forklarte det. Jeg ba dem likevel gjøre en ny vurdering, noe de gjorde raskt. Jeg er glad for resultatet, sier Gørbitz til Uniforum.

– Helge Jordheim har «et sterkt engasjement for universitetet som helhet»

Carl Henrik Gørbitz foreslår professor Helge Jordheim (foto: Ola Sæther)

Kandidaten både Gørbitz og Tore Rem foreslår, er professor i kulturhistorie på HF, Helge Jordheim.

– Du er direktør for UiO:Livsvitenskap og ønsker en professor i kulturhistorie til å representere din gruppe i styret. Hvorfor er Helge Jordheim den beste kandidaten?

– Jeg kjenner Helge godt, fordi han sitter i styret for UiO: Livsvitenskap. Han har et sterkt engasjement for universitetet som helhet og et bredt syn på virksomheten UiO. Det er ingen motsetning mellom å være livsvitenskapsdirektør og å foreslå en kandidat fra HF. Det er viktig å understreke at livsvitenskap ikke er noen mednat-affære, men strekker seg langt inn i samfunnsvitenskapen og humaniora, sier Gørbitz og viser til satsingens konvergensmiljøer.

– Ingrid Lossius Falkum «jobber strategisk for å få gjennomslag»

Katerini Storeng foreslår førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum (foto: Jarli&Jordan)

Førsteamanuensis i språkvitenskap og filosofi Ingrid Lossius Falkum er i tillegg både nestleder i Forskerforbundet UiO og leder for Akademiet for yngre forskere. Falkum er foreslått av blant andre Katerini Storeng – førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø og leder for Forskerforbundet UiO.

 – Hvorfor er Ingrid Lossius Falkum den beste kandidaten?

– Ingrid har den rette kompetansen og erfaringen. Hun har vist sterkt engasjement i viktige universitetspolitiske saker som akademisk frihet, styringspolitikk, likestilling og karrierepolitikk. Vi har jobbet sammen i Akademiet for yngre forskere der jeg tidligere var leder, og som hun leder nå, og i styret for Forskerforbundet UiO. Jeg opplever at Ingrid er balansert og lyttende, men samtidig ikke redd for å si hva hun mener. Da hun representerte de midlertidige, vitenskapelige ansatte i UiO-styret viste hun evne til å jobbe strategisk for å få gjennomslag for viktige saker, framhever Storeng.

Du er leder for Forskerforbundet UiO. Hadde du som fagforeningsleder noen prinsipielle betenkeligheter ved å være forslagsstiller?

– Jeg støtter Ingrid som representant for min egen ansattgruppe, nemlig de faste vitenskapelige ansatte, og ikke som fagforeningsleder. Det pågår en prinsipiell diskusjon i Forskerforbundet om hvorvidt forbundet bør støtte kandidater til leder- og styreverv i universitetsdemokratiet, men denne diskusjonen er ikke landet, og Forskerforbundet ved UiO har ikke tatt stilling til Ingrids kandidatur.

– Jan Helge Solbakk er en «uredd maktkritiker og kreativ systembygger»

Knut Ruyter foreslår professor Jan Helge Solbakk (foto: Ola Sæther)

Professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk har i en årrekke hatt status som et slags uoffisielt forskningsombud på Det medisinske fakultet. Nå ønsker han seg inn i universitetsstyret.
Blant dem som har foreslått Solbakk, er UiOs vitenskapsombud Knut Ruyter.

– Du er forslagsstiller til kandidaten Jan Helge Solbakk. Hvorfor foreslår du nettopp denne kandidaten? 

Han er en sjelden blanding av uredd maktkritiker og kreativ systembygger, med en innstilling og engasjement som er særlig viktig for universitetets styrende organ. Kanskje passer ikke blandingen som fot i hose for et styre, men som en kollega sa, styret kan trenge en klegg som ham i sin midte, poengterer Ruyter.

– Finn-Eirik Johansen «ser universitetet i en større sammenheng»

Dag O. Hessen foreslår professor Finn-Eirik Johansen (foto: Terje Heiestad/UiO)

Professor ved Institutt for biovitenskap Finn-Eirik Johansen har tidligere vært både direktør for UiO: Livsvitenskap og forskningsdekan på MN-fakultetet. En av dem som foreslår Johansen som kandidat til UiO-styret, er hans kollega Dag Olav Hessen.

– Du er forslagsstiller til kandidaten Finn-Eirik Johansen. Hvorfor foreslår du nettopp denne kandidaten? 

– Det var i år mange sterke kandidater, noe som er et veldig godt tegn for universitetsdemokratiet. Jeg foreslår Finn-Eirik fordi jeg kjenner ham som bestyrer ved Institutt for biovitenskap der han gjorde en utmerket jobb. Han er også godt kjent med universitetssystemet både som forsker og administrator, og han evner til å se universitetet i en større sammenheng, oppsummerer Hessen.

– Mariel Cristina Støen har «et brennende engasjement for UiO»

Ragnhild Hennum foreslår professor Mariel Cristina Støen (foto: Ola Sæther)

Professor Mariel Støen ved Senter for utvikling og miljø har tidligere pekt ut UiOs samfunnsoppdrag, mangfold og internasjonalisering som sine kjernesaker. Blant dem som støtter Støens kandidatur, er dekan ved Det juridiske fakultet og tidligere prorektor Ragnhild Hennum.

– Du er forslagsstiller til kandidaten Mariel Cristina Støen. Hvorfor foreslår du nettopp denne kandidaten? 

– Jeg støtter professor Mariel Cristina Støen sitt kandidatur fordi Støen er opptatt av, og har deltatt aktivt i diskusjonen, av mange viktige universitetspolitiske spørsmål. Fra tidligere samarbeid oppfatter jeg henne også som en som har et brennende engasjement for UiO, er initiativrik og løsningsorientert, beskriver Hennum.

– Helene A. Nissen-Lie «bidrar til bærekraftige løsninger»

Guro Øiestad foreslår førsteamanuensis Helene Amundsen Nissen-Lie (foto:UiO)

Førsteamanuensis Helene Amundsen Nissen-Lie ved psykologisk institutt er foreslått blant annet av sin PSI-kollega, førstelektor Guro Øiestad.

– Du er forslagsstiller til kandidaten Helene Amundsen Nissen-Lie. Hvorfor foreslår du nettopp denne kandidaten? 

– Helene har dette kloke og kunnskapsrike blikket, som gjør at hun elegant navigerer og formulerer seg i kontrastfylte virkeligheter. Hun bidrar til bærekraftige løsninger, framfor raske hopp til konklusjoner – egenskaper jeg mener er avgjørende for å styre en samfunnsaktør som UiO i årene framover, framhever Øiestad og fortsetter:

– Med professor-kompetanse og en tydelig posisjon i internasjonal forskning, vil Helene være en tilrettelegger for banebrytende forskning som styrker UiOs plass i europeisk akademia. Like viktig er det at hun engasjerer seg aktivt og seriøst i undervisning og arbeid med studentenes situasjon. Med sin usedvanlig store arbeidskapasitet vil hun bidra klokt til balansert styring av UiO i årene framover. At Helene også er en engasjerende folketaler, vil være en ekstra bonus for UiO.


Disse seks stiller til valg i gruppen faste, vitenskapelige ansatte:

Professor Jan Helge Solbakk
Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet
Forslagsstillere: Knut W. Ruyter, Morten Magelssen, Reidar Pedersen, Ragnhild Hellesø, Erik Stänicke, Arne Johan Vetlesen og Tone L. Wærstad

Professor Finn-Eirik Johansen, 
Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forslagsstillere: Marianne Fyhn, Dag O. Hessen, Kristian Gundersen, Unni Olsbye, Ludvig Sollid, Ole A. Andreassen, Joel Glover, Petter Bae Brandtzæg og Karen O’Brien.

Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum,
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet
Forslagsstillere: Sverre Stausland Johnsen, Ragnhild Eskeland, Marte Blikstad-Balas, Aike Peter Rots, Katerini Storeng, Alexander Refsum Jensenius, Heidi Østbø Haugen, Maja Janmyr, Imac Maria Zambrana, Hilde Kanli Galtung, Are Skeie Hermansen, Franziska Köder, Gry Oftedal, Kate Vivi Rasch, Jørgen Bølstad, Øystein Linnebo og Hilde Reinertsen.

Professor Mariel Cristina Støen,
Senter for utvikling og miljø
Forslagsstillere: Helene Aarseth, Anne Birgitte Rønning, Inger Skjelsbæk, Sidsel Roalkvam, Benedicte Bull, Gro Birgit Ween, Ragnhild Hennum, Malcolm Langford, Inga Bostad, Kari Nyheim Solbrække, Hilde Bondevik, Arnfinn Midtbøen, Jon Haarberg, Anne Eriksen, Dan Banik, Tanja Winther, Nina Witoszek, Kenneth Bo Nielsen, Ingerid Straume, Karen Lykke Syse, Arve Hansen og Jason Miklian.

Professor Helge Jordheim,
Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet
Forslagsstillere: Jacob Høigilt, Ola Mestad, Sofie Høgestøl, Anders Malthe-Sørenssen, Gunnveig Grødeland, Marianne Kartzow, Hilde Irene Nebb, Thomas Hylland Eriksen, Tore Rem, Carl Henrik Gørbitz, Cathrine Holst, Terje Stordalen, Ola Erstad, Inga Bostad og Einar Lie.

Førsteamanuensis Helene Nissen-Lie,
Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forslagsstillere: Ole Andre Solbakken, Sverre Urnes Johnson, Erkki Heinonen, Espen Røysamb, Hanne Strømme, Tine Jensen, Margrethe Seeger Halvorsen, Guro Øiestad, Tori Mauseth, Hanne Oddli, Line Indrevoll Stänicke, Annika Maria D Melinder, Marit Råbu, Krister Fjermestad, Erik Stänicke, Francisco Pons, Bjørn Lau, Rune Flaaten Bjørk, Ida S. Bernhardt, Anne-Kari Torgalsbøen, Christian Krog Tamnes, Cato Grønnerød, Eivor Fredriksen, Merete Glenne Øie, Mona Bekkhus, Eivind Ystrøm, Evalill Bølstad Karevold, Kristin Gustavson, Julien Mayor, Bente Træen, Egil Nygaard, Silje Endresen Reme og Olav Vassend.

 

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av Helene Lindqvist
Publisert 10. mai 2021 13:36 - Sist endra 11. mai 2021 12:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere