Underkjent kunnskap

– I Norge anses det ikke som viktig å ha faglig baserte kunnskaper om universitetene som organisasjoner, beklager professor Peter Maassen, ansvarlig for programmene som i år har vunnet UiOs pris for godt læringsmiljø.

NY TEKNOLOGI: – Vi podcaster alle forelesningene våre. I tillegg lager studentene egne radiopodcaster der de intervjuer undervisere og forskere fra programmene, forteller professor Peter Maassen ved Pedagogisk forskningsinstitutt.  

Foto: Ola Sæther

– UiO ønsker å være et ledende, europeisk forskningsuniversitet både på bredde og spiss. Det er vanskelig, så her må noe prioriteres opp og noe annet ned. Men prioriteringene kan ikke baseres på synsing, poengterer Peter Maassen.

Professoren i utdanningspolitikk og forskningslederen ved Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) er hovedansvarlig for de internasjonale studieprogrammene som i år deler prisen for godt læringsmiljø: ”Master of Philosophy in Higher Education”, “European Master in Higher Education” og “NOMA-programmet”.

Førstnevnte grad er det mulig å fullføre uten å forlate Oslo, mens de andre baserer seg på studentmobilitet eller utveksling (se faktaboks). I priskomiteens innstilling framheves det at programmene til sammen bidrar sterkt til å skape et grunnlag for varig internasjonalisering av studier i Norge.

Læren om universitetet

Alle de tre programmene leder til en mastergrad i feltet ”høyere utdanning”. Selv har Maassen akkurat kommet tilbake fra Japan, der han har undervist i det som på engelsk heter “higher education studies”.

– Hva slags fag er dette?

– Det er egentlig et tverrfaglig felt. Og studentene våre kan ha bakgrunn både fra statsvitenskap, pedagogikk, sosiologi, økonomi eller psykologi – eller helt andre fag, som medisin og naturfag. Det de studerer hos oss er universitetene og høyskolene som organisasjoner, noe som gir dem en økt forståelse for blant annet organisasjoners endringsprosesser, politisk styring og finansiering, forklarer professoren.


Internasjonale studieprogrammer ved PFI

European Master in Higher Education (HEEM):
Norges første Erasmus Mundus-program. Er et samarbeid mellom tre universiteter i Norge, Finland og Portugal, og leder fram til en felles grad.

Master of Philosophy in Higher Education (HE):
Er et tverrfaglig, internasjonalt masterprogram som springer ut fra det såkalte ”Higher Education Development Association” (Hedda), et europeisk miljø innen forskning på høyere utdanning.

NOMA:
Gjennom NORADs NOMA-program har Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) etablert samarbeid med universiteter i Sør-Afrika og Uganda. Gjennom programmet bidrar PFI til kapasitetsbygging i afrikanske universiteter, blant annet gjennom utveksling av studenter og ansatte og utvikling av felles fasiliteter.

Lærere på programmet kommer fra PFI, Arena og Forum for universitetshistorie ved UiO, men også fra NIFU STEP og utenlandske universiteter. Og i undervisningen jobbes det gjerne med caser:

– Det kan være ting som Bologna-prosessens konsekvenser for høyere utdanning i Europa og andre regioner, hva globaliseringen medfører for nordiske universiteter og høyskoler, om Norge virkelig trenger flere universiteter, eller hva som skjer med universitetene om de offentlige bevilgningene minker, utdyper Maassen.

Stort i USA

I USA er ”higher education studies” et stort fagområde, både blant studenter og forskere. Og en får ifølge professoren ikke jobb i universitetsadministrasjonen der borte uten en grad fra feltet.

– Men her i Norge er det annerledes: Hos oss anses det ikke som like viktig å ha faglig baserte kunnskaper om universitetene, beklager Maassen, som selv blant annet har vært medlem av Stjernø-utvalget.

Å rekruttere norske studenter til de internasjonale studieprogrammene ved PFI er heller ikke så lett:

– Da vi startet opp med det første masterstudiet i 2002, var halvparten av studentene norske, mens nå er det nesten ingen norske igjen. I dag er flertallet av studentene fra Afrika, USA og Kina, og totalt siden vi startet opp har vi utdannet studenter fra mer enn 50 land.

Norske studenter som likevel finner veien til de internasjonale programmene ved PFI, kan se for seg karrierer i Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskolerådet, Nokut, universitetsadministrasjon eller internasjonale organisasjoner. En tredjedel av masterstudentene ved de prisvinnende programmene går dessuten videre med ph.d.-studier ved andre institusjoner.

Fleksibel læring

Selv om det er snakk om tre ulike programmer, er ikke grensene dem imellom absolutte. De har også felles aktivitetsområder, faglig basis og studiemiljø:

– Vi har lagt stor vekt på å innarbeide sosiale aktiviteter som styrker samholdet både blant studentene og lærerne, som altså har tilknytning til en rekke institusjoner i flere land. Studentene har dessuten på eget initiativ opprettet et eget student- og alumnusnettverk, forteller Maassen.

Han mener de internasjonale studieprogrammene også er blant dem som er kommet lengst ved UiO i å ta i bruk ny teknologi.

– Vi podcaster alle forelesningene våre. I tillegg lager studentene egne radiopodcaster der de intervjuer undervisere og forskere fra programmene. Studenter fra Erasmus Mundus-programmet HEEM har også startet bloggen Hedda-blog, som er blitt den mest besøkte høyere utdanningsbloggen i verden.

Prispengene skal brukes til å utvide den teknologiske støttestrukturen ytterligere – og til å få i stand en mer profesjonell rekruttering av studenter.


 

Emneord: Universitetets priser, Universitetssamarbeid, Internasjonalisering Av Helene Lindqvist
Publisert 18. aug. 2010 12:17 - Sist endret 18. aug. 2010 12:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere