Større krav til likestilling

Arbeidet med ny handlingsplan for likestilling mellom kjønnene er godt i gang. Parallelt jobbes det også med å styrke diskrimineringsvernet for funksjonshemmede og personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

NYE REGLER: Gjennom den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er diskrimineringsvernet særlig styrket for funksjonshemmede studenter og ansatte. Likestillingsarbeidet ved UiO tar konsekvensen av dette, sier likestillingsrådgiver Ingrid Uldal.  

Foto: Ola Sæther

Likestilling handler ikke lenger bare om kjønn. Tendensen flere steder er at begrepet i økende grad også settes i sammenheng med andre kriterier, så som seksuell orientering, etnisitet, alder eller funksjonsnedsettelser. Det skjer samtidig som det tidligere Likestillingsombudet har fått endret både mandat og navn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

– I fjor høst fikk Likestillingskomiteen ved Universitetet i Bergen (UiB) et nytt likestillingsmandat som også omfatter blant annet etnisitet og funksjonsevne i tillegg til kjønn, forteller UiOs likestillingsrådgiver Ingrid Uldal.

– Vil det samme skje ved UiO?

– Noen endringer må vi gjøre også her. Ifølge lovverket og kravene fra LDO har vi nå plikt til å arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering av blant andre funksjonshemmede og personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Funksjonshemmede har prioritet

Ved innføringen av den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er diskrimineringsvernet særlig styrket for funksjonshemmede studenter og ansatte. Likestillingsarbeidet ved UiO er nødt til å ta konsekvensen av dette:

– Det arbeides allerede meget godt med tiltak og oppfølging overfor funksjonshemmede studenter, men nå har vi fått flere nye krav som må følges opp, sier Uldal. Sammen med Roar Fikkan og Eva Isaksen fra HMS-seksjonen har hun sittet i en arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag til hvordan UiO kan organisere dette arbeidet. Fremdeles er ingenting avgjort.

– To alternativer kan være aktuelle: Enten at den nåværende koordineringsgruppen for likestilling mellom kjønnene også jobber med andre diskrimineringsområder, eller at vi lager en tilsvarende struktur der det øvrige arbeidet med antidiskriminering samles og koordineres.

– Hva vi ender opp med avgjøres av rektoratet, eller eventuelt av Universitetsstyret.

Arbeidet med tilrettelegging for funksjonshemmede studenter og ansatte har til nå fått mer plass enn tiltak rettet mot personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

– Arbeidet med etnisk mangfold er ikke så synlig på UiO, men det gjøres et flott arbeid også her, blant annet gjennom Mangfold i Fokus i Akademia (MIFA), presiserer Uldal.

Menn rekrutterer menn?

Parallelt med arbeidet for å innlemme nye kategorier i likestillingsarbeidet, pågår prosessen med utforming av en ny handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. Koordineringsgruppen for likestilling ledes av prorektor Inga Bostad, og et endelig utkast til ny handlingsplan skal legges fram for Universitetsstyret i juni.

Likestilling mellom kjønnene er en høyt prioritert oppgave ved UiO.

– Vi har noen særlige utfordringer når det gjelder rekruttering av kvinner til professorater. På dette feltet må vi jobbe mer med vår egen kultur og holdninger, rekrutteringspraksis og tilretteleggingen av UiO som en attraktiv arbeidsplass for kvinner. For å bidra til å forbedre praksisen her gjennomgår Organisasjons- og personalavdelingen nå alle professortilsettinger i 2008, forteller Uldal.

Dømt for 2008

Uansett hvordan UiO velger å løse utfordringene knyttet til kjønn, etnisk mangfold og funksjonshemming, må det handles raskt. Snart er det igjen tid for den årlige rapporteringen til LDO, og her skal det altså også redegjøres for hvordan universitetet jobber opp mot funksjonshemmede og etniske minoriteter.

Ved forrige evaluering kom ikke UiO så godt ut, og ble dømt for ufullstendig rapportering for året 2008. I likhet med de fire andre institusjonene som ble dømt i den runden, mener imidlertid UiO at ombudets rapporteringskrav er for detaljerte.

– Dette må vi diskutere nærmere både med LDO og de andre institusjonene. Vi kan alltid bli bedre på rapportering, men det er viktig at dette ikke bidrar til å skape motstand mot alt som smaker av likestillings- og diskrimineringsarbeid, sier UiOs likestillingsrådgiver Ingrid Uldal.


 

Emneord: Studentforhold, Likestilling, Personalbehandling/politikk, Universitetspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 4. mai 2010 13:42 - Sist endret 9. mai 2010 14:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere