Skuffet over teologidekan

Som rektorkandidat lovte dekan Trygve Wyller de muslimske studentene et større bønnerom, men han har frarådet å innfri deres søknad om å få bruke en gymsal. – Mange av studentene som støttet Wyller i valgkampen, føler seg nå utnyttet, hevder Mohammad Usman Rana. – Debatten har vært reist på sviktende vilkår, forteller dekanen.

SKUFFET: – Jeg håper inderlig at Wyller vil innse at uttalelsene han har kommet med er både ubetenksomme og svakt funderte, uttaler spaltist og medisinstudent Mohammad Usman Rana.

Foto: Ola Sæther

Medisinstudent og spaltist i Aftenposten Mohammad Usman Rana er tidligere leder av Muslimsk Studentsamfunn ved Universitetet i Oslo. Det var under hans lederskap at foreningen i 2007 søkte om å få bruke en aerobicsal til fredagsbønn.

I et notat til universitetsledelsen stiller Trygve Wyller, dekan ved Det teologiske fakultet, og Hans Petter Graver, dekan ved Det juridiske fakultet, seg kritiske til fredagsbønn i et så markant rom som gymnastikksalen fordi dette vil være et brudd med prinsippet om et felles, sekulært rom.

Synlig halalmat

– Jeg har personlig et godt forhold til Trygve Wyller, og vi har hatt flere interessante dialoger. Nettopp derfor måtte jeg gni meg i øynene da jeg så at det var Wyller som kom med disse uttalelsene, uttaler Mohammad Usman Rana.

– Wyller karakteriserer det som et problem at gymsalen er et markant rom. Er det da ikke også et problem at mosallaen, bønnerommet vårt, har en synlig og sentral plassering på campus eller at universitetets største studentkantine serverer og reklamerer for halalmat? Det er også kapeller og andre kristne arrangementer på sentrale steder ved universitetet. Selvsagt kan vi ikke forby dette. Det er en viktig og positiv del av religionsfriheten ved universitetet, sier Rana.

Stigmatiserende

 Han forteller at han er både skuffet og forbauset over innholdet i dekanenes notat.

– Universitetet i Oslo har lange tradisjoner for toleranse og positive holdninger til multikulturalitet, og det muslimske bønnerommet trekkes gjerne fram i profileringen av institusjonen som internasjonal og flerkulturell.

Holdningene til disse to dekanene bekymrer meg fordi universitetet fungerer som premissleverandør for tanker som gjelder i samfunnet, sier Rana.

Han forteller at han kontaktet Uniforum fordi mange av universitetets muslimske studenter er indignerte og lei seg over Trygve Wyllers uttalelser.

– Jeg ønsker ingen debatt om muslimske studenters tilstedeværelse og muslimske studenter ønsker heller ikke å delta i en slik debatt. Vi er stolte studenter ved UiO, og vi er fornøyde med vår situasjon. Dessuten kan vi ikke diskutere islam og muslimer uten å ta hensyn til stigmatiseringen og mistenkeliggjøringen de muslimske studentene opplever etter slike uttalelser. 

Ubetenksomt og svakt fundert

– Vi spør oss også hva slags motiver Wyller har. Det kan virke som om Wyller er interessert i å skape en polarisert debatt om hvorvidt muslimenes tilstedeværelse skal være synlig, bemerker Rana og legger til at han både håper og tror at dette ikke er tilfelle.

– Jeg håper inderlig at Wyller vil innse at uttalelsene han har kommet med, er både ubetenksomme og svakt funderte.

Føler seg utnyttet

Under rektorvalgkampen kontaktet Trygve Wyller Rana og andre profilerte muslimske studenter og ba om støtte for sitt kandidatur. Rana forteller at en av disse studentene sendte en mail til alle medlemmene i Muslimsk Studentsamfunn med en oppfordring til å stemme på Wyller.

– Den støtten Wyller fikk, var basert på tillit til ham som person, og på en forventning om at han som dekan ved Det teologiske fakultet, ville ha forståelse for at sekularitet handler om toleranse for et kulturelt mangfold og ikke om antireligiøsitet. Mange av studentene som støttet Wyller i valgkampen, føler seg nå utnyttet, hevder Rana.

Ikke kravstore

Han understreker at de muslimske studentene ved UiO i det store og hele er svært tilfredse.

– Vi blir godt behandlet, og vi har ikke stilt noen krav. Det eneste behovet vi nokså passivt har signalisert, er behovet for mer plass under fredagsbønnen. Derfor har vi ingen grunn for å gå inn i en stor og opprivende debatt om muslimske studenters tilstedeværelse på universitetet.

Fisket stemmer for Wyller

Lederen for Muslimsk Studentsamfunn, Bushra Ishaq, bekrefter at Trygve Wyller ba om foreningens støtte i valgkampen.

– I den siste store debatten mellom rektorkandidatene ba jeg Wyller om å konkretisere punktet i handlingsplanen hvor han lovet å fremme etnisk mangfold og livssynsmangfold. I svaret sitt nevnte Wyller to ting, rekruttering av studenter med etnisk minoritetsbakgrunn og tilrettelegging for fredagsbønn. Løftet om at vi skulle få et større rom til fredagsbønn, bidro til at jeg ble en av hans støttespillere. Flere muslimske studenter delte ut flyers og fisket stemmer for ham i studentmiljøene, forteller hun.

– Føler du deg utnyttet av Wyller?

– Det vil jeg ikke svare på, men jeg stiller spørsmål ved Wyllers integritet når han ikke etterlever det han prediket i valgkampen, svarer Ishaq.

– Jeg har oppfattet Wyller som en klok og tolerant mann, som er opptatt av å ha kontakt og dialog med de muslimske studentene. Nå føler jeg at han forsøker å hete opp en stemning det ikke er grunnlag for. Muslimske studenter stiller ingen krav, og en debatt om fredagsbønnen er ikke nødvendig. Vi er ydmykt takknemlige i forhold til de fasilitetene vi allerede har med hensyn til vår trospraksis.

– Ved universitetet er vi alltid blitt møtt med inkluderende holdninger og respekt. Nå avventer vi en saklig og konstruktiv argumentasjon fra rektoratet, selv om det eventuelt skulle vise seg å komme et avslag, avslutter hun.

NYE OPPLYSNINGER: - De siste dagene er det kommet fram at de muslimske studentene aldri har bedt om den store gymsalen, men om en mindre sal i etasjen over, forteller dekan Trygve Wyller.

Forstår skuffelsen

Trygve Wyller forteller at han forstår at Bushra Ishaq og Mohammad Usman Rana føler seg sviktet. Han beklager også skuffelsen og frustrasjonen notatet har medført blant de muslimske studentene.

– Jeg har og vil svært gjerne fortsette å ha, et godt forhold til de muslimske studentene, og jeg håper vi kan få snakket ut om disse tingene, uttaler han.

Dekanen ved Det teologiske fakultet vedgår at han i valgkampen lovte studentene tilgang til et større bønnerom.

Basert på misforståelse

– Det løftet står jeg ved. Jeg må også få si at vår skepsis til å la studentene bruke gymnastikksalen er basert på det notat om saken som forelå til dekanmøtet ved UiO 10. juni. Der heter det i forslaget til vedtak at UiO gjør gymsalen i Frederikkebygningen tilgjengelig for Fredagsbønn fredager 12.30-14.30. Dette oppfattet de tilstedeværende som at det dreiet seg om den store gymsalen, og det er på den bakgrunn at jeg og Hans Petter Graver har laget vårt notat.

Når vi er opptatt av å bevare UiOs sekulære fellesrom, sikter vi til slik saken administrativt ble fremstilt i juni. Vårt notat er overhodet ikke en kritikk av Muslimsk Studentsamfunn, men et innlegg i en diskusjon i dekanmøtet, understreker Graver og forteller at dette notatet etter hans og Gravers mening hadde både juridiske og religionspolitiske mangler.

Uklart diskusjonsnotat

– Men vi baserte vårt notat på at UiO ville tilby den store gymsalen på Frederikke til fredagsbønn. Dette mente vi det var grunn til å diskutere på et bredere grunnlag enn det som fremkom i det opprinnelige notatet. De siste dagene er det imidlertid kommet fram at de muslimske studentene aldri har bedt om den store gymsalen, men om en mindre sal i etasjen over, men dette ble aldri tydelig framstilt i UiO-notatet som innledet denne saken i sommer, hevder Wyller. Han forteller at saken ville stilt seg helt annerledes for hans vedkommende dersom dette hadde vært kjent i juni.

 En ikke-sak

– Jeg er oppriktig talt selvsagt ikke er motstander av bønnerom. Sammen med dekan Hans Petter Graver har jeg reist en debatt om bruk av UiOs sentrale fellesrom. Men denne debatten ser nå ut til å ha vært reist på sviktende vilkår. Og da er det lett å forstå at Bushra Ishaq og Mohammad Usman Rana er fortørnet, ikke minst over meg. At de muslimske studentene har plassproblemer, og at UiO tilbyr dem bedre plass, er selvsagt helt uproblematisk og nærmest en ikke-sak.

– Det er altså greit for deg at de muslimske studentene ber i en gymnastikksal, så lenge salen ikke er markant?

– Det handler jo ikke om markant eller ikke markant, det synes jeg blir en avsporing, svarer Wyller.

– Det denne saken handler om, er ikke et ja eller et nei til et bønnerom, men behovet for en prinsipiell debatt om hva det innebærer at universitetet er et sekulært rom. Den handler om hva et sekulært universitet skal bety i en stadig mer flerreligiøs tid, presiserer han. 

Behov for en prinsipiell debatt

– Det er fraværet av en slik prinsipiell debatt institusjonelt ved UiO som fører til slike saker som den vi nå har. Derfor trenger vi den mer enn noensinne, sier han, og legger til at han i den prinsipielle debatten ser fram til fortsatt dialog og samtaler med både Bushra Ishaq og Mohammad Usman Rana.

– Jeg vil understreke at dette absolutt ikke handler om islam versus kristendom, selv om jeg skjønner at jeg som dekan ved Det teologiske fakultet, lett kan mistenkes for å ha slike motiver. Jeg ville ha reagert på akkurat samme måte om jeg hadde fått vite at kristne studenter ønsket å bruke den store idrettshallen til et fast ukentlig arrangement.

Behandles på nytt

Saken om tilrettelegging for religiøs praksis ved Universitetet i Oslo skal behandles på nytt på et dekanmøte førstkommende onsdag.

 – Jeg er sikker på at konklusjonen på dette møtet blir at UiO tilbyr de muslimske studentene et velegnet og tilfredsstillende lokale for fredagsbønnen, avslutter Wyller.
 

 


 

Emneord: Islam, Studentforhold, Religion Av Grethe Tidemann
Publisert 23. nov. 2009 11:51 - Sist endret 24. nov. 2009 13:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere