– Fornybar energi budsjettvinner

UiO får i overkant av fire milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2010. Samlet setter regjeringen av 23,6 milliarder til forskning og utvikling. Administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet utpeker forskning på fornybar energi til budsjettvinner.

GLEDER OG SKUFFELSER: Administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén er fornøyd med Regjeringens satsing på forskning på fornybar energi. Samtidig beklager han at ordningene for næringsliv og grunnforskere ikke styrkes.

Foto: Norges forskningsråd

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2010.

– Forskningsbudsjettet byr på både gleder og skuffelser for forskningen, uttaler administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet i en pressemelding.

Forslag til statsbudsjett innebærer bevilgninger til forskning og utvikling på om lag 23,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på om lag 1,7 milliarder fra saldert budsjett 2009. Med regjeringens budsjettforslag anslås offentlig finansiert forskning og utvikling å utgjøre 0,97 prosent av BNP i 2010.

– Leverer som lovet

Forskningsrådet utpeker forskning på fornybar energi som en særlig budsjettvinner.

Regjeringen foreslår som en oppfølging av klimaforliket en bevilgningsøkning på 300 millioner kroner til forskning og utvikling innen fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring. Videre foreslås ytterligere 50 millioner kroner til annen klimaforskning.

– Det er bra at regjeringen leverer som lovet på dette feltet, sier Hallén. Han er fornøyd med at regjeringen foreslår økte bevilgninger til fornybar energi, klimaforskning og infrastruktur, slik Forskningsrådet har anbefalt, men beklager at ordningene for næringsliv og grunnforskere ikke styrkes. Han beklager også at universitetene holdes på stedet hvil.

Grunnforskningen svekket

I tillegg er Hallén bekymret for det han omtaler som et budsjettkutt for Forskningsrådets åpne arenaer, både for næringslivet og for grunnforskningen:

– En av våre største utfordringer er å styrke kunnskapsutvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Vi hadde håpet at hele veksten gjennom tiltakspakken ble opprettholdt. Nå svekkes denne ordningen rettet mot næringslivet. Tilsvarende svekkes den frie prosjektstøtten for grunnforskning gjennom manglende vekst, sier Hallén i pressemeldingen.

Nøkkeltall for UiO

Byggeprosjekter: Over budsjettet til Fornyings- og administrasjonsdepartementet er det bevilget 285 millioner til videreføring av byggingen av nytt informatikkbygg. I tillegg bevilges 138 millioner til rehabilitering av sentrumsbygningene.

Studieplasser: Økning på kr 285 000 som følge av opprettelse av nye studieplasser i 2005. Økning på 1,3 millioner kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 2006 i integrert femårig lærerutdanning. Økning på 2,9 millioner kroner som følge av opprettelse av studieplasser i 2009 i praktisk-pedagogisk utdanning. Økning på 30,6 millioner kroner som følge av opprettelse av studieplasser i revidert nasjonalbudsjett for 2009.

Rekrutteringsstillinger: Økning på 30,8 millioner kroner som følge av helårsvirkning av stipendiatstillinger og postdoktorstillinger gitt i statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken for
arbeid i 2009.

Utstyr: Reduksjon på 66,2 mill. kroner som følge av utfasing av utstyrsmidler til IFI 2.

Andre endringer: Reduksjon på kr 550 000 som følge av overføring av midler fra Nordkurs til NTNU. Økning på kr 256 000 til de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk. Reduksjon på 6,7 millioner kroner i engangsmidler til universitetsmuseene og reduksjon på 36,9 millioner kroner i engangsmidler.

Norsk Ordbok får mindre enn de ba om

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 får en bevilgning på 14,7 millioner kroner på Kulturdepartementets budsjett for 2010. I 2009 fikk prosjektet 14,2 millioner kroner.

– Økningen dekker bare lønns- og priskompensasjonen på 3,5 prosent. Vi hadde bedt om en økning på 1,7 millioner kroner. Derfor er vi ikke akkurat kjempefornøyde i dag, sier prosjekdirektør Åse Wetås til Uniforum. Kulturdepartementet dekker lønn for prosjektet, mens penger til drift og administrasjon kommer i en øremerket bevilgning fra UiO til Det humanistiske fakultet senere i høst.

Forskningsbevilgninger fra ulike departementer

Over Miljøverndepartementets budsjett foreslås det bevilgninger på til sammen i overkant av 180 mill. kroner til CLIMIT-programmet i 2010, en økning på om lag 30 millioner fra 2009. CLIMIT er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering. Videre foreslås bevilgningen på 20 millioner kroner til arbeid med CO2-håndtering internasjonalt videreført fra 2009. Samlet foreslås det om lag 3 481 millioner kroner til ulike tiltak for CO2-håndtering over Olje- og energidepartementets budsjett for 2010. Det er 1 556 millioner kroner mer enn i saldert budsjett 2009.

I budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet og Kunnskapsdepartementet foreslås det bevilget 97,7 millioner kroner til videreføring av ordningen med nærings-ph.d., som ble etablert som en prøveordning i 2008 og utvidet gjennom regjeringens tiltakspakke i 2009.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet foreslås bevilgningene til omsorgsforskning, forskning i de allmennmedisinske forskningsenhetene og forskning på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene økt med til sammen 33 millioner kroner. Av dette inngår 15 millioner kroner i den delen av basisbevilgningen som helseforetakene bruker til forskning.
 

Emneord: Økonomi Av Helene Lindqvist
Publisert 13. okt. 2009 11:56 - Sist endret 13. okt. 2009 12:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere