- Sidegjøremålsregistret må bli åpent

- Det er uheldig at offentligheten ikke har tilgang til informasjon om universitetsansattes verv og oppdrag. Det er viktig å være åpne, for å styrke tilliten til vår akademiske uavhengighet. Det sier Hans Petter Graver, dekan på Det juridiske fakultet. Nå etterlyser han iverksettingen av et slikt reglement og tar til orde for at registret over de ansattes sidegjøremål må bli åpent og offentlig.

ÅPENT SIDEGJØREMÅLSREGISTER: - UiO bør være i forkant på dette. Det er allment akseptert i samfunnet å være åpne om slike forhold, sier jussdekan Hans Petter Graver.
Foto: Ola Sæther

Graver er uenig i at sidegjøremålsregistrering handler om arbeidsgivers behov for kontroll. Han mener det handler om å synliggjøre universitetets samfunnsinnsats og øke tilliten til forskningens uavhengighet.

Synliggjøre vår samfunnsinnsats

En arbeidsgruppe med professor Fredrik Zimmer som leder, utredet spørsmålet før reglementet ble vedtatt i universitetets styre 4. september i 2006.

- Arbeidsgruppen ser spørsmålet om offentliggjøring i sammenheng med arbeidsgiverens behov for kontroll. Mitt poeng er at det er helt andre grunner som tilsier offentlighet enn arbeidsgivers kontroll. Nemlig å synliggjøre universitetets samfunnsinnsats gjennom sine ansatte og øke tilliten til forskningens uavhengighet gjennom full åpenhet om forbindelsene mellom universitetsansatte og samfunnet. I et slik lys er arbeidsgruppens vurdering i forhold til arbeidsmiljøloven ikke relevant, hevder Graver.

Behov for kontroll

Arbeidsgruppen skriver i sin rapport til styret "at arbeidsgruppen finner det tvilsomt om en offentliggjøring av de opplysningene den ansatte melder inn til registret, kan harmoniseres med forholdsmessighetsprinsippet i arbeidsmiljøloven." De vurderte altså avveiningen mellom arbeidsgivers behov for kontroll og arbeidstakers rett til å skjerme innsyn i gjøremål utenom arbeidsforholdet til UiO. Hensynet til samfunnets behov for innsyn og universitetets behov for omdømmebygging og tillit fra samfunnet, ble ikke vurdert av arbeidsgruppen i 2006.

Hvor er reglementet?

Uniforum brakte Gravers utspill til universitetsledelsen for kommentar. - Vi ønsker ikke å kommentere eventuelle endringer i reglementet nå, sier assisterende universitetsdirektør, Tove Kristin Karlsen.

Men hvor er det blitt av sidegjøremålsreglementet? Det ble vedtatt av Universitetsstyret 4. september 2006, men siden har ingen hørt eller sett noe til det. Det står også i vedtaket at reglementet skal evalueres ved utgangen av 2007, men det har heller ikke skjedd.

- Det har tatt altfor lang tid. Jeg ble veldig overrasket da jeg ble dekan og for det første oppdaget at regelverket ikke var satt i verk, og dessuten at det faktisk var vedtatt at det ikke skulle være offentlig, sier Graver.

UiOs omdømme

Han fortsetter ivrig:
- UiO bør være i forkant på dette. Det er allment akseptert i samfunnet å være åpne om slike forhold. Innenfor vårt felt ser vi dette i forhold til dommere. Habilitetskonflikter i andre land som England, Tyskland og USA, for eksempel, løses først og fremst gjennom åpenhet om interessebindinger. Vancouver-reglene, som vi følger ved vitenskapelig publisering, legger til grunn slik åpenhet.

Graver er ikke opptatt av denne åpenheten fordi det muligens er mange på hans fakultet som har mange oppdrag utenfor sin stilling ved UiO. Han svarer med å snu saken.

- Det er veldig positivt at akademia blir brukt ute i samfunnet. I tillegg til at vi er til nytte for samfunnet, gir det forskerne innsikt i det praktiske liv i samfunnet. Slik kontakt er i seg selv tillitskapende. Men åpenheten er helt avgjørende for at det ikke skal skapes mistanke om bindinger til våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere utenfor universitetet, enten oppdragene er betalt eller ubetalt.

Iverksettes neste år

- Reglementet er ikke blitt implementert fordi utviklingen av den tekniske løsningen tok lengre tid enn forventet, opplyser assisterende universitetsdirektør Karlsen.

- Deretter sluttet den medarbeideren som skulle iverksette reglementet i organisasjonen. Når vi får det opp å stå, kan vi se om vi skal gjøre noen endringer i reglementet, sier Tove Kristin Karlsen. Evalueringen er derfor utsatt.

- Når regner du med at reglementet er iverksatt i hele organisasjonen?

- Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) regner med at det er implementert i alle enhetene tidlig i 2009.

Tjenestemannsorganisasjonene gikk inn for at reglementet ikke skulle være offentlig, fordi de oppfattet UiOs behov for et slikt reglement som "nok et uttrykk for arbeidsgivers mistillit til egne ansatte", som det står i referatet fra drøftingene før styrebehandlingen i 2006.

Dekan og jussprofessor Graver imøtegår tjenestemannsorganisasjonene.

- Åpenhet fjerner mistenkeliggjøringen rundt dette. Da blir det ikke et styringssystem for ledelsen mot de ansatte, sier han.

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsforhold Av Bitte Vatvedt
Publisert 29. okt. 2008 16:06 - Sist endret 10. des. 2008 15:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere