De faglige prioriteringene er vedtatt

Universitetsstyret har vedtatt fakultetenes faglige prioriteringer. - Skjer det ingenting vil det undergrave ledelsens autoritet og UiO har et fundamentalt problem, uttalte styremedlem Egil Myklebust på møtet 14. oktober.

NYTTIG PROSESS:- Prioriteringsarbeidet gjør universitetet bedre rustet til å takle økonomiske innstramminger, hevdet styremedlem Egil Myklebust.
Foto: Ola Sæther

Universitetsstyret vedtok 14. oktober å godta fakultetene og museenes faglige prioriteringer som grunnlag for arbeidet med gjennomføring og oppfølging av prioriteringene. Rektor Geir Ellingsrud anbefalte styret å godkjenne dokumentene til tross for svakheter under forutsetning av at disse skal adresseres i arbeidet med gjennomføringen av prioriteringene.

Et forslag fra vararepresentant Dorte Marie Skulstad om å ta med en presisering om at det må sikres at prioriteringene er faglig forankret og tas høyde for personalmessige hensyn, ble nedstemt, mot stemmene fra Johanne Sundby og Kristin Bliksrud Aavitsland i tillegg til Skulstads stemme.

Ledelsen må fronte prosessen

Før vedtaket holdt HF-dekan Trine Syvertsen et innlegg om arbeidet med faglige prioriteringer ved sitt fakultet, hvor hun brukte fram beslutningen om å ikke ta opp studenter på studieretningen "det frankofone Afrika sør for Sahara" til høsten som eksempel.
- Det er viktig at universitetsledelsen tør å fronte prosessens vanskelige sider, mente Syvertsen.

Skulstad, som er rådgiver ved HF-fakultetet, uttalte i en kommentar til innlegget at motstanden mot prioriteringene ved HF-fakultetet i stor grad skyldes for svak faglig forankring og mangelfull informasjon til de ansatte. Skulstad fikk støtte på dette punkt av postdoktor ved fakultetet, Bliksrud Aavitsland.
- Universitetet og spesielt HF er preget av høy faglojalitet og lav institusjonslojalitet. At fagene ikke gjenspeiles i organisasjonskulturen gjør konflikten mer akutt på HF enn andre steder, mente Aavitsland.

Prosessen må gi resultater

Styremedlem Egil Myklebust beskrev Syvertsens innlegg som befriende og flott, og mente dette viste hverdagen bak dokumentene og formidlet kompleksiteten bak de beslutningene som må fattes. Myklebust understreket i likhet med flere av de øvrige styremedlemmene betydningen av at prosessen må gi resultater.
- Skjer det ingenting, vil det undergrave ledelsens autoritet og UiO har et fundamentalt problem. Vi kan ikke bare støtte prosessen, vi må også støtte resultatene og de ubehagelige beslutningene, uttalte han.

Viktig å mobilisere begeistring

Også Paul Chaffey og studentrepresentant Ingvild Brox Kielland berømmet HF-dekanen.
- Diskusjonen rundt prosessen er i for stor grad preget av kriseretorikk. Neste utfordring blir å mobilisere entusiasme rundt prosessen der det er mulig, mente Chaffey, og fikk støtte av flere av representantene. Boel Flodgren etterlyste et visjonært arbeid fra ledelsen for å få universitetets ansatte til å se ut over seg selv og se en større mening i prosessen.

Også studentrepresentant Jomar Talsnes Heggdal understreket betydningen av å skape forståelse for at dette er en prosess som vil komme alle til gode. I motsetning til flere andre styremedlemmer, som la vekt på at oppsigelser ikke bør trekkes fram som et virkemiddel i prosessen, mente imidlertid Talsnes Heggdal at det ikke er styrets oppgave å verne alle professorer.
- Vi kan skifte ut professorer på samme måte som vi skifter vaskefirma, bemerket studentrepresentanten.

Gir UiO større gjennomslagskraft

Johanne Sundby uttalte at den økonomiske situasjonen i samfunnet har gjort henne mer bekymret for gjennomføringen av prosessen.
- Prioriteringsarbeidet gjør universitetet bedre rustet til å takle innstramminger som måtte komme. Vi skal prise oss lykkelig for at vi nå har et verktøy som gjør det mulig å foreta faglig funderte prioriteringer, repliserte Egil Myklebust.

Rektor Geir Ellingsrud påpekte at veien til bedre gjennomslag for universitetet går gjennom kvalitet. Også universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe argumenterte for at arbeidet med faglig prioritering har gitt universitetet styrket gjennomslagskraft.
- Vi er i unike i den forstand at vi har fått mulighet til å vise hva vi kan. Vi kan dokumentere hva vi driver med, påpekte hun.

Universitetsdirektøren sluttet seg også til oppfordringen om at styret og universitetsledelsen må fronte prosessen.
- Vi er de beste ambassadører for gjennomføring. Vi må tale med samme stemme utad og ha tillit til dekanene. Det er viktig at styret er begeistret og viser kraft, uttalte hun.

Frist til 2. april

Endelig sluttstrek for prosessen skal settes 25. November, gjennom behandling og godkjennelse av et helhetsdokument som oppsummerer fakultetenes prioriteringer. Fakultetene har deretter frist til 2. april neste år med å levere planer for gjennomføring.

Emneord: Universitetspolitikk, Prosess faglig prioritering. Av Grethe Tidemann
Publisert 15. okt. 2008 13:45 - Sist endret 10. des. 2008 14:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere