Odontologi får pålegg fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet pålegger Institutt for klinisk odontologi å kartlegge forhold som kan føre til åpen eller skjult trakassering. Det skjer etter at hovedverneombud Mette Børing ved UiO varslet om alvorlig mobbing av en ansatt på instituttet. - Jeg ble kjent med saken i slutten av april og håndterte den umiddelbart, sier instituttleder Pål Barkvoll.

GOD TRENING: - Vi har god trening i å følge opp pålegg fra tilsyn, sier instituttleder Pål Barkvoll.
Foto: Ståle Skogstad

Hovedverneombud Mette Børing ved UiO varslet i juni Arbeidstilsynet om ett tilfelle av alvorlig mobbing og trakassering av en ansatt ved Institutt for klinisk odontologi. Dette var en konflikt som hadde pågått over et par år. Den ansatte sykepleieren opplevde at hun ble mobbet av sin nærmeste overordnede. Verneombudet visste ikke om trakasseringen, mens den ansatte ikke kjente til verneombudet.

Sykepleieren tok kontakt med den tillitsvalgte på instituttet. Denne opplevde at det var vanskelig å få ledelsen i tale, og tok derfor kontakt med universitetets hovedverneombud Mette Børing. Hun varslet Arbeidstilsynet, som kom på tilsynsbesøk 19. juni.

Ble permittert

Instituttleder Pål Barkvoll fikk kjennskap til saken i april, og løste den ved at sykepleieren ble permittert med full lønn i påvente av annen stilling.

Det er ifølge Arbeidstilsynets rapport "vanskelig å se at saken kunne vært håndtert på en annen måte på dette stadiet" i konflikten. Arbeidstilsynet pålegger imidlertid instituttet "å kartlegge og risikovurdere forhold som kan føre til åpen eller skjult trakassering, at arbeidstakeres integritet og verdighet trues".

Instituttet skal samtidig gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide rutiner for håndtering av låste og belastende konflikter. Dessuten må instituttet sørge for at verneombudenes rolle gjøres kjent, og ledere skal ta verneombudet på sitt nivå med på råd i alle temaer av vesentlig betydning for arbeidstakernes helse, trivsel og utvikling.

Instituttet får også pålegg om å utarbeide rutiner for varsling. Arbeidstilsynet har gitt instituttet frist til 1. november.

Burde vært løst tidligere

Hovedverneombud Mette Børing har ingen tro på at Det odontologiske fakultet vil klare å rydde opp innen tidsfristen.

UMIDDELBART: - Det er viktig at ledere griper fatt i konflikter umiddelbart, mener hovedverneombud Mette Børing.
(Foto: Ståle Skogstad)

- Det blir opp til ledelsen ved fakultetet å rydde opp. Jeg vil bidra ved å ta tak i fakultetets vernetjeneste. Det er viktig å formidle at verneombud også har en funksjon i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Børing kritiserer instituttet for ikke å ha grepet inn tidligere.

- Det er viktig at ledere griper fatt i konflikter umiddelbart, og jeg mener dette er en situasjon instituttleder Pål Barkvoll burde ha fanget opp, sier hun.

At ansatte er redde for å stå fram, er ifølge henne et generelt problem ved UiO. En årsak til dette er at ledere ikke håndterer kritikk og personalkonflikter på en profesjonell måte.

- Ved UiO blir ledere gjerne ansatt på grunn av spisskompetanse innenfor et fagfelt og ikke på grunnlag av lederegenskaper og ledererfaring. Mange ledere vet heller ikke nok om HMS-arbeid.

- Vi ser dessverre ofte at ansatte blir sykemeldt på grunn av forhold knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet og på grunn av dårlige ledere. Dette kan ikke være lønnsomt for Universitetet i Oslo, sier hovedverneombudet.

Hun understreker at det må være takhøyde for at verneombud kan si ifra lokalt uten å bli straffet for dette.

- Saker kommer gjerne til meg på et sent stadium i konflikten, sier hun og forteller om et tilfelle hvor konflikten hadde pågått i 15 år før hovedverneombudet ble trukket inn.

Tar delvis selvkritikk

Instituttleder Pål Barkvoll ved Institutt for klinisk odontologi ønsker ikke å kommentere den konkrete personalsaken i detalj.

Han godtar ikke kritikken fra hovedverneombudet om at han burde ha reagert tidligere.

- Jeg ble kjent med saken i slutten av april og håndterte den umiddelbart. Institutt for klinisk odontologi er det største instituttet ved UiO. Det har 450 ansatte, og jeg kan ikke sitte med detaljkunnskap om hver enkelt ansatt, slår han fast og legger til at han ville ha satt
pris på om hovedverneombudet hadde kommet til ham, før hun tok kontakt med Arbeidstilsynet.

- Har instituttet et dårlig arbeidsmiljø?

- Arbeidstilsynet intervjuet fire tilfeldig utvalgte blant de ansatte, som alle beskrev det sosiale miljøet ved fakultetet som godt. Undersøkelsen i Studentspeilet fra 2005 viste at vi har de mest fornøyde studentene. Vi hadde neppe skåret så høyt om vi hadde hatt et anstrengt arbeidsmiljø.

- Jeg opplever at vi har et godt miljø, hvor det er rom for å kritisere ledere og deres lederstil, men jeg vil ikke være skråsikker, og det betyr ikke at vi ikke må ta påleggene fra Arbeidstilsynet på alvor, presiserer han.

Barkvoll forteller at han kjenner til noen tilfeller hvor ansatte er blitt sykemeldt på grunn av mistrivsel.

- Skjer dette, henter vi inn ekstern bistand, f. eks. fra UiOs HMS-seksjon, sier han.

- Hva vil dere gjøre nå?

- I samarbeid med HMS-seksjonen og verneombudene vil vi kartlegge og analysere hvorvidt det foreligger trakassering og mobbing. Dersom vi har et dårlig arbeidsmiljø, vil det forhåpentligvis komme fram i den oppfølgingen vi nå gjør. Vi har dessuten lyst ut to stillinger på mellomledernivå hvor kravet til formell lederkompetanse er tillagt meget stor vekt, forteller Barkvoll.

Han synes instituttet har lært av hendelsen.

- Vi har fått nyttige korrektiver, ikke minst i forbindelse med verneombudenes funksjon, og vi tar selvkritikk på at vi har vært for dårlige til å informere om verneombudene.

Pål Barkvoll føler seg trygg på at Arbeidstilsynets pålegg vil kunne realiseres innen tidsfristen 1. november.

- Vi har god trening i å følge opp pålegg fra tilsyn. I den senere tid har vi hatt gjennomganger med både Datatilsynet, Helsetilsynet, Statens strålevern og Riksrevisjonen. Dette skal vi greie, er han overbevist om.

Strenge pålegg

Det var seniorrådgiver Ola Winsvold og inspektør Kristin Austad i Arbeidstilsynet som dro på tilsynsbesøk til Institutt for klinisk odontologi 19. juni. De beskriver påleggene de kommer med som strenge og arbeidskrevende.

- Er denne personalsaken typisk for Universitetet i Oslo?

- Håndteringen av den spesifikke saken har vi ikke kritisert eller stilt krav i forhold til. Det vi krever er at universitetet kartlegger og analyserer årsaker til trakassering og krenkelser i sin alminnelighet.

- Dette gjelder årsaker som har sitt opphav i faktorer arbeidsgiver rår over, som organiseringen av institutt og fakultet, ledelse, lønnssystemer og kultur, poengterer de.

Emneord: Universitetspolitikk, Helse-miljø-sikkerhet (HMS), Arbeidsforhold Av Grethe Tidemann og Martin Toft
Publisert 3. sep. 2008 16:45 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere