Tar avstand fra Stjernø-utvalgets forslag

Universitets- og høgskolerådet tar avstand fra Stjernø-utvalgets forslag om storstilte tvangssammenslåinger av universitetene og høgskolene i Norge. Det går fram av rådets høringsuttalelse. Et samlet representantskapsmøte går også imot utvalgets forslag til nye kriterier for å bli universitet. Rektor Jarle Aarbakke (bildet) ved Universitetet i Tromsø er rådets leder.

IMOT STJERNØ: UHR og leder Jarle Aarbakke tar avstand fra Stjernø-utvalgets forslag.
Foto: Martin Toft

Tidligere har også styret ved Universitetet i Oslo tatt klar avstand både fra tvangssammenslåinger av universiteter og høgskoler i Norge og forslaget til nye kriterier for å bli universitet.

I uttalelsen understreker Universitets- og høgskolerådet at eventuelle sammenslåinger må være frivillige:

"For UHR er det viktig at alle former for fusjoner eller andre samarbeidsløsninger mellom institusjonene er basert på frivillighet. Etter Kvalitetsreformen ser vi at institusjonene i økende grad søker samarbeid både innenfor og på tvers av institusjonskategorier, altså at en nettverks-lignende modell er i bruk og i utvikling ved institusjonene. Vi er noe forundret over at utvalget har lagt såpass liten vekt på de frivillige prosessene som allerede er i gang i sektoren. Dette er samarbeidsformer som er undervurdert, spesielt dersom de blir stimulert gjennom gode økonomiske insentiver og klare føringer i budsjett og styringsdialoger", står det i uttalelsen. Videre heter det at det vil være mulig å løse dagens utfordringer på andre måter:

"Etter vår mening vil mange av de utfordringene som Stjernø-utvalget har pekt på, kunne løses med en kombinasjon av andre virkemidler, som for eksempel langsiktig finansiering og økonomiske virkemidler som stimulerer til samarbeid og arbeidsdeling", peker UHR på. Rådet er heller ikke enig med omtalen av Politikhøgskolens framtid.

"Stjernø-utvalget kommenterer forholdet til Politihøgskolen spesielt og mener at institusjonen bør overføres fra Justisdepartementet til Kunnskapsdepartementet. UHR er uenig i dette, og kan ikke se noen grunn til at Politihøgskolen skal behandles annerledes enn Forsvarets høgskoler." Men også når det gjelder kravene for å bli akkredidert som universitet er UHR uenig med Stjernøutvalget, og det har samlet seg om en enstemmig uttalelse om kravene for å bli akkreditert som universitet:

"Universitets- og høgskolerådet kan ikke slutte seg til Stjernø-utvalgets forslag til nye kriterier for å bli universitet. UHR mener at kravene for å bli universitet ikke bare må baseres på kvantitative tellesystemer.

Det bør derfor ikke bare være antall doktorgrader som avgjør om en institusjon kvalifiserer til å bli universitet eller ikke. Det må være klare, kvalitative krav knyttet til stabilitet og robusthet i forskning og forskerutdanning over tid. Disse kvalitative kriteriene må utredes videre.

Doktorgraden(e) må ha en tung faglig forankring ved institusjonen, og det må gjøres en totalvurdering av institusjonens kvalitet og produktivitet. Undervisningen må være koblet med forskning på høyt nivå, og det må være et tilstrekkelig antall med kompetente vitenskapelig ansatte."

Informasjonssjef Egil Knudsen i Kunnskapsdepartementet sier til Morgenbladet at departementetet i neste års statsbudsjett vil redegjøre for i hvilken form Stjernø-rapporten blir lagt fram for Stortinget. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 legges fram tirsdag 7. oktober.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 2. juni 2008 12:45 - Sist endret 10. des. 2008 15:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere