Studentparlamentet utsette omstridd forslag

Studentparlamentet i Oslo utsette forslaget om å vedta ei felles mediepolitisk plattform for alle studentmedium. Framlegget inneheld eit krav om at Universitas ikkje skal betala honorar til journalistar og fotografar, sidan målet er at det skal baserast på frivillig arbeid.

NØGDE - Me er nøgde med at saka blei utsett og håpar at det endelege vedtaket blir noko som me kan leva med når saka kjem opp i Velferdstinget etter nyttår, seier Marianne Johansen.
Foto: Martin Toft

Studentparlamentet vedtok likevel ikkje det omstridde forslaget til ei felles mediepolitisk plattform for alle studentmedium ved utdanningsinstitusjonar som er medlem i Studentsamskipnaden i Oslo. Forslaget blei utsett og oversendt til Velferdstinget, som skal etablerast 2. desember. Dette tinget skal overta alle saker som er relatert til Studentsamskipnaden, blant anna studentmediene Universitas og Radio Nova, men også studentavisa på BI, sidan den utdanningsinstitusjonen blir med i SiO frå 2005. Men saka vil ikkje koma opp i Velferdstinget før etter nyttår.

I fylgje leiar for Studentlparlamentet, Eirik Nedrelid, var det leiaren for utvalet som hadde lagt fram forslaget til mediepolitisk plattform, Kim Rand-Hendriksen som sjølv gjekk opp på talarstolen og bad om at forlaget blei utsett og oversendt Velferdstinget.

- Bakgrunnen var at det var uklart kva rolle Studentparlamentets medlemar i styret til Universitas skulle ha i høve til det framtidige mediestyret til Velferdstinget. Dei ville gjerne jobba meir med forslaget og lata det bli endeleg vedtatt av Velferdstinget i byrjinga av 2005, slår Nedrelid fast.

Nøgd Universitas-redaktør
Dersom forslaget hadde blitt vedtatt, ville studentavisa Universitas truleg fått eit krav om at redaktøren ikkje skulle betala honorar til journalistar og fotografar.

- Det ville ha ført til at kvaliteten på avisa hadde blitt mykje dårlegare, sa Universitas-redaktør Marianne Johansen til Uniforum tidlegare denne veka. Etter vedtaket om å utsetja forslaget, ser ho litt lysare på situasjonen.
- Ja, det er me svært nøgde med og det viser at Studentparlamentet tar studentmediene på alvor og gjer ein grundig jobb med mediepolitikken sin. Me håpar at det endelege vedtaket blir noko som me kan leva med når saka kjem opp i Velferdstinget etter nyttår, seier Johansen.

Forslaget blei lagt fram av eit mediepolitisk utval, som blei sett ned av Studentparlamentet tidlegare i år. Utvalet er altså leia av studentpolitikar Kim Rand-Hendriksen, men også tidlegare leiar for Studentparlamentet, Ingrid Stranger-Thorsen og studentpolitikar Sten Ånnerud er medlemar.
Hovudmålet er altså at studentmediene skal drivast gjennom frivillig arbeid. Rett nok ville Ingrid Stranger-Thorsen, ha inn eit lite atterhald. Difor vile ho ha inn fylgjande tillegg:(SiO Studentmedier skal) "... tilstrebe frivillig deltagelse i foreningen. Dette innebærer at det innvilges kun søknader der foreningenes styrer kan sannsynliggjøre at eventuelt lønnsbudsjett utover fast administrativt personell har direkte sammenheng med kvalitetsnivået på medieproduktet." Det fekk ho ikkje fleirtal for i utvalet, så difor tok ho dissens på dette punktet.

Både tidlegare sjefredaktør i Dagbladet, John Olav Egeland, medieprofessor Sigurd Allern ved UiO, og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy har denne veka gått ut og støtta Universitas-redaktørens argument om at forslaget er eit åtak på pressefridomen og sjølvstendet til studentavisa.

Emneord: Studentforhold, Studentsaker Av Martin Toft
Publisert 12. nov. 2004 16:36 - Sist endra 10. des. 2008 15:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere