Svein Gjedrem overrekte professorat til Økonomisk institutt

- Me håpar at denne gåva kan styrkja den makroøkonomiske forskinga. Det sa sentralbanksjef Svein Gjedrem måndag 16. desember då han på vegner av Noregs Bank overrekte eit gåveprofessorat til Økonomisk institutt, UiO.

GÅVEPROFESSORAT: Sentralbanksjef Svein Gjedrem og universitetsdirektør Tor Saglie skriv under avtalen som stadfestar at Noregs Bank gir eit gåveprofessorat til Økonomisk institutt.
Foto: Martin Toft

Det er første gong i historia at Noregs Bank har gitt eit professorat i gåve til Økonomisk institutt. - Dette instituttet har rike tradisjonar og eit godt miljø som kan bli enda betre etter at dette professoratet i makroøkononomisk forsking med relevans for pengepolitikk er oppretta, spådde Gjedrem.

- Noregs Bank ventar seg som regel resultat av pengepolitikken sin i eit toårsperspektiv, men i dette tilfellet trur eg me må seia at investeringa skal gi gode resultat over tid, sa Gjedrem med eit vennleg smil til instituttstyrar Ragnar Nymoen og universitetsdirektør Tor Saglie.

Endringar i pengepolitikken

Gjedrem meinte også at endringa i pengepolitikken gjorde det naudsynt å oppdatera undervisninga på dette feltet.

- Sidan eg studerte ved det tidlegare Sosialøkonomisk institutt, har det skjedd mykje pengepolitikken både når det gjeld rammevilkåra og i teorien. Noreg har fått ein open økonomi med fri kapitalrørsle og flytande valutakurs, påpeika Gjedrem. Universitetsdirektør Tor Saglie takka for den generøse gåva med å visa til korleis Økonomisk insititutt har vore eit flaggskip for UiO. - Difor er det svært fornuftig å styrkja dette forskingsmiljøet, meinte Saglie. Til slutt sette både sentralbanksjef Svein Gjedrem og universitetsdirektør Tor Saglie namnetrekka sine på avtalen som stadfestar at Noregs Bank gir eit gåveprofessorat til Økonomisk institutt.

Noregs Bank tok initiativet

Og det var Noregs Bank som tok initiativet til å gi eit professorat i gåve til dette instituttet, opplyser instituttstyrar Ragnar Nymoen til Uniforum.

- Ja, det var rett før sommarferien leiinga i Noregs Bank første gong tok kontakt med oss for å gi melding om at dei var interesserte i å finansiera eit professorat i makroøkonomisk forsking med relevans for pengepolitikk, fortel Nymoen.

Professoratet skal finansierast av Noregs Bank i to sjuårsperiodar før instituttet sjølv vil ta over ansvaret for den nyoppretta stillinga.. Stillinga vil bli utlyst internasjonalt og tilsetjinga vil fylgja vanleg akademisk prosedyre. Med stillinga fylgjer det også eit årleg driftsbudsjett på 400 000 kroner.

- Det er meininga at desse pengane skal brukast til reiser for den som blir tilsett i professorat, men også til finansiering av seminar og honorar til utanlandske gjesteforskarar, forklarar Nymoen, som trur at instituttet kan ha tilsett ein person i stillinga allereie neste sommar.

Vilkår

Det knyter seg også ein del vilkår til gåveprofessoratet.
- Ja, det er jo klart at den som blir tilsett skal driva forskinga si innanfor det som kan kallast for makroøkonomi. Det er truleg fordi Noregs Bank ynskjer auka forskingsaktivitet innanfor pengepolitikken at sentralbanksjef Svein Gjedrem har bestemt seg for å gi oss denne gåva , meiner Nymoen.

- Den som blir tilsett skal på vanleg måte kunna delta i samfunnsdebatten og sjølvsagt også stå fritt til å kritisera Noregs Bank om vedkomande finn grunn til det, understrekar Nymoen.

- Det som er det fine med denne gåva frå Noregs Bank, er at om det blir ein intern søkjar som får stillinga, vil det likevel bli utlyst ei ekstra vitskapleg stilling. Det vil seia at me får ei vitskapleg stilling i tillegg til dei me har i dag, seier Ragnar Nymoen. Tidlegare er det berre pensjonert professor Preben Munthe som har sete i eit gåveprofessorat ved Økonomisk institutt. Professoratet hans i distribusjonsøkonomi blei dei første fem åra finansiert av Krigsforsikringa for varelageret.

Emneord: Forskning Av Martin Toft
Publisert 16. des. 2002 15:39 - Sist endra 10. des. 2008 15:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere