Regjeringen vil ha flere forskningstipendiater

Regjeringen ønsker økt kvalitet i norsk forskning. Det skal derfor satses mer på styrking av forskningsvilkårene fremfor økninger i forskningspersonalet. Dette er en av de viktige kursendringene som fremgår av St.meld. nr. 35 (2001-2002) Kvalitets-reformen - om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren som regjeringen la frem i dag.

Statsråd Kristin Clemet lover å øke antallet forskningsstipendiater.
Foto: Ståle Skogstad

- Sterke og levende forskningsmiljøer er av grunnleggende betydning for undervisning og læringsmiljø, og forskning har en sentral plass i kvalitetsreformen av høyere utdanning, sier statsråd Kristin Clemet i en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet. For å sikre tilgangen på doktorander for stillinger ved universiteter og høyskoler samt for å gjennomføre en nødvendig omstilling til et mer FoU-intensivt næringsliv, legger regjeringen nå opp til at det skal utdannes 60 prosent flere doktorander enn i dag.

I stortingsmeldingen presenterer Regjeringen flere kursendringer for forsknings- og personalpolitikken i sektoren. Endringene krever at institusjonenes ledelse i større grad fokuserer på strategisk utvikling av sine forskningsmiljøer. Institusjonene må i langt større grad tilgodese forskningsvilkår i disponeringen av sine budsjetter. Denne kursendringen vil også kreve at institusjonene legger til rette for sterkere faglig ledelse.

1100 doktorander årlig

Universiteter og høyskoler står foran store endringer som følge av kvalitetsreformen og opptrappingen i forskningsinnsatsen til OECD-nivået. For å sikre rekrutteringen av faglig personale til universiteter og høyskoler foreslår regjeringen en ambisiøs opptrappingsplan for doktor-stipendiat-stillinger frem til 2007. Hvis planen følges opp vil det medføre en økning på 1600 doktor-stipendiat-stillinger over fem år. Dette vil gi et totalvolum på omkring 5000 stipendiat-stillinger i sektoren.

Regjeringenes mål for forskerutdanningen er at det i løpet av de nærmeste årene skal utdannes 1100 doktorander årlig. Dette representerer en økning på 60 prosent. Et slikt nivå vil være sammenlignbart med våre naboland, og vil sikre tilgangen på doktorander for stillinger ved universiteter og høyskoler. Et slikt nivå vil også sikre økt rekruttering av doktorander til andre virksomheter, blant annet næringslivet.

For å gjennomføre en nødvendig omstilling til et mer FoU-intensivt næringsliv er det nødvendig med langt flere forskere med doktorgrad i næringslivet. For å stimulere til økt nyskaping trenges også forskere blant beslutningstakere i hele prosessen, fra idéer til nye produkter og tjenester.

Hovedpunkter i stortingsmeldingen :

- Styrking av forskningsvilkårene og kvalitetsheving skal prioriteres fremfor personalutvidelser i forskningsopptrappingen til OECD-nivå.
- Det skal opprettes 1600 nye doktor-stipendiat-stillinger innen 2007, og det skal utdannes 1100 doktorander årlig.

- Gjennomstrømning og fullføringsgrad i forskerutdanningen skal bedres, og institusjonenes resultater skal legges til grunn for tildelinger av nye doktor-stipendiat-stillinger.

- De fleste faglige stillingene ved universiteter og høyskoler skal som tidligere være kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger.

- Institusjonene må i større grad utnytte bredden i stillingssystemet og fleksibiliteten i avtaleverket.

- Det faglige lederansvaret skal styrkes, og faglig leder skal legge til rette for gode fag-miljøer og sørge for at hele tidsressursen blant det faglige personalet blir utnyttet.

- Institusjonene skal bli mer dristige i bruken av virkemidler for å rekruttere og beholde de dyktigste medarbeiderne selv om dette vil føre til mer forskjells-behandling enn det er tradisjon for i sektoren.

- Høyskolene skal satse på kompetanseheving av personalet ved profesjons-utdanningene, og tilknytningen til yrkesfeltet skal styrkes.

- Kvinneandelen blant professorene skal økes ved at institusjonene tar ansvar for kompetanseutvikling av sitt faglige personale og legger bedre til rette for sammenhengende tid til forskning.

- Doktorstipendiater skal få rett til forlenget åremålstilsetting ved svangerskaps-permisjon og andre lov- og avtalefestede permisjoner.

- Institusjonene skal legge til rette for internasjonal rekruttering av faglig personale, for eksempel ved å utvide internasjonalt forsknings-samarbeid og student-utvekslings-avtaler til også å gjelde avtaler om faglig personale.

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk
Publisert 31. mai 2002 13:32 - Sist endret 10. des. 2008 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere