Oppsigelsen av Omstillingsavtalen står ved lag

Universitetsdirektør Tor Saglies oppsigelse av Omstillingsavtalen står ved lag. Det er klart etter at Kollegiet 7. mai med 11 mot to stemmer godkjente universitetsdirektørens oppsigelse av avtalen og samtidig ga han fullmakt til å forhandle videre med fagforeningene om avtaleverket som har å gjøre med omstilling ved UiO.

Kollegierepresentantene Kristian Mollestad og Ulrik Sverdrup var de eneste som stemte imot oppsigelsen av Omstillingsavtalen i Kollegiet.
Foto: Ståle Skogstad

Kravet fra kollegierepresentantene Ulrik Sverdrup og Kristian Mollestad om at oppsigelsen av Omstillingsavtalen måtte til ny realitetsbehandling i Kollegiet fikk et knapt flertall på møtet 7. mai.

Under realitetsbehandlingen stemte imidlertid et flertall på 11 mot 2 for universitetsdirektør Tor Saglies tidligere oppsigelse av avtalen. Det var forslagsstillerne Kristian Mollestad og Ulrik Sverdrup som stemte imot å støtte universitetsdirektørens avgjørelse i den saken.

Dette betyr at universitetsdirektør Tor Saglies oppsigelse av Omstillingsavtalen har fått tilslutning av flertallet i Kollegiet. Flertallet gav også Tor Saglie fullmakt til å føre forhandlinger med fagforeningene om avtaleverket i forbindelse med omstilling ved UiO.

Omstillingavtalen har hittil garantert at ingen skulle sies opp under omstilling ved Universitetet i Oslo. Oppsigelsen av Omstillingsavtalen vil likevel ikke bety at det åpnes for oppsigelser ved UiO, har universitetsdirektør Tor Saglie tidligere sagt til Uniforum.

- I kollegiemøtet 9. april tok Kollegiet orienteringen til universitetsdirektør Tor Saglie til etterretning. Flertallet av kollegierepresentantene stemte også da imot et framlegg om å få saken opp som vedtakssak på møtet 7. mai.
- Jeg ser ingen nye momenter i denne saken som skulle gi grunnlag for ny behandling, sa Underdal til Uniforum etter at kravet likevel kom opp på nytt.

Arbeidsgruppe

Derimot vedtok Kollegiet den 7. mai at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede rammevilkår rundt personaladministrasjon under endringsprosesser. Arbeidsgruppen får i oppdrag å finne fram til en plattform som er i samsvar med gjeldende arbeidsrettslige bestemmelser og som ivaretar UiOs egne personalpolitiske målsettinger med vekt på universitetet som en god arbeidsplass for alle grupper ansatte.

Plattformen skal gi rom for videre utvikling av universitetets virksomhet ut fra de mål og prioriteringer Kollegiet fastlegger. Utredningen bør omfatte alle personalgrupper og angi en felles ramme. Imidlertid skal den også vurdere om forhold som spesielt gjelder det vitenskapelige personalet - herunder hensynet til å sikre faglig uavhengighet, samt professorers tidligere status som embetsmenn - tilsier særlige retningslinjer i behandlingen av denne gruppen ansatte.

Kollegiet har oppnevnt professor Henning Jakhelln (leder), førsteamanuensis Ingeborg Kongslien, førsteamanuensis Lise Kjølsrød og professor Geir Hestmark som representanter for UiO. Det skal også være med en felles representant fra tjenestemannsorganisasjonene.

Høstsemester til midten av januar

Når Kvalitetsreformen krever at studentene skal tilbys undervisning i 40 uker per studieår, må flere av fakultetene ved UiO forlenge undervisningsåret. Kollegiet har nå vedtatt at studieåret skal deles inn i to semestre av like lang varighet. Både vårsemeteret og høstsemesteret skal være på 20 uker. Høstsemesteret begynner omkring 20. august til strekker seg over 18 uker om høsten og to uker i januar. Vårsemesteret varer fra ca. 20 januar og i 20 uker om våren. Vedtaket kan komme til å bli revurdert dersom flere av de andre universitetene i landet velger en annen inndeling av studieåret.

Adgangsreguleringen fortsetter

Kollegiet vedtok at adgangsreguleringen ved alle fakultetene skal opprettholdes for studieåret 2002/2003. Adgangsreguleringen gjelder grunnstudier og profesjonsstudier, med unntak av teologi, og for opptak til hovedfag/mastergrad. Examen philosophicum og examen facultatum skal holdes åpent.

Opptakskrav til bachelorprogram

På kollegiemøtet ble det også vedtatt at det skal innføres spesielle opptaktkrav til flere av bachelorprogrammene ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Det kreves av studentene at de har tatt flere kurs innen matematikk, fysikk, kjemi og biologi (2MX / 2MY / 3MZ og ett av fagene 3MX / 3FY / 3KJ / 3BI) før de kan begynne på følgende bachelorprogram:
- Elektronikk og datateknologi
- Astronomi, fysikk og meteorologi
- Materialer og energi for fremtiden
- Kjemi
- Livets molekyler
- Økologi og evolusjon (organismebiologi)
- Naturmiljø
- Ren informatikk
- Matematikk og data
- Matematikk
- Lærerprogrammet i realfag

Krav om 2MX / 2MY / 3MZ for opptak på
- Informatikk
- Geofag

På Det historisk-filosofiske fakultet er det vedtatt å kreve opptaksprøve for dem som ønsker seg inn på musikkprogrammet.

Intet Institutt for helseledelse- og økonomi

Kollegiet har avvist å etablere et eget Institutt for helseledelse- og økonomi ved Det medisinske fakultet. Instituttet skal etableres som en prøveordning for fire år og er en omgjøring av Senter for helseadministrasjon. I 2002 er senteret tilført 0,9 millioner kroner som skal trappes opp med ytterligere 1,8 millioner i løpet av 2003/2004. Senteret skal dessuten tilføres en halv million kroner til opprettelse av en kontrosjefsstilling fra 2003.
- Vedtaket er likevel ikke til hinder for at Det medisinske fakultet likevel kan velge en senterorganisering som gir mye av den uavhengighet som lå bak ønsket om instituttetablering, tilføyer rektor Arild Underdal.

29 millioner til Eilert Sundts hus

Når Psykologisk institutt flytter til Forskningsveien 3 denne sommeren, ser UiO dette som en unik mulighet for å gjennomføre en effektiv oppgradering av hele Eilert Sundts hus C uten å forstyrre annen aktivitet. Et skisseprosjekt for en bygningsmessig branntekninsk oppgradering utført av Teknisk avdeling, viser at kostnadene vil komme på omkring 29 millioner kroner. Rehabilitering for åtte millioner kroner starter i år.

Prosjektet omfatter blant annet ombygging av underetasje og 1. etasje til studentformål, generell oppgradering, bedre tilrettelagte rømningsveier, brannalarmanlegg og brannsikirng, ny heis og omfattende oppgradering av ventilasjons- og varmeanlegg.

UiO vil dessuten bruke 19,2 millioner kroner på en rekke andre prosjekter: Utskiftning av el-anlegg Astrofysikkbygningen, ombygging av 4. etasje i Historisk museum, rehabilitering av tak i Botanisk museum, kaffebar i SV-bygningen, venterom og heis i Lavblokka, Helsetjenesten, flytting av filmklubben i Chateau Neuf, trafikksikring/fotgjengerovergang i Blindernveien og rehabilitering av Observatorboligen.

Under det siste kollegiemøtet skulle det etter planen også tilsettes ny personaldirektør for Universitetet i Oslo. Den saken ble utsatt til senere.

Emneord: Personalbehandling/politikk, Universitetspolitikk Av Trine Nickelsen
Publisert 10. mai 2002 10:54 - Sist endret 10. des. 2008 15:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere