Rolv Mikkel Blakar stiller som rektorkandidat

Prorektor Rolv Mikkel Blakar seier seg villig til å stilla som rektorkandidat. - Det er ynskjet om å vidareføra politikken til dagens rektorat som har fått meg til å ta dette standpunktet, seier han til Uniforum.

Prorektor og psykologiprofessor Rolv Mikkel Blakar tar gjerne over stafettpinnen etter rektor Kaare R. Norum når han må gå av for aldersgrensa ved årsskiftet. Difor melder han seg som kandidat til rektorvervet. Valet er den 1. eller 8. oktober.
- Dette gjer eg først og fremst fordi eg har lyst til å halda fram den universitetspolitikken som Kaare R. Norum og eg har stått for i denne rektorperioden, som altså tok til i 1999 etter at me blei valde ved rektorvalet 12. oktober 1998. Det første året brukte me jo på å laga den offensive Langtidsplanen, og no prøver me å setja i verk dei første tiltaka frå planen. Mykje er sett i gang, men det meste av gjennomføringa står naturleg nok att. Difor har også ein del vendt seg til meg og bede meg om å sikra kontinuitet i den valde leiinga ved universitetet, seier Blakar. Han viser til at dei tre føregåande rektorata med høvesvis Bjarne Waaler, Inge Lønning og Lucy Smith alle sat i to rektorperiodar på til saman åtte og seks år.

Dødens posisjon

I moderne tid har ingen av prorektorane som har stilt opp vorte valde, noko Blakar er fullstendig klar over.
- Det har vore Dødens posisjon å ha vervet som prorektor og så seia seg interessert i å overta rektorkappa. I løpet av ein rektorperiode blir jo prorektor sjølvsagt identifisert med dei avgjerdene rektoratet tar, og dei kan naturleg nok ikkje vera like populære i alle miljø. Men samtidig er jo det å vera prorektor den beste rektorutdanninga nokon kan få. Eg ser det dessutan som mitt ansvar å føra alt det vi har sett i gang vidare, og difor seier eg no ja til å ta ein ny valperiode for dette rektoratet, forklarar Blakar.

Han trur også at han som prorektor vil kunne ha større sjanse enn dei tidlegare prorektorane som har stilt opp.

- Etter seks til åtte år med den same rektoren var det behov for noko nytt. Og reaksjonane mot det som hadde vore gav sjølvsagt ikkje den sitjande prorektoren stor sjanse, konstaterer Blakar. Norum kan berre sitja som rektor ut denne perioden, altså i tre år.

- Det vil seia at dersom prorektor overtek som rektor, vil det sikra at den noverande politikken til rektoratet og dei pågåande prosjekta me har sett i gang, kan halda fram i to periodar eller seks år slik det har vore normalt for tidlegare rektorat. Så pass lang tid trengst for å få gjennomført noko i ein så stor organisasjon, understrekar prorektor Blakar.

Ikkje kjendis

Han seier seg ikkje lei for at han ikkje er kjendis slik som Kaare R. Norum, Lucy Smith og Inge Lønning.

- Nei, eg veit godt at eg ikkje har noko kjent ansikt. Men eg har i alle fall god røynsle i å vera prorektor slik at eg veit betre enn dei fleste kva for oppgåver som ventar rektor. Eg vil heller ikkje trengja nokon innføringsperiode.

Han legg heller ikkje skjul på at verva som tidlegare dekan ved SV-fakultetet og styrar ved Psykologisk institutt gjer han godt skodd for ein eventuell rektorposisjon. Ein annan grunn til at han trur det kan vera større sjansar for prorektor denne gongen i høve til 1998 er at det er så kort tid sidan den store valkampen med heile fem kandidatar.

- Det kan difor godt vera at universitetssamfunnet ikkje er så oppsett på ein ny og stor rektorvalkamp no, også fordi me er midt inne i ein omfattande fagdimensjonerings- og omstillingsperiode, resonnerer han.

Kontinuitet

Hovudårsaka til at han stiller som rektorkandidat er at han meiner at eit rektorat treng meir enn ein valperiode på tre år for å få gjennomført politikken sin.

- Dersom universitetssamfunnet ynskjer kontinuitet i arbeidet, tar eg gjerne over og fører arbeidet til dette rektoratet vidare ein periode til. Hyppige mannskapsskifte og kursendringar kan sjølvsagt få uheldige fylgjer for styringsorganisasjonen ved Universitetet i Oslo, konkluderer prorektor Rolv Mikkel Blakar.

Emneord: Rektorvalget Av Martin Toft
Publisert 31. jan. 2001 09:09 - Sist endra 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere