DEBATT: Dekan Dag Michalsen svarer på kritikken av Domus Juridica

Fakultetets beslutninger har hele tiden måtte skje innenfor de arealmessige, økonomiske og bygningstekniske rammer for bygget som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, Oslo kommune og UiO. Det skriver dekan Dag Michalsen om den nye jussbygningen, Domus Juridica.

STOLTE: I sum mener jeg vi har fått et godt bygg vi skal være godt fornøyd med, ja stolte av, skriver dekan Dag Michalsen i dette innlegget.

Etter en 10 år lang prosess, kan UiO og Det juridiske fakultet åpne dørene til Domus Juridica 6. januar 2020 og ønske velkommen inn i UiOs mest moderne undervisningsbygg. Bygget rommer studentarealer med bibliotek, lesesaler, spisested, undervisningsrom og kollokvierom rundt et flott atrium. I tillegg er bygget en forskningsarena, med arbeidsplasser for mange av fakultetets vitenskapelig- og administrativt ansatte.

Beslutningsprosesser

I to omganger har fakultetet, ved dekanen, fattet beslutninger om innplassering av fakultetets enheter – først en tentativ innplassering i 2014 og dernest en endelig innplasseringsbeslutning i 2017. Formålet med beslutningene var blant annet å sørge for at brukermedvirkningen skulle skje med representanter for de enhetene som skulle ta bygget i bruk. I begge omganger var fakultetets institutter dypt involvert i beslutningsprosessen.

Beslutningene omhandler ikke innplassering av enkeltansatte, men noen av premissene for beslutningene legger føringer for hvilken type arbeidsplass den enkelte ansatte kan forvente fra fakultetet:

  • Ansatte i førstestillinger skal ha enekontor
  • Ansatte i fast eller langvarig arbeidsforhold skal ha fast arbeidsplass, i enekontor eller flerpersonskontor

For administrative, inkludert ledere, forskere, post doktorer og stipendiater betyr dette at de ikke kan gjøre krav på cellekontor.

I løpet av prosjektperioden har blant annet reguleringsprosessen ført til endringer i byggets utforming som har hatt betydning for hvordan blant annet ansattarealene er blitt utformet. I tillegg har jeg som dekan besluttet innplassering av andre enheter enn i den første innplasseringsbeslutningen. Ansattarealene måtte derfor prosjekteres ut i fra den fordeling som fantes av stillingskategoriene i de enhetene som ble innplassert. Bare da kunne vi oppfylle kravet til effektiv arealutnyttelse. Dette har hatt den konsekvens at mange ansatte har fått sin arbeidsplass i kontorlandskap. Dette gjelder i prinsippet for alle fakultetets bygg, selv om vernehensyn gjør at det er begrensede muligheter for ombygginger i de historiske byggene.

Fakultetets beslutninger har hele tiden måtte skje innenfor de arealmessige, økonomiske og bygningstekniske rammer for bygget som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, Oslo kommune og UiO. Det er summen av disse forutsetningene som er blitt bygget. 

Økonomi og arealeffektivitet

Fra Kunnskapsdepartementet (KD) fikk UiO tydelige føringer om at samlingen av fakultetets ulike leide lokaler i ett bygg ved Tullinløkka, ikke skulle medføre økte leiekostnader. Det ble og understreket at arealnormen for statlige bygg på maksimalt 23 kvadratmeter pr. arbeidsplass skulle ligge til grunn.

KDs økonomiske rammer ble lagt til grunn da Universitetsstyret ga klarsignal til å gå videre med ENTRAs tilbud i 2014. Universitetsstyret forutsatte og at UiOs generelle krav til universitetsbygninger skulle legges til grunn. Disse premissene har vært ufravikelige i prosessen og fakultetet har ikke kunnet endre på dette.

Regulering og bygningsmessige krav

Byggherren har utformet Domus Juridica i tråd med reguleringsvedtak for hele Tullinkvartalet. I tillegg skal bygget oppfylle byggtekniske krav og standarder, miljøkrav (BREEM Excellent) og krav til arbeidsplassutforming.         

Brukermedvirkningen

I tråd med formelle krav til brukermedvirkning, har fakultetet hatt en partssammensatt hovedbrukergruppe som har gitt sine anbefalinger og innspill i byggeprosessen. Hovedbrukergruppen har forholdt seg til de rammene som var lagt for bygget, og har levert sine innspill til UiOs Eiendomsavdeling og det er denne avdelingen som har hatt den formelle dialogen med ENTRA. Prinsipielle spørsmål er løftet til en styringsgruppe der undertegnede har sittet sammen med bibliotekdirektør, eiendomsdirektøren og assisterende universitetsdirektør.

I brukermedvirkningen har det kommet forslag  som isolert sett har hatt fornuftige grunner, men som ikke har latt seg realisere innenfor prosjektets rammer. Det må vi som fakultet forholde oss til. Dette gjelder blant annet størrelsen på kontorlandskapene.

Et godt bygg

I sum mener jeg vi har fått et godt bygg vi skal være godt fornøyd med, ja stolte av. Fakultetets mange leieforhold i sentrum er omsider samlet i et moderne bygg hvor forskerne kan jobbe, og studenter og lærerne omgås i det daglige. Vi har og fått en viktig plattform for å videreutvikle nye læringsformer for våre studieprogrammer. Bygget står der, og det er opp til oss å utnytte mulighetene som ligger i det. Vi er i tett dialog med Eiendomsavdelingen om hvordan dette skal skje på best mulig måte.

 

 

Emneord: Jus, Arbeidsforhold Av dekan Dag Michalsen, Det juridiske fakultet, UiO
Publisert 18. des. 2019 16:50 - Sist endra 18. des. 2019 16:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere