Rektor for enhver pris?

Universitetet, som en demokratisk og god arbeidsplass, handler om mye mer enn valgt eller tilsatt rektor.

Foto: Ola Sæther

I dagene før valget åpnet fikk team Graver støtte fra grupper og enkeltpersoner, som i siste øyeblikk forsøkte å få årets rektorvalg til å handle om valgt eller tilsatt rektor. Det var sannelig en paradoksal start på det som beviselig er et valg.

Hans-Petter Graver har vært tydelig på at han er for valgt rektor og tok dissens fra flertallet i SAB-gruppe 4 i deres forslag om å utrede såkalte hybridordninger fordi forslaget skyfler ved dagens ordning.

Gravers solide standpunkt her kan han være stolt av. Jeg er glad for at også team Stølen og Mo har vært tydelige på at de ønsker å beholde dagens ordning.

Ingen av rektorteamene ønsker å gå bort fra valgt rektor ved UiO, så la meg få fram hva dette valget i realiteten handler om.

Jeg må innrømme at jeg i utgangspunktet var svakt i favør av Stølen og Mo

Jeg må innrømme at jeg i utgangspunktet var svakt i favør av Stølen og Mo før valgkampen startet, fordi jeg synes den åpenhetskulturen og samspillet (for å bruke Stølens eget ord) han og resten av dekanatet på MN-fakultetet har skapt, har løftet fakultetet. Jeg ønsker å se den samme utviklingen på hele universitetet. Men jeg har også sterke forbindelser til det andre teamet, til prorektorkandidat Inger Sandlie, som jeg har publisert flere artikler sammen med. Vi var begge del av Ludvig Sollids team da han startet et SFF, Senter for immunregulering (CIR).

Allerede under den første rektorvalgdebatten kunne man ane konturen av forskjellene, som senere har utkrystallisert seg mellom rektorteamene. Som seg hør og bør skrøt begge prorektorkandidatene av sine makkere. Gro Bjørnerud Mo kunne blant annet fortelle at Svein Stølen tidlig hadde tilbudt henne rektorrollen, fordi hans primære ønske var å være del av et team som leder UiO gjennom de utfordringene mange av oss ser i horisonten. Men Mo brenner for utdanningen og ville fokusere på jobben som må gjøres på dette feltet, fremfor å være rektor for det hele. Da tok Stølen på seg oppgaven å være teamets rektorkandidat. Om det andre teamet vet vi fra Uniforum at Inger Sandlie gjerne selv ville være rektorkandidat, men det var ikke et alternativ hvis hun skulle være på lag med Hans-Petter Graver, for han ville ha rektorstolen selv.

Forskjellen på teamenes holdning til å lede et universitet har økt utover i valgkampen.

Forskjellen på teamenes holdning til å lede et universitet har økt utover i valgkampen. Mens team Stølen og Mo gjennom de siste ukene har synliggjort sine visjoner for UiO og vist hvordan de vil jobbe sammen som team og med ansatte og studenter for å bedre universitetet, har team Graver gang på gang vist til Gravers renommé som en klok leder og hans egnethet til å lede offentlige utvalg, som begrunnelse for hvorfor de mener han vil bli en bedre rektor. Hans-Petter Graver har grunn til å være stolt over sin rolle i gjeldsordningsloven, men hans referanser til NAV og NUPI som forbilder for UiO syntes jeg er malplassert. Jeg får heller ikke noe tydelig bilde av hvordan han bygger team og hvordan teamet hans i realiteten kommer til å samarbeide.

I rektordebattene jeg har vært på, er det tydelig at team Stølen og Mo i langt større grad enn team Graver har satt seg inn i hva som kreves for å lede universitetet på en god måte. Bredden og erfaringene i team Stølen og Mo kommer tydelig fram i debattene og er en klar styrke.

At team Graver sterkt ønsker å innta rektors kontor kan ikke betviles fra deres valgkamp. Som Graver har poengtert ser de ikke noen hensikt i å ha en lang liste med programposter, men de har presentert et par tydelig skreddersydde løfter til studenter og midlertidig vitenskapelige ansatte, som er vanskelig å tolke som annet enn valgflesk.

Sammen med SFF-leder Nils Chr. Stenseth angrep jeg programpunktet til team Graver om at de ville jobbe for at forskere og lektorer, ja altså ansatte i disse stillingskodene, skulle kunne får opprykk til professor etter bedømmelse slik en førsteamanuensis kan få i dag.

Responsen fra team Graver kom først i form av et belærende motinnlegg, deretter som forsøk på latterliggjøring ved å hevde at vi var motstandere av karriereveier for yngre forskere. Dette til tross for at prorektorkandidat Sandlie fra tidligere er godt kjent med mine meninger om temaet. Om disse arrogante svarene er representative for hvordan Graver og Sandlie vil svare ansatte, dersom de vinner valget, vet jeg ikke. Selv syntes jeg det var en virkelig ubehagelig situasjon. Støttet av Stenseth og andre fortsatte vi likevel debatten, som endte med at team Graver endret teksten i sitt program med henvisning til at ordet ”professor” kunne misforstås. I demokratiets navn håper jeg gruppen de prøvde å fri til med det opprinnelige utsagnet fikk med seg endringen.

Team Graver har kommet med så gode løfter til midlertidig ansatte at de i noen øyeblikk fremstår som rørende omsorgsfulle. De aller fleste i sektoren ønsker gode karriereveier for yngre forskere, men team Gravers løfte om å fjerne all midlertidighet bidrar neppe særlig konstruktivt til dette arbeidet. Slike utsagn fra en mulig påtroppende ledelse skaper et stort gap mellom forventninger og realiteter. Vi har for øvrig kunnet lese at midlertidigheten økte på Juridisk fakultet mens Graver var dekan, det samme som har skjedd mens Svein Stølen har vært prodekan for forskning på MN-fakultetet. Det ville også vært interessant å vite hvordan prorektorkandidat Inger Sandlies track-record, som nestleder i CIR er på dette området.

Universitetet, som en demokratisk og god arbeidsplass handler om mye mer enn valgt eller tilsatt rektor. Selv håper jeg vi får et rektorat som ønsker å lede universitetet og som vil lytte til alle ansatte fremfor et team som først og fremst ønsker å innta 9. etasje i Lucy Smiths hus. Jeg ønsker meg et rektorat med innsikt og forståelse for universitetets mangfold og dets samspill med samfunnet, en rektor som lytter og tar faglig godt funderte beslutninger. Valgkampen har overbevist meg om at team Stølen og Mo vil være best i så måte.

Emneord: universitetsdemokrati, Rektorvalget 2017 Av Finn-Eirik Johansen, Direktør - UiO:Livsvitenskap
Publisert 6. apr. 2017 12:38 - Sist endra 7. apr. 2017 10:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere