Protesterer mot omorganisering: – Signaliserer at HMS og beredskap er mindre viktig

I 2015 ville UiO bli best i Norge på HMS og beredskap. Seks år senere er universitetet ikke helt fornøyd med satsingen, og vurderer en omorganisering. 

MOTSTAND FRA FAGFORENINGER: Fagforeningslederne Asle Fredriksen (Parat) og Natalia Zubillaga (NTL) har en rekke innvendinger til prosessen UiO har satt i gang for HMSB.

Foto: Ola Sæther (arkivfoto)

UiOs enhet for HMS og beredskap (HMSB) har ansvar for arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap på hele UiO.

Men hvor bra fungerer enheten egentlig? Nå, mens koronasituasjonen fremdeles er uavklart, og enhetens ansatte jobber fra hjemmekontor, har UiO satt i gang en prosess for å vurdere enhetens organisering.

Planene møter motstand hos UiO-fagforeninger. Argumentene mot prosessen er flere.

Vurderer flytting til personalavdelingen

I dag er HMSB organisert som en enhet direkte under universitetsdirektøren. Enheten ble opprettet i 2015 – som resultat av en større utredning om sikkerhet og beredskap på UiO. Ifølge sakspapirene da saken var oppe i universitetsstyret, hadde UiO på den tid en «ambisjon om å være blant de ledende virksomheter på HMS og beredskap i Norge».

Daværende universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe var tydelig da hun samme år uttalte seg til Uniforum i etterkant av en kritisert beredskapshåndtering:  

– Vi setter HMS og beredskap veldig høyt. Det kom en grundig og god rapport tidligere i år, og på grunnlag av den har vi opprettet en ny HMS- og beredskapsenhet med Anita Sandberg som direktør. Den enheten har til enhver tid fokus på beredskap, sa Bjørneboe.

Løsningen UiO nå vurderer, er å flytte HMSB-enheten «på rot», slik at den blir en underseksjon i Avdeling for personalstøtte. Ifølge et IDF-referat Uniforum har fått innsyn i, vurderes dette «for å kunne drive HMS og beredskapsarbeid på en enda bedre måte enn i dag».

– Ble satset på av forrige direktør

Parat-leder Asle Fredriksen er kritisk til prosessen UiO har satt i gang.

– Vi er i utgangspunktet positive til at det gjøres en gjennomgang. Men da en fri gjennomgang, og ikke en med bundet resultat, slik det er lagt opp til nå, poengterer han.  

Fredriksen mener UiO burde kommet opp med flere alternative løsninger enn kun å legge HMSB inn under Avdeling for personalstøtte (AP). Dersom argumentet er at det skal oppnås synergieffekter, burde det også vært foreslått å flytte visse arbeidsoppgaver den andre veien, altså til HMSB, argumenterer han.

For Fredriksen er det åpenbart at å flytte HMSB inn under en annen avdeling, vil være å signalisere at arbeidet er mindre viktig for ledelsen.

– Ved å skyve noe nedover i organisasjonen, framstår det mindre viktig. Det tilsier all organisasjonsteori. Forrige universitetsdirektør plasserte bevisst enheten rett under universitetsdirektøren, for å vise at dette var noe UiO satset på. Nå risikerer vi derimot at HMS og beredskap blir borte fra det synlige organisasjonskartet og at linjen oppover blir lengre, påpeker Parat-lederen.

Fredriksen spør seg også om tidspunktet UiO har valgt for omorganiseringen er det beste:

– Vi er fortsatt i en situasjon preget av koronapandemien. Flere fagforeninger ba om en utsetting av IT-omorganiseringen på grunn av koronasituasjonen med hjemmekontor og høyt arbeidspress, uten at dette ble hørt. Nå setter UiO i gang nok et nytt prosjekt i samme situasjon, sier han.

Har etterspurt informasjon

Hovedtillitsvalgt Natalia Zubillaga i NTL hadde helst sett at UiO hadde mer «is i magen», framfor å sette i gang nok en omorganisering før universitetet er ferdig med korona.

Zubillaga mener det hadde vært bedre å vente til universitetet er tilbake til normalsituasjon, og til det er gjort en analyse av hvordan pandemien har vært håndtert. UiO kunne da sett nærmere på hva som har fungert og ikke fungert, og deretter vurdert om det var behov for endringer, foreslår hun.

Ifølge Zubillaga har UiO dessuten ikke redegjort tilstrekkelig for hvorfor det er nødvendig å endre organiseringen av HMSB.

– Vi har etterspurt informasjon, men har ikke fått noe klarhet i hva problemet er med dagens organisering, framhever hun.

– Vet du noe om hvordan de ansatte i HMSB-enheten tar dette?

– Inntrykket jeg har fått fra arbeidsgiver i møte, er at dette går greit. Men jeg regner med de ansatte kontakter og får oppfølging fra sine respektive organisasjoner.

– Viktig at rollene ikke blandes

NTL-lederen er glad for at UiOs forslag er å flytte enheten «på rot», slik at seksjonen ikke oppløses i det den eventuelt blir en del av Avdeling for personalstøtte.

Oppgavene til HMSB skiller seg fra oppgavene til det som nå kalles HR-avdelingen i AP. Derfor er det viktig at rollene ikke blandes, poengterer Zubillaga.

Tradisjonell HR-tenkning handler om å knytte personalpolitikken tettere til virksomhetens strategiske mål, drive systematisk kompetansestyring og blant annet fungere som lederstøtte, i tillegg til arbeidsmiljø, beskriver hun.

HMS har og skal ha en annen tilnærming til arbeidsmiljø i virksomheten. HMS handler om systematisk arbeidsmiljøarbeid, og det er noe annet enn for eksempel systematisk kompetansestyring, fortsetter NTL-lederen.

Avdelingene har ulike roller og funksjoner både overfor arbeidsgiver og ansatte. Å plassere HMSB under AP kan svekke dette viktige skillet mellom de to tilnærmingene, argumenterer Zubillaga.

– Dagens synlighet er viktig

Zubillaga også opptatt av at Avdeling for personalstøtte ikke skal vokse ytterligere:

– Vi ser at det stadig kommer nye seksjoner inn under Avdeling for personalstøtte. Avdelingen begynner å bli ganske stor, nye seksjoner har allerede blitt lagt til. For oss er det viktig at avdelingen har fokus på personalområdet, og vi er bekymret for at en overflytting av HMSB vil bidra til tapping av ressurser fra personalfeltet, sier NTL-lederen. 

Slik hun oppfatter det, deler også fakultetene NTLs ønske om en sterk personalavdeling som kan bistå lokalt​.

Zubillaga framhever at NTL er opptatt av at HMS og beredskap sikres synlighet i organisasjonen.

– Synligheten HMSB har i dag gjennom å være direkte underlagt universitetsdirektøren, er viktig. Vi ønsker å opprettholde denne synligheten og er bekymret for at enheten vil forsvinne litt dersom den blir lagt inn under Avdeling for personalstøtte, sier NTL-lederen. 

Det siste har også hovedverneombud Hege Lynne påpekt, går det fram av referatet fra IDF-møtet 27. januar. Ifølge referatet mente Lynne at «en slik organisering svekker HMS og beredskap ved UiO fordi organisasjonen ikke er moden nok for en slik omorganisering.»

– Ikke mindre viktig

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen avviser at det å flytte HMSB inn under en annen avdeling, signaliserer at HMSB er mindre viktig for ledelsen, slik Parat har hevdet.

– Er dere enig i en slik vurdering?

– Nei, vi er ikke enige i en slik vurdering. Samtlige enheter som inngår i LOS – det være seg avdelinger, seksjoner eller grupper – ivaretar funksjoner som er helt essensielle for at LOS skal utgjøre et effektivt og godt støtteapparat for universitetets ledelse, fakulteter, museer og enheter. Slik er det også med HMS og beredskapsarbeidet, svarer Benjaminsen i en e-post.

– Hva er bakgrunnen for at UiO vurderer organiseringen til Enhet for HMS og beredskap?

– HMSB har ansvar for arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap og har svært viktige funksjoner i beredskapshåndtering og arbeid med risikovurderinger på hele UiO. Dette er oppgaver som delvis henger tett sammen med arbeidsoppgaver som er organisert i andre enheter. Vi ønsker å se på hvordan dette samlet sett kan organiseres best mulig for å ivareta et helhetlig psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, og et institusjonelt helse-, miljø- og sikkerhets- og beredskapsansvar.

Men hva er det egentlig som ikke fungerer så bra med organiseringen av HMSB i dag? Benjaminsen svarer ikke på spørsmålet, men viser i stedet til svaret på hvorfor de vurderer organiseringen.

– Hva vil du si til personer som måtte mene at nåværende koronasituasjon ikke er det beste tidspunktet for å starte en omorganiseringsprosess for enhet for HMS og beredskap?

– Vi er i dialog med de ansatte i HMSB for å legge en god tidsplan og slik vi har oppfattet det vurderes det som ønskelig å foreta en gjennomgang i løpet av denne våren. Involvering av de ansatte er svært viktig og vi vil tilpasse framdriften i arbeidet til situasjonen, skriver universitetsdirektøren.

Hard medfart i ekstern rapport

I januar i fjor fikk HMSB-enheten hard medfart i rapporten «LOS-strategi for universitetet i Oslo». Rapporten fra rådgivingsselskapet BDO var bestilt som ledd i arbeidet med å få LOS-økonomien i balanse innen 2023

BDO anbefalte UiO å «søke å redusere oppgaveporteføljen og ressursbruken i HMSB». Dette fordi «dagens ressursbruk og oppgaveportefølje oppleves som overdrevent høy og stor i forhold til uttrykt behov fra fakultetene. Vi er også usikre på hvorvidt HMSB er tilstrekkelig tett på fakultetene til å hensynta de ulike behovene i de ulike delene av universitetets organisasjon.»

Men BDOs anbefaling er ikke årsaken til at UiO nå vurderer å omorganisere, ifølge universitetsdirektøren.

– Er BDOs vurderinger en del av begrunnelsen for den mulige omorganiseringen?

– Nei. HMSB ivaretar helt sentrale og kritiske funksjoner og oppgaver for UiOs virksomhet, og vi ser det absolutt ikke som aktuelt å redusere kapasiteten på dette området. Tvert imot ønsker vi å oppnå sterkere synergier gjennom tettere kontakt med andre relevante fagressurser i LOS, skriver Benjaminsen.

Direktørstillingen er borte 

Direktørstillingen i HMSB-enheten er borte fra UiOs ansattkatalog. I koronaåret 2020 har Johan Løberg Tofte fungert som «seksjonsleder» for enheten, mens tidligere HMSB-direktør Anita Sandberg har gått over til en stilling som seniorrådgiver i universitetsdirektørens stab.

Både på UiOs nettsted og i beredskapsplanen publisert på UiO.no vises det imidlertid til universitetets «direktør» for HMS og beredskap.

– Hvorfor har ikke UiO en direktør for HMS og beredskap? Eller har UiO det?

– Se svar over, skriver Benjaminsen.

I «svar over» svarer han på hvem det er som leder sentral beredskapsledelse sammen med universitetsdirektøren i dag:

– Det er universitetsdirektøren som leder sentral beredskapsledelse og tar alle vesentlige beslutninger. Operativ beredskapsleder er Johan Løberg Tofte i HMSB. Det er tegnet inn i beredskapsplanverket, skriver universitetsdirektøren.

– Skal direktørstillingen for HMS og beredskap lyses ut?

– Stillingen som direktør er ikke utlyst fordi vi ønsker å se nærmere på organiseringen av HMSB, skriver universitetsdirektøren.

 

Uniforum har vært i kontakt med seksjonsleder Johan Løberg Tofte i HMSB. Tofte har ikke ønsket å uttale seg i saken, men har henvist til universitetsdirektøren.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 1. mars 2021 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere