– Milevis fra personsjikane

Et debattinnlegg om SFF-prosessen har vakt misnøye hos flere. – Jeg kan ikke se at dette er noe å ta avstand fra, eller at det skal være nødvendig å føle seg rammet, sier universitetsstyremedlem Hanne Haavind.

UKLART OM HABILITET: Det er ukjent hvorfor ansvaret for å sende inn og klage på SFF-søknader, var delegert fra rektor til forskningsdirektør. Hanne Haavind i Universitetsstyret mener uansett det var lurt. Styrekollega Dag O. Hessen synes ledelsen burde vært åpen om bakgrunnen for beslutningen.

Foto: Ola Sæther

– Det er helt avgjørende at universitetsledelsen har forskernes tillit. I denne saken har flere hatt inntrykk av at det er lagt føringer for søkernes adgang til å klage, sier Dag Olav Hessen, som sammen med Hanne Haavind representerer de faste, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret.

For snart to uker siden ble 13 nye SFFer (Sentre for fremragende forskning) utpekt av Forskningsrådet. To av søkerne som ikke nådde opp, var medisinprofessor Johan F. Storm og forskningsgruppen til rektor Ole Petter Ottersen.

Både før og etter utnevnelsen har Storm og gruppen hans kritisert ikke bare Forskningsrådet for feil saksbehandling, men også UiO-rektoren og forskningsdirektør Bjørn Haugstads håndtering av prosessen. Først gjennom et intervju. Deretter i et debattinnlegg.

– Grunn til å være åpen

I og med at den Ottersen-assosierte gruppen hadde en konkurrerende søknad inne, har Storms gruppe reagert på at forskningsdirektøren i samråd med rektor skal ha frarådet dem å klage på avslaget.

Motsatt hva som er vanlig for SFF-søknader, var ansvaret for å stå som avsender av søknadene fra UiO delegert fra rektor til forskningsdirektøren. Hvorfor det ble gjort, har det ikke lykkes Uniforum å få noe svar på, men universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe har avvist at det forelå inhabilitet hos rektor.

– Det kan være mange og helt legitime grunner til å delegere i slike saker, og enten det skyldes praktiske årsaker eller om det har formelle grunner knyttet til habilitet, bør man kunne være åpen om det, mener Hessen. Han understreker at han ikke er kjent med hvilke interesser rektor eventuelt har i den omtalte, konkurrerende søknaden.

– Tror det er oppklart nå

Styrekollega Hanne Haavind synes det er vanskelig å ta stilling til rektors habilitet i saken.

– Men det var sikkert riktig å delegere ansvaret til forskningsdirektøren. Nettopp fordi rektor selv har ledet et SFF tidligere, og mange fra gruppen hans var involvert i en ny søknad, var det bedre å overlate den administrative signaturen til en leder som ikke selv har faglige interesser i noen av søknadene fra UiO, mener hun.

– Storms gruppe hevder at rektor var med på å fraråde dem å klage?

– Jeg tviler på at rektor har rådet dem til ikke å klage. Det er i hvert fall ikke mitt inntrykk, sier Haavind.

– Da jeg tok opp retten til klageadgang under «eventuelt» i Universitetsstyret tidligere i høst, var det fordi jeg hadde fanget opp at flere søkere som ønsket å klage opplevde at det var vanskelig å komme forbi det administrative leddet. Jeg ønsket en markering av at det var de ulike søkergruppene med den som var faglig ansvarlig for det enkelte prosjekt som skulle bestemme om det skulle klages. Dette ble også framhevet av universitetsdirektøren i møtet. På forhånd hadde kommunikasjonen rundt dette kludret seg til, men jeg tror det er oppklart nå, fortsetter hun.

– Opplagt inhabil

Storms søknadskollega professor Joel Glover er fast bestemt på at rektor er inhabil:

I tilfellet vår klage er Ole Petter helt opplagt inhabil, i og med at han er sterkt og aktivt tilknyttet et konkurrerende miljø. At både Haugstad og universitetsdirektør Bjørneboe mener noe annet, vitner om en mangelfull forståelse av inhabilitet og dens konsekvenser, skriver han 19.11. i kommentarfeltet under gruppens debattinnlegg.

Han skriver også at Haugstad skal ha formidlet til ham og Storm at de med sine antydinger om rektors inhabilitet, var i ferd med å skade rektors renommé. Dette mente Haugstad var et ufint angrep på rektor.

Hessen opplever ikke at rektors renommé er svekket.

– Jeg kan ikke si jeg føler det sånn. Det som ville skadet hans renommé, var om klager hadde insinuert at det å bidra til å fraråde den andre gruppen å klage, var en bevisst forfordeling ut fra egeninteresse. Men det er vanskelig å tenke seg at rektor skulle ha handlet ut fra slike motiver, synes han.

Haavind tilføyer:

– Hele poenget er at klagene på Forskningsrådets saksbehandling skal behandles der og ikke ved UiO. Hadde avgjørelsen om hvorvidt klagen skulle fremmes ligget i rektors hender, og han hadde vært inhabil, ja, så hadde vel alle personer under ham også vært inhabile.

Mener medisindekanen overdrev

Ved Det medisinske fakultet så dekan Frode Vartdal seg nødt til å reagere på et annet moment i det nevnte debattinnlegget. Storm og gruppen hans hevder der at det var i strid med Forskningsrådets egne kriterier å la SFF-søknaden til rektors forskergruppe gå videre til finalen. Det fordi lederen ikke er spesialist innen SFFets hovedfelt.

Sammen med instituttleder Jan G. Bjålie ved Institutt for medisinske basalfag, som selv er med i den kritiserte forskergruppen, tok dekanen «avstand» fra denne kritikken i kommentarfeltet på Uniforums nettavis. I et intervju i etterkant viste dekanen også til at den aktuelle lederen følte seg «rammet».

Haavind mener reaksjonene er overdrevne.

– Når man klager over et vedtak, er det ikke urimelig å vise til andre saker som er behandlet parallelt. Selv ikke når klagen videreformidles i forenklet utgave i media. Jeg kan ikke se at dette er noe å ta avstand fra, eller at det skal være nødvendig å føle seg rammet dersom noen spør om man er en rimelig leder av et fagmiljø. For en forsker er det ikke noe uvanlig i det å bli spurt om hva ens faglige ekspertise er, slår hun fast.

Heller ikke Hessen har noe å utsette på Storms bruk av eksempler.

– Jeg synes Storm har sitt på det tørre når han hevder å fokusere på det prinsipielle i saken. Dette er milevis fra personsjikane, slår biologiprofessoren fast.

– For øvrig er det kanskje ikke så lurt av en dekan å blande seg inn i en sånn sak, spesielt om han også er faglig involvert, tilføyer han.

Ingen Nedkvitne-parallell

Tidligere professor Arnved Nedkvitne trakk i etterkant av Vartdals utspill paralleller til sin egen avskjedssak.
Haavind avviser at parallellen er relevant.

– Medisindekanen har fremhevet at Storm er i sin fulle rett til å ytre disse tingene. Så her er det ingen personalkonflikt under oppseiling. Nedkvitnes sak dreide seg om noe helt annet, sier professoren, samtidig som hun understreker på ny at hun mener medisindekanen overdrev i sin reaksjon.

– Hva med Storm og gruppen hans? Har de på noe vis overreagert?

– Nei, det synes jeg ikke.

Håper alle har lært

Nå håper Haavind at alle uklarheter er ryddet opp i, og at det er bred enighet om hvordan en SFF-søknadsprosess skal håndteres ved UiO.

– Prosjektansvarlige skal selv avgjøre om de vil klage, og de administrativt ansvarlige må være hjelpsomme rådgivere, oppsummerer hun.

– Kan administrasjonen også råde søkerne til ikke å klage?

– De kan komme med motforestillinger, men det viktigste er at de hjelper til med utformingen av klagene. Da kan det riktignok også hende at det oppstår en sammenblanding av rådgivning og advarsler mot å klage.

– Også fra Forskningsrådets side er det viktig å lage en god søknadsprosess. De jobber sikkert hele tiden med å forbedre den. Selv om klagene de mottar ikke skulle bli tatt til følge av det uavhengige klageorganet, skjerper det likevel årvåkenheten, tror Haavind.

Professoren håper ellers på at Storms kritikk kan ha bidratt til en mer avslappet holdning til det å kritisere hverandres faglige kvalifikasjoner. Både internt og utad. Forskningens kvalitet og relevans er et åpent spørsmål og ingen forretningshemmelighet, understreker hun.

Saken er avsluttet

Universitetsdirektøren har gjort det klart overfor Uniforum at saken er avsluttet fra ledelsens side. De kommenterer derfor verken UiOs håndtering av Storms søknad og klage eller debatten i Uniforum. Det samme gjelder forskningsdirektør Bjørn Haugstad.

 

Les også:

* Dekan tar avstand fra debattinnlegg om SFF
* Senter med nest beste karakter ble SFF
* Forskningsrådet kritisert fra uventet hold
* – Betenkelig av Forskningsrådet
* SFF-prosessen: Grunner til bekymring (debattinnlegg)
 

Emneord: SFF - Senter for fremragende forskning, Administrasjon, Medisin Av Helene Lindqvist
Publisert 23. nov. 2012 14:55 - Sist endret 25. nov. 2012 19:09

Jeg har noen kommentarer til intervjuet med Hanne Haavind og Dag Olav Hessen i UNIFORUM  26. nov. 2012 (dessverre forsinket, pga. annet arbeid).  

Først må jeg si at jeg er glad for de støttende uttalelsene fra både Haavind og Hessen, som representanter for de faste, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. Alt de sier om betydningen av åpenhet, habilitet, tillit, og at man må kunne vise til eksempler i en prinsipiell diskusjon, er jeg er helt enig i. Det er også gledelig, som Haavind sier, at universitetsdirektøren har fremhevet at det er den faglig ansvarlige for det enkelte prosjekt som skal bestemme om det skulle klages.

I tillegg vil jeg gjerne bidra med en presisering for å forhindre mulige misforståelser.  UNIFORUM skriver (26. nov. 2012): «I tillegg har Storms gruppe reagert på at forskningsdirektøren i samråd med rektor skal ha frarådet dem å klage på avslaget.» Og: «Storms gruppe hevder at rektor var med på å fraråde dem å klage?», hvorpå Haavind svarte: «– Jeg tviler på at rektor har rådet dem til ikke å klage.» 

Det er viktig å presisere at det ikke er noen uenighet mellom Hanne Haavind og meg her.  Jeg har aldri hevdet at rektor eller forskningsdirektøren har rådet bare min SFF-gruppering spesielt til ikke å klage, som var det Haavind tvilte på. Det korrekte er (som det sto i intervjuet med meg i UNIFORUM 19. okt. 2012): «Forskningsdirektør Bjørn Haugstad frarådet ifølge Storm søkere med avslag å klage. Dette skal han ha basert på en vurdering foretatt i samråd med rektor». Forskningsdirektørens råd var altså et generelt råd til ALLE de SFF-søkerne som ville klage, ikke bare til min SFF-gruppering. At dette bygget på «en vurdering foretatt sammen med rektor», er dessuten ordrett hva forskningsdirektøren selv skrev til meg i en e-post 27. juni, så dette er det vel ingen som tviler på.  Det er altså etter alt å dømme full enighet om dette.

Det kan kanskje virke litt pedantisk å komme med denne presiseringen nå etterpå, men noen ganger er slikt viktige for å unngå at leserne feilaktig får inntrykk av en uenighet som ikke eksisterer.

Haavinds og Hessens generelle synspunkter på betydningen av åpenhet, habilitet, tillit og debatt ved universitetet, har naturligvis gyldighet og betydning langt ut over denne spesielle saken. Det kan være verd å komme tilbake til disse spørsmålene senere.

Johan F. Storm  

jstorm@uio.no - 11. des. 2012 15:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere