Strategisk plan i riktig retning

Høringsrunden er over, og i morgen skal Strategisk plan 2010–2020 vedtas i Universitetsstyret. Tidligere Apollon-redaktør Johannes Løvhaug er fornøyd med at ”kunnskapstriangelet” forskning, utdanning og innovasjon utgår. Han mener likevel at planen på flere punkter burde vært mer konkret.

IKKE FORNØYD: – Det er positivt at arbeidsgiver også ser på midlertidig tilsatte som en viktig ressurs ved UiO. Men måten de formulerer seg på i planutkastet, vitner om at UiO ikke på noen måte har tatt innover seg at de faktisk er i verstingklassen når det gjelder bruk av midlertidig tilsatte, sier NTL-leder Sten Morten Henningsmoen.

Foto: Ola Sæther

I morgen, tirsdag, skal Strategisk plan 2010–2020 etter planen vedtas i Universitetsstyret.

Til sammen 146 enheter, grupperinger og enkeltpersoner kom med innspill under høringsrunden. Når styreutkastet nå er klart, sier flere av de som engasjerte seg i planen seg, om ikke helt, så i alle fall ganske fornøyd med resultatet.

Blant dem er Johannes Løvhaug, forsker ved Forum for universitetshistorie, og tidligere redaktør av forskningsmagasinet Apollon.

Fire kjerneoppgaver, ikke tre

I et leserbrev i Uniforum i januar kritiserte Løvhaug høringsutkastets bruk av et ”kunnskapstriangel” med hjørnene forskning, utdanning og innovasjon. Triangelet erstattet dermed det som tidligere var sett på som universitetets tre hovedoppgaver, nemlig forskning, utdanning og formidling.

Denne innvendingen, som også kom fra andre, er blitt lyttet til.

– Allerede på første side defineres det nå fire kjerneoppgaver: forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Formidling er altså tatt inn igjen, og det er et framskritt, sier Løvhaug fornøyd. Han støtter også opp om planens utpeking av Internett som foretrukket formidlingskanal.

Selv om den tidligere Apollon-redaktøren mener strategien har tatt en dreining til det bedre når det kommer til formidling, savner han likevel en klarere begrunnelse for hvorfor universitetet driver formidling, og hvem som regnes som målgruppene.

– Selv mener jeg allmennheten er en sentral målgruppe. Og dersom universitetsledelsen også mener det, burde de formulert det tydeligere, slår han fast.

– Burde vært langt mer konkret

I planen som nå skal vedtas, heter det at formidling skal stimuleres gjennom insentiver, og skal regnes med ved ansettelser, opprykk og lønnsfastsettelse. Det står også at universitetet skal ta et mer samlet grep om forskningsformidling. På dette området mener Løvhaug planen burde vært langt mer konkret.

– For eksempel har stimulering gjennom insentiver allerede vært diskutert i flere år uten at det har skjedd noe, påpeker han.

– Ellers er det kjempebra at de skriver at museene skal spille en viktig rolle i formidlingen. Men UiO har også andre enheter som har et ansvar for å drive formidling, understreker idéhistorikeren.

– Åpner for allmennrettet formidling

Også Bjørn Vidar Johansen ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie er fornøyd med retningen planen har tatt. Sammen med Ulla Uberg og Anne Vaalund skrev han i Uniforum i januar at ”Vyer om en allmenn kunnskapsformidling av universitetets kultur- og vitenskapshistoriske arv er fraværende i høringsutkastet. UiO kan ikke oppnå bred samfunnskreditt ved ensidig å fokusere på forskningseksellens eller forskningsformidling med næringsliv og det offentlige Norge som hovedmålgrupper.”

Den kritikken gjelder ikke lenger:

– Jeg synes det er gjort en særdeles god jobb med å dreie planen i ”rett” retning, førsteversjonen tatt i betraktning, skryter Johansen.

– Sisteutkastet ivaretar mye av det vi ønsket. Og ved ikke lenger å koble formidling til innovasjonsbegrepet er den betraktelig mer klar, og åpner opp for den allmennrettede formidlingen vi etterlyste. Ansvaret overfor allmennheten går nå igjen flere steder, og det vises både til behovet for bedre synlighet i byen og ønsket om å skape interesse for universitetet.

Formidlingsbegrepet er heller ikke lenger ensidig koblet opp mot den tradisjonelle forskningsformidlingen, mener Johansen, som synes det er gledelig at universitetsmuseenes rolle og potensial har fått en mer fremtredende plass.

– Selvfølgelig skulle jeg ønsket at universitetsarven og bevaringen av den ble trukket frem, ikke minst i forbindelse med 200-årsjubileet, men jeg forutsetter at den ligger implisitt flere steder, tilføyer han.

– Kritikken gjelder fremdeles

Tjenestemannsorganisasjonene er og har vært opptatt av andre sider ved den strategiske planen. Leder Sten Morten Henningsmoen og styremedlem Benjamin Endré Larsen i NTL-UiO deltok i strategidebatten blant annet gjennom leserbrevet ”Selvmotstridende strategi”. Her hevder de at utkastet til Strategisk plan inneholder oppsiktsvekkende selvmotsigelser på svært viktige områder i universitetspolitikken.

– Selv om planen på flere punkter har bedret seg siden høringsutkastet, mener vi at mye av kritikken fortsatt gjelder, sier Henningsmoen i dag.

– De selvmotsigelsene eller spenningsfeltene vi peker på i leserbrevet, er i liten grad løst. Særlig gjelder dette spenningen mellom akademisk frihet og kollegial eller demokratisk styring på den ene siden, og ønsket om sterkere ledere og sterkere styring eller ledelse på den andre, utdyper han.

Kritisk til omtalen av midlertidige

NTL-lederen påpeker også at det videre arbeidet med måltall og kriterier for oppfølging av planen, er frikoplet fra vedtaket om selve planen. Dette kan bidra til å vri innholdet i Strategi 2020 i feil retning, mener han.

Sammen med de andre tjenestemannsorganisasjonene stiller NTL seg dessuten svært kritisk til planens omtale av midlertidige tilsatte:

– Det er positivt at arbeidsgiver også ser på midlertidig tilsatte som en viktig ressurs ved UiO. Men måten de formulerer seg på i planutkastet, vitner om at UiO ikke på noen måte har tatt innover seg at de faktisk er i verstingklassen når det gjelder bruk av midlertidig tilsatte.

– Andelen midlertidig tilsatte ved UiO, selv når stipendiater og postdoktorer er holdt utenfor, ligger på nivå med det vi ser hos useriøse arbeidsgivere i verstingbransjer som hotell, restaurant og renhold, poengterer Henningsmoen.


- Les høringssvarene
- Les styreutkastet til ny Strategisk plan

 

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningsformidling, Strategisk plan Av Helene Lindqvist
Publisert 26. apr. 2010 14:32 - Sist endret 26. apr. 2010 15:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere