Mer til forskning og mindre til høyere utdanning

Det er fortsatt god vekst i forskningsbevilgningene, mens veksten i høyere utdanning er beskjeden. Slik lyder konklusjonen i en rapport forskningsinstituttet NIFU STEP har utarbeidet om budsjettforslaget for 2010.

VEKST: Veksten i forskningsbevilgningene i 2010 er litt høyere enn den gjennomsnittlige veksten på 2000-taler, melder NIFU STEP: Klima- og energiforskning har kommet best ut, noe miljøvernminister Erik Solheim og forskningsminister Tora Aasland kan glede seg over.

Foto: Ola Sæther

Bevilgningene til forskning og utvikling (FoU) vokser i 2010 med vel 8 prosent. Lavere pris- og lønnsvekst enn tidligere år gir en god realvekst på vel 5 prosent. Forslaget innfrir løftet om "fortsatt vekst i forskningsbevilgningene", melder NIFU STEP i rapporten.

Høyere årlig vekst

Veksten i 2010 er litt høyere enn gjennomsnittlig årlig vekst i forskningsbevilgningene på 2000-tallet. Forskningsbudsjettets andel av samlet statsbudsjett øker noe i 2010 sammenlignet med forrige års salderte budsjett.

Veksten i forskningsbevilgningene er i første rekke knyttet til:

– klima- og energiforskning gjennom oppfølging av vedtatt ramme i Klimaforliket og bevilgninger til annen klimaforskning

– oppstart av regionale forskningsfond

– første gangs avkastning av "fondet i forskningsfondet" øremerket vitenskapelig utstyr

– romforskning

– kontingenter til internasjonalt forskningssamarbeid, særlig EUs rammeprogram for FoU


I forhold til Forskningsmeldingens nye forskningspolitiske prioriteringer er det i all hovedsak ett av fem strategiske hovedmål - globale utfordringer - som får vekst gjennom klima/energisatsingen.

Flere av de tverrgående hovedmålene følges opp i form av vekst til vitenskapelig utstyr, regional forskning og internasjonalt FoU-samarbeid. Noe av veksten faller helt eller delvis utenfor offisielle prioriteringer, for eksempel romforskning.

Økt studiekapasitet

Universiteter og høgskoler får utover pris- og lønnsjustering i hovedsak vekst i form av økt studiekapasitet og midler til å stimulere samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon.

Det opprettes ingen nye rekrutteringsstillinger i 2010. Satsene for studiestøtte justeres med 1,6 prosent, og det bevilges midler til bygging av 1000 nye studentboliger, har NIFU STEP regnet ut.
 

Emneord: Økonomi
Publisert 18. nov. 2009 11:27 - Sist endret 18. nov. 2009 11:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere