Sivilombudsmannen refser UiO i ansettelsessak

Sivilombudsmannen mener at tilsettingsutvalget i Universitetsstyret begikk en saksbehandlingsfeil da det mot fakultetstyrets vilje ansatte en professor ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo for to år siden. Nå skal en ny sakkyndig komité se på saken.

STRID OM PROFESSORAT: Sivilombudsmannen mener Universitetsstyret på UiO begikk en saksbehandlingsfeil i en professortilsetting ved TF-fakultetet i 2005.
Foto: Ståle Skogstad

Saken gjelder et professorat i kirkehistorie som ble utlyst ved Det teologiske fakultet (TF) våren 2005. En sakkyndig komité fant Stig Ragnvald Frøyshov og Øivind Norderval kvalifisert til stillingen og innstilte dem som henholdsvis nr. 1 og nr. 2. Norderval var uenig i komiteens vurdering, og mente at den hadde feiltolket utlysningsteksten og universitetets tilsettingsreglement. Innstillingsutvalget innhentet derfor en uttalelse fra Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) "vedrørende de pedagogiske kompetansekravene til professoratet".

Etter intervju og prøveforelesninger valgte utvalget å endre rangeringen av de to søkerne, slik at Norderval ble innstilt som nr. 1 "i henhold til de nye reglene for tilsetting i professorater av 10. mars 2005. De nye reglene fastsetter et minstemål for faglige kvalifikasjoner utover de rent vitenskapelige", som det het i innstillingen.

Pedagogiske kvalifikasjoner ikke vurdert

Flertallet i fakultetsstyret på TF fulgte denne innstillingen, men et mindretall sendte en egen innstilling med begrunnelse for tilsetting av Frøyshov. Universitetsstyret valgte å følge mindretallet og ansatte Frøyshov i stillingen 27. juni 2005. På vegne av Norderval brakte så Forskerforbundet saken inn for ombudsmannen ett år senere. Forskerforbundet anførte blant annet at Frøyshov ikke oppfylte de formelle kravene til professorkompetanse, at det forelå brudd på kvalifikasjonsprinsippet og at komitévurderingen ikke inneholdt en vurdering av den tilsattes pedagogiske kvalifikasjoner.

Sivilombudsmann Arne Fliflet skriver i brevet til tilsettingsutvalget, datert den 10. mai i år, at han er kommet til at "universitetet begikk en saksbehandlingsfeil ved tilsettingen, og at det knytter seg begrunnet tvil til forhold av betydning i denne saken (...) I lys av den påviste saksbehandlingsfeilen og den tvil den etterlater ved tilsettingsvedtaket, må Universitetet i Oslo foreta en ny vurdering av saken for å fastslå om Øivind Norderval ble utsatt for urett ved tilsettingsvedtaket". Men han tilføyer at hans undersøkelse av saken "får ingen konsekvenser for den avgjørelsen tilsettingsmyndigheten har truffet".

Nedsetter ny sakkyndig komité

UiOs personalsjef Elisabeth Halsen sier til Uniforum at sivilombudsmannens brev ble behandlet i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg 4. juni.

- Tilsettingsutvalget tar kritikken fra Sivilombudsmannen til etterretning. Utvalget vedtok å be Det teologiske fakultet oppnevne en ny sakkyndig komité for å bedømme Frøyshovs pedagogiske kompetanse, noe den forrige ikke gjorde. Dette er fulgt opp av dekan Trygve Wyller, og fakultetsstyret på TF er orientert.

- Når vuderingen fra den nye sakkyndige komitèen foreligger, må vi avgjøre hva som skal skje videre, legger hun til.

Dekan på Det teologiske fakultet, Trygve Wyller, bekrefter at han har nedsatt en ny sakkyndig komité i forbindelse med denne ansettelsessaken.

- Tilsettingsutvalget og rektor har gitt komiteen et spesifikt mandat. Den skal kun se på Stig Ragnvald Frøyshovs pedagogiske kompetanse på søkertidspunktet, sier han. Komiteen, som består av teologiprofessor ved UiO, Svein Aage Christoffersen (leder), og professor i russisk litteratur ved Universitetet i Bergen, Jostein Børtnes, har fått frist til 15. september med å komme med en uttalelse.

Emneord: Personalbehandling/politikk, Fakultetene, Teologi Av Lars Hoff
Publisert 10. aug. 2007 10:26 - Sist endret 10. des. 2008 15:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere