Filosofer vil etablere forskningssenter.

Forskningsgruppen til filosofiprofessor Christel Fricke står bak en av de elleve søknadene fra UiO som er kommet videre til andre runde i konkurransen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Rektor Geir Ellingsrud lover at samtlige UiO-finalister vil få en påskjønnelse.

I SENTRUM: Filosofiprofessor Christel Fricke står bak søknaden fra Centre for the Study of Mind in Nature. Målsettingen er å forklare normer.

Ledelsen ved Universitetet i Oslo har besluttet at alle SFF- finalistene fra UiO skal påskjønnes. I hvilken størrelsesorden og hvor lenge, er derimot ikke bestemt.

Blant SFF- finalistene fra UiO er en forskningsgruppe ledet av filosofiprofessor Christel Fricke. De kaller seg "The Mind in Nature", og temaet er teoretisk, moralsk og språklig normativitet. Kjernegruppen består i tillegg til Fricke, av Olav Gjelsvik, Herman Cappelen, Carsten Martin Hansen og Bjørn Ramberg.

I tillegg til høy faglig kvalitet, krever Forskningsrådet at sentrene skal være internasjonale og fremme tverrfaglig forskning. Begge disse forutsetningene er ifølge Fricke til stede. Samlet har gruppen et vidt internasjonalt kontaktnett, og den skal samarbeide med forskere fra forskjellige felt innenfor natur- og sosialvitenskap.

Normer i et evolusjonsperspektiv

- Ved å bringe sammen forskere og filosofer fra forskjellige disipliner, kan vi få bedre forståelse for de forskjellige formene for normativitet, sier Fricke, og viser til at normer og verdier står sentralt både innenfor samfunnsvitenskapene og innenfor språkvitenskap. Normer er dessuten interessante også i et evolusjonsperspektiv.
- Naturen er ikke normativ, og det er uklart hva normer egentlig er, påpeker hun, og forklarer at normer skiller seg fra naturlover først og fremst ved at de medfører påbud.
- Når og hvordan oppstod normene og hvilken funksjon har de i naturen? Det er filosofiske spørsmål som i stadig større grad også vies oppmerksomhet innenfor naturvitenskapelig forskning.

Det finnes ifølge Fricke ikke noe annet forskningssentrum i verden med en tilsvarende problemorientering og det samme interdisiplinære tilsnitt.

Hva er moral og hva er fornuft?

Christel Frickes interessefelt er moralsk handling.
- Moralfilosofi handler om to ting; Hva er moralsk riktig å gjøre, og hva motiverer folk til å gjøre det som er moralsk riktig? sier hun. Disse spørsmålene skal hun blant annet diskutere med en gruppe sosialøkonomer ved Universitetet i Bergen.
- Man har lenge oppfattet homo economicus som et menneske som utelukkende lar sine handlinger styres av egoistiske motiver. Eksperimenter som forskerne i Bergen har gjort, viser imidlertid at mennesker tvert imot har en tendens til å foretrekke rettferdighet. Er det slik at rettferdighet er en grunnleggende menneskelig egenskap, må vi forklare moralsk atferd på en mer kompleks måte, poengterer hun og legger til:

- Vår forståelse av rettferdighet henger nøye sammen med forestillingene om hva som er rimelig og en idé om at alle mennesker er like. Men hva betyr rimelighet når det dreier seg om fordelingen av goder som forskjellige mennesker på forskjellig vis har bidratt til produksjonen av? Og hva betyr det at alle mennesker er like tatt i betraktning den overveldende ulikhetheten mellom mennesker? Hvordan er det mulig å begrunne handlingsnormer som er gyldige for alle mennesker på tvers av deres naturlige og kulturelle forskjeller? Dette er ikke lenger problemer som bare opptar filosofer, men i stigende grad også sosialøkonomer, påpeker hun.

Olav Gjelsvik skal koordinere senterets forskning rundt rasjonell handling. Hva er en rasjonell handling? I hvilken grad er personer rasjonelle, og hva betyr det at fornuftige grunner påvirker vilje? Hva er det som gjør at folk til tross for at de vet hva som er rasjonelt, i enkelte sammenhenger velger å ikke handle rasjonelt? er spørsmål Gjelsvik vil ta opp sammen med Carsten Hansen. Fricke forteller at Gjelsvik og Hansen vil samarbeide tett med nevrologer og psykologer om et prosjekt som handler om viljesvakhet.

Normer for språk

Herman Cappelsens interessefelt er lingvistisk handling. Cappelen har i samarbeid med den amerikanske filosofen Ernest Lepore publisert en bok om lingvistisk betydning.
- Når noen ytrer en setning, blir denne tolket av mottakeren. Hvorledes en ytring tolkes avhenger av en rekke forskjellige faktorer, og den som kommer med en ytring kan ikke til punkt og prikke bestemme hvordan mottakeren skal oppfatte den. Hva er det som likevel gjør kommunikasjon og gjensidig forståelse mulig, og hvilken rolle spiller normer i selve kommunikasjonsprosessen? Dette er spørsmål Cappelen vil arbeide med i samarbeid med lingvister og nevrologer, opplyser Fricke.

Hun kan fortelle at det ligger mye arbeid bak søknaden.
- Sentrene for fremragende forskning etableres for fem år med mulighet for å søke forlengelse. Dette gir oss anledning til å formulere ambisiøse mål og til å kunne yte et substansielt bidrag til interdisiplinær forskning, framhever hun, og legger til at arbeidet med søknaden i seg selv viste seg å bli en svært fruktbar prosess.

Søknadene er blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Nå har finalistene frist fram til 31. august med å utforme en ny søknad. Christel Fricke er positiv foran annen runde.
- I løpet av sommeren vil vi presisere forskningsprosjektene og inngå forpliktende avtaler med våre internasjonale kontakter. Løftet fra rektor om økonomisk støtte, betyr at i hvert fall deler av prosjektet kan realiseres, sier hun.


UiO-finalister i konkurransen om å bli Senter for fremragende forskning

Kjemisk institutt:
Centre for Solid-State and Nano Ionics, Truls E. Norby

Psykologisk institutt:
Center for the Study of Human Cognition, Svein Magnussen

Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier:
Centre for Contemporary History. Democratic Culture in Transition, Even Lange

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk:
Centre for the Study of Mind in Nature, Christel Fricke

Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, UiO:
Centre for Immune Regulation, Ludvig M. Sollid

Seksjon for Medisinsk statistikk:
Biostatistical modelling in the medical sciences, Odd O. Aalen

Økonomisk institutt:
Economics, Institutions, and Social Forces. Confronting Theory with Nordic Lessons, Karl-Ove Moene

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Institutt for kreftforskning:
Centre for Cancer Biomedicine, Harald A. Stenmark

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus:
Center for integrative cardiac research, Ole M. Sejersted

Anatomisk institutt:
Centre for Molecular Immunology and Inflammation, Anne Spurkland

Biologisk institutt:
Centre of Excellence: Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Nils Chr. Stenseth

Emneord: SFF - Senter for fremragende forskning Av Grethe Tidemann
Publisert 14. juni 2006 16:00 - Sist endret 10. des. 2008 14:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere